Apie Mus

Apie departamentą

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas yra biudžetinė įstaiga, vykdanti bendrą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos politiką. Departamentas prisideda prie savo steigėjo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, misijos ir siekia įgyvendinti iškeltus tikslus bei uždavinius.

Misija

Departamento misija – užtikrinti sėkmingą socialinių grupių integraciją į visuomenę, mažinti skurdą bei socialinės rizikos grupėms priklausančių asmenų socialinę atskirtį, vertinti ir kontroliuoti socialinių paslaugų kokybę.

Tikslai

Svarbiausieji Departamento tikslai yra šie:

-  vertinti, prižiūrėti ir kontroliuoti valstybės ir vietos savivaldos lygmenimis socialinių paslaugų kokybę;

-  dalyvauti įgyvendinant valstybės socialinių paslaugų politiką;

-  įgyvendinti valstybės socialines programas, priemones ir (ar) projektus;

- užtikrinti socialinių darbuotojų atestavimo, socialinių darbuotojų ir individualios priežiūros personalo profesinės kompetencijos tobulinimo sistemos funkcionavimą.

Veiklos kryptys

Departamento pagrindinės veiklos sritys:

- Socialinės globos kokybės kontrolė ir licencijavimas;

- Socialinių programų, priemonių ir projektų administravimas;

- Socialinių darbuotojų atestacijos, socialinių darbuotojų ir individualios priežiūros personalo profesinės kompetencijos tobulinimo organizavimas.

 

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 1. Socialinės globos kokybės kontrolės ir licencijavimo srityje:

- teikia metodinę pagalbą dėl socialinės globos normų taikymo;

- teikia metodinę pagalbą dėl bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės;

- vadovaudamasis socialinės globos normomis, vertina socialinės globos kokybę;

- išduoda licencijas teikti socialinę globą, sustabdo ir naikina jų galiojimą, bei prižiūri ir kontroliuoja, kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų;

- vykdo socialinę globą teikiančių licencijuotų socialinių paslaugų įstaigų apskaitą;

2. Socialinių programų, priemonių ir projektų administravimo srityje:

- įgyvendina socialines programas valstybės ir vietos savivaldos lygmenimis (socialinės paramos, užimtumo didinimo, šeimos ir vaiko teisių apsaugos, jaunimo politikos, socialinės aprėpties stiprinimo bei kitomis temomis);

- organizuoja, koordinuoja ir prižiūri valstybės socialinių programų, priemonių ir (ar) projektų įgyvendinimą, vertina ir reguliuoja valstybės socialinėms programoms, priemonėms ir (ar) projektams skiriamų lėšų naudojimą;

- vertina, apibendrina ir teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai informaciją apie vykdomų socialinių programų, priemonių ir (ar) projektų rezultatus bei pasiūlymus dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo socialinių programų, priemonių ir (ar) projektų įgyvendinimui;

- atlieka nuolatinį valstybės socialinių programų, priemonių ir (ar) projektų įgyvendinimo monitoringą;

3. Socialinių darbuotojų atestacijos, socialinių darbuotojų ir individualios priežiūros personalo profesinės kompetencijos tobulinimo organizavimo srityje:

- vykdo socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo poreikių stebėseną;

- inicijuoja naujų socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programų rengimą;

- derina įžangines individualios priežiūros personalo profesinės kompetencijos tobulinimo programas;

- koordinuoja ir vykdo socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programų bei socialinio darbo metodinių centrų atranką;

- vertina socialinio darbo metodinių centrų veiklą;

- organizuoja bei vykdo socialinių darbuotojų atestaciją;

- organizuoja socialinių darbuotojų profesinės kvalifikacijos pripažinimą;

- teikia metodinę pagalbą įstaigoms, organizacijoms dėl socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo ir praktinės veiklos vertinimo.

Kita veikla 

Be pagrindinės veiklos Departamentas taip pat dalyvauja Europos struktūrinių fondų remiamoje projektinėje veikloje.

2004-2008 metais Departamentas administravo ir koordinavo 2 Europos Bendrijos iniciatyvos EQUAL projektus „In Corpore“ bei „Per technologijas žinojimo ir darbo link!“.

2010-2011 metais Departamentas įgyvendino 3 Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus projektus:

- „Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos organizavimo bei išteklių valdymo tobulinimas“, kurio pagrindinis tikslas buvo sustiprinti Departamento veiklos administravimo procesus, optimizuoti vykdomų socialinių programų, priemonių ar projektų administravimo procesą;

- „Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“, kurio pagalba buvo, tobulinama darbuotojų kvalifikacija, stiprinami darbuotojų administraciniai gebėjimai.

- „Socialinės globos licencijavimo informacinės sistemos sukūrimas“, kurio įgyvendinimas, sudarė galimybę tinkamai pasiruošti Globos įstaigų licencijavimo procesui.

Nuo 2013 metų Departamentas įgyvendino šiuos 2 Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus projektus:

- „Bendrojo vertinimo modelio diegimas Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, siekiant gerinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę“.

- ,,Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijos ugdymas“.

Istorija

1998 metais spalio 7 dieną Globos įtaigų aprūpinimo centras buvo reorganizuotas į Socialinių įstaigų priežiūros ir audito departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – valstybinę administravimo ir audito instituciją.

2006 metais Socialinių įstaigų priežiūros ir audito departamentas buvo reorganizuotas į Socialinių paslaugų priežiūros departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kurio paskirtis – vertinti, prižiūrėti ir kontroliuoti socialinių paslaugų kokybę, dalyvauti įgyvendinant valstybės socialinių paslaugų politiką, bei įgyvendinti valstybės socialines programas, priemones ir projektus.

Žmogiškieji ištekliai

Socialinių paslaugų priežiūros departamento (SPPD) struktūra suformuota pagal jam priskirtas funkcijas. Siekiant užtikrinti tinkamą departamento funkcijų vykdymą, ji nuolat tobulinama. Pagrindinis uždavinys – optimizuoti departamento darbą, kad esamais darbo ištekliais bei skirtomis lėšomis būtų galima susidoroti su didėjančiu darbo krūviu.

Departamente daug dėmesio skiriama darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. Ypatingas dėmesys teikiamas darbuotojų kompiuterinio raštingumo bei užsienio kalbų ugdymui, profesiniam lavinimui, atsižvelgiant į darbuotojų vykdomas funkcijas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-18