Projektai

VYKDOMAS PROJEKTAS

BVM tobulinimo planas

BVM įsivertinimo ataskaita

Pranešimas apie baigtą įsivertinimo procesą

Pranešimas apie pradedamą įsvertinimo procesą

Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomas projektas „Bendrojo vertinimo modelio diegimas Socialinių paslaugų priežiūros departamente, siekiant gerinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę“, Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-060.

Projekto aprašymas

Projekto finansavimo specialioji dalis

Gerosios praktikos mainų vizitas Antverpene, Belgijos karalystėje


2013 metų liepos 2-5 dienomis Socialinių paslaugų priežiūros departamento Įstaigų priežiūros skyriaus vedėjas Vykintas Bagdonas, Šeimos ir jaunimo skyriaus vedėjas Rimvydas Ūsas ir Išmokų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Vita Blusevičiūtė dalyvavo stažuotėje siekiant perimti užsienio šalyse veikiančių panašių įstaigų praktiką diegiant ir vėliau įgyvendinant bendrojo vertinimo modelio metodą pagal Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomą projektą „Bendrojo vertinimo modelio diegimas Socialinių paslaugų ir priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, siekiant gerinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę“.


Vizitą organizavo Socialinių paslaugų priežiūros departamentas, atsižvelgdamas į tai, kad Socialinių paslaugų centras, esantis Belgijos karalystėje, Grobendonko mieste, sėkmingai įgyvendina bendrojo vertinimo modelio diegimą ir yra aktyvus veiklos ir vertinimo kokybės modelio diegimo narys. Stažuotės metu be aukščiau išvardintų Socialinių paslaugų priežiūros atstovų dalyvavo 11 priimančios organizacijos ir savivaldybės atstovų. Apsilankymo metu buvo dalinamasi patirtimi ir gerosios praktikos pavyzdžiais įgyvendinant bendrojo vertinimo modelio metodą Grobendonko Socialinių paslaugų centre, taip pat žmonių su negalia įdarbinimo/integravimo į darbo rinką klausimais ir laikino senelių globos klausimais.


2013 m. liepos 3 d. vizito metu pirmiausia susipažinta su miesto tarybos nariais, aptarti aktualiausi socialinių paslaugų srities klausimai ir bendrojo vertinimo modelio diegimo etapai. Po susitikimo su miesto tarybos nariais Socialinių paslaugų ir priežiūros departamento atstovai nuvyko į Socialinių paslaugų centrą Grobendonko mieste, kur buvo skaitomi pranešimai, susiję su bendro vertinimo modelio diegimu, įgyvendinimu, nuolatiniu tobulinimu. Pranešimus skaitė Socialinių paslaugų centro direktorė p. Els Beullens ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento Įstaigų priežiūros skyriaus vedėjas Vykintas Bagdonas. Liepos 3 d. vizitas baigiamas apsilankymu laikino globos senelių poilsio namuose, aptariant įstaigos veiklos principus, nuostatus ir uždavinių įgyvendinimą.


2013 m. liepos 4 d. aplankytas Socialinio būsto ir gyvenamųjų namų priežiūros centras bei Socialinio užimtumo centras Grobendonke, Socialinio užimtumo centro vadovė aprodė centrą, papasakojo apie teikiamas centro paslaugas, vykdomos projektus ir vykdomas veiklas.


Nuo 2013 m. vasario 21 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina projektą -„Bendrojo vertinimo modelio diegimas Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, siekiant gerinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę“.


Projekto įgyvendinimo metu Departamente bus įdiegta viena iš kokybės vadybos sistemų – Bendrasis vertimo modelis (BVM). Įdiegtas BVM sudarys galimybes įžvelgti gerąją patirtį ir vėliau ja dalytis tiek pačioje organizacijoje, tiek su kitomis organizacijomis, be to padės integruoti įvairias veiklos kokybės skatinimo iniciatyvas į įprastus veiklos procesus. Tokiu būdu bus skatinamos viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos. 


ĮVYKDYTI PROJEKTAI

Nuo 2010 m. kovo 19 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina projektą - „Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ Nr. VP1-4.1-VRM-03-V-01-025 finansuojamą pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-03-V „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“.

Projekto tikslas – didinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų žinių ir bendrųjų gebėjimų lygį. Lietuvos narystė ES lemia būtinybę formuoti administravimo kultūrą, pagrįstą nauja organizacine elgsena valstybės tarnyboje ir tarpinstituciniu bendradarbiavimu. Įgyvendinus šį tikslą, padidėtų valstybės tarnybos gebėjimai tarnauti visuomenės interesams, jos prestižas. Projektą įgyvendinti be ES fondų paramos būtų neįmanoma, kadangi valstybės skiriamos lėšos yra nepakankamos. Projektas suteiks galimybę kelti kvalifikaciją - tobulinti gebėjimus susijusius su Departamento strateginių tikslų įgyvendinimu, stiprinti darbinės užsienio kalbos mokėjimo ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius, visiems Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams (numatoma mokyti 42 Departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus). Tai užtikrins ne tik sklandų Departamento vidaus darbo organizavimą bei valdymą, bet ir efektyvų ES priimtų sprendimų įgyvendinimo procesą. Tai ypač svarbu, nes, Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, Departamento darbuotojai turi nuolat bendradarbiauti su kitomis Europos Sąjungos narių bei kitų šalių valstybinėmis institucijomis ir ekspertais, atstovauti kitose Europos Sąjungos įstaigose, tariantis dėl bendrai įgyvendinamų projektų, teisės aktų, derinant bendras pozicijas, dalyvaujant bendrose darbo grupėse. Siekiant tinkamai įgyvendinti departamento strateginius tikslus ir tinkamai reaguoti į pokyčius, susijusius su įstojimu į Europos Sąjungą, departamento darbuotojams tikslinga tobulinti užsienio kalbos žinias, strateginio valdymo, personalo valdymo, finansinius bei veiklos audito įgūdžius, lyderystės įgūdžius, taip pat tobulinti gebėjimus rengti, administruoti bei vertinti projektus, kalbėti prieš auditoriją, bendrauti su žiniasklaida, valdyti konfliktus bei stresą.


Nuo 2010 m. sausio 21 d. įgyvendinamas projektas „Socialinės globos licencijavimo informacinės sistemos sukūrimas“ Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-03-001.

Projekto tikslas - gerinti socialinių paslaugų (socialinės globos) kokybę, priežiūrą ir kontrolę.

Siekiant užtikrinti optimalų licencijavimo mechanizmo funkcionavimą, bus reikalinga informacinė sistema (registras), kurioje būtų fiksuojama, kaupiama ir analizuojama visa su licencijų išdavimu, paslaugų kokybės vertinimu, priežiūra bei kontrole susijusi informacija. Projekto tikslinės grupės: Socialinių paslaugų priežiūros departamento tarnautojai ir darbuotojai. Planuojama, kad licencijuojama bus virš 500 įvairaus profilio ir pavaldumo socialines paslaugas teikiančių įstaigų vaikams, neįgaliems, senyvo amžiaus bei rizikos grupių asmenims.

Sukurta informacinė sistema leis efektyviai susisteminti, apdoroti ir kaupti informaciją apie socialinę globą teikiančias įstaigas, leis pateikti visuomenei bei suinteresuotoms institucijoms objektyvią ir išsamią informaciją apie socialinę globą teikiančių įstaigų paslaugų kokybę, paslaugų gavėjai turės geresnes galimybes pasirinkti tinkamą paslaugų įstaigą. Sistema suteiks galimybę paspartinti sprendimų priėmimą dėl licencijų išdavimo, iškilus poreikiui bus galima įvairiais pjūviais gauti informaciją apie atskiras įstaigas ar jų grupes. Naudojantis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis, bus ženkliai mažinamos darbo sąnaudos tiek žmogiškųjų išteklių, tiek materialine prasme. Įdiegus efektyviai veikiančią licencijavimo sistemą, ženkliai pagerės Lietuvoje teikiamos socialinės globos kokybė, sistema leis užtikrinti reikalavimus atitinkantį paslaugų lygį.

Socialinių paslaugų įstatymo pagrindu, nuo 2006 m. pradėta reformuoti socialinių paslaugų sistema. Šiuo laikotarpiu priimta eilė teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų sistemos funkcionavimą. Viena iš sudėtinių šios reformos dalių yra socialinės globos licencijavimo įdiegimas Lietuvoje. Ši socialinių paslaugų licencijavimo informacinė sistema tiesiogiai bus naudojama vykdant licencijavimą.

Projekto rezultatai. Projekto įgyvendinimo eigoje bus sukurta socialinių paslaugų informacinė sistema ir apmokyta 20 Socialinių paslaugų priežiūros departamento specialistų.

Sukurta informacinė sistema leis efektyviai susisteminti apdoroti ir kaupti informaciją apie socialinę globą teikiančias įstaigas, leis pateikti visuomenei bei suinteresuotom institucijoms objektyvią ir išsamią informaciją apie socialinę globą teikiančių įstaigų paslaugų kokybę, paslaugų gavėjai turės geresnes galimybes pasirinkti tinkamą paslaugų įstaigą. Socialinių paslaugų priežiūros departamento tarnautojams ir darbuotojams sistema padės išvengti klaidų, susijusių su informacijos padorojimu. Socialinių paslaugų priežiūros departamento tarnautojams ir darbuotojams sistema suteiks galimybę paspartinti sprendimų priėmimą dėl licencijų išdavimo, iškilus poreikiui bus galima įvairiais pjūviais gauti informaciją apie atskiras įstaigas ar jų grupes. Naudojantis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis, bus ženkliai mažinamos darbo sąnaudos tiek žmogiškųjų išteklių, tiek materialine prasme.


Nuo 2010 m. kovo 16 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sėkmingai įgyvendina projektą ,,Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM veiklos organizavimo bei išteklių valdymo tobulinimas“ Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-022

Poreikiai nuolat kinta. Ekonominių ir politinių sistemų pokyčiai, naujos technologijos kelia naujus iššūkius departamento gebėjimams efektyviai ir operatyviai vykdyti savo veiklą. Efektyvus valdymas bei veiklos sąnaudų optimizavimas ypač svarbus dabartinio ekonominio sunkmečio metu. Plečiantis departamento uždaviniams ir funkcijoms, didėjant darbo apimtims ir reikalavimams darbui ypač svarbu laiku modernizuoti departamento vidaus administravimą.

Pagrindinis projekto tikslas - įstaigos veiklos organizavimo bei išteklių valdymo modernizacija, adekvati normoms, standartams ir tradicijoms, susiformavusioms ir realizuotoms pažangiausiose erdvėse.

Siekti tikslo iš vienos pusės, skatina turimų žmogiškųjų ir materialinių išteklių ribotumas, iš kitos pusės, galimybė išnaudoti turimą potencialą. Todėl, situacija reikalauja keisti veiklos valdymą didinant jo efektyvumą atsižvelgiant į turimas alternatyvas – tobulinti vidaus administravimą pasinaudojant turimais žmogiškaisiais ištekliais bei diegiant naujas technologijas.

Tobulėjimu, siekiame susitelkti į sėkmę, todėl šis projektas - tai mūsų organizacijos naujos vertės sukūrimas ir planuojamų lūkesčių įgyvendinimo garantas.

Projekto veikloje sukurti produktai yra orientuoti į administravimą vykdančius departamento darbuotojus, bei asmenis, kurie naudojasi departamento teikiamomis paslaugomis.

Didžiausia nauda bus pasiekta įgyvendinus projekto veiklas kompleksiškai: išanalizavus ir identifikavus kritinius taškus, padedančius didinti departamento veiklos efektyvumą, atlikus organizacinio valdymo korekcijas, sukūrus veiklos matavimo priemones reikalingas periodiniam veiklos efektyvumo įsivertinimui atlikti bei modernizavus materialinę–techninę bazę.

Projekto veiklos

Veiklos procesų efektyvumo analizė. Naudojantis tiesioginių kintamųjų paieška, leidžiančia efektyviai ir patogiai optimizuoti problemas, planuojama įvertinti departamento veiklos valdymo efektyvumą. Numatyta atlikti departamento strateginių ir veiklos planų, valdymo struktūros, darbo organizavimo, veiklos procesų ir funkcijų pasiskirstymo tarp padalinių analizę, kompleksinį organizacijos mikroklimato tyrimą bei tobulintinų sričių identifikavimą.

Organizacinio valdymo tobulinimas. Veiklos procesų efektyvumo analizės pabaigoje, planuojama atlikti organizacinio valdymo korekcijas. Bus organizuojami mokymai, padedantys organizacijos vadovams įvertinti savo nuostatas galimų pokyčių atžvilgiu ir jų keitimo galimybes, lavinti įgūdžius, leidžiančius efektyviai veikti skirtingose organizacijos pokyčių eigos stadijose bei valdyti situaciją. Numatyta supažindinti departamento darbuotojus su šiuolaikinės kokybės vadybos principų, padedančių suprasti procesinį požiūrį į vadybą bei procesų valdymo praktinius aspektus. Bus organizuojami projektų valdymo mokymai, kurių tikslas išmokyti darbuotojus efektyvaus projektų valdymo, sistemingai planuojant ir įgyvendinant užsibrėžtus organizacijos tikslus.

Veiklos matavimo metodikos sukūrimas. Veiklos vidaus audito ir kontrolės sistemai stiprinti planuojama sukurti veiklos matavimo metodiką, kurioje bus aprašomi departamentui adaptuoti veiklos vertinimo rodikliai. Metodika įgalins per periodinius veiklos vertinimus patikrinti, kaip departamentas įgyvendina savo strategiją, funkcijas ir užsibrėžtus tikslus.

Programų administravimo valdymo sistemos diegimas. Projekto pagalba bus įdiegta programų administravimo valdymo sistema, kuri padės departamentui efektyviau administruoti ir kontroliuoti programų valdymo procesą nuo sutarčių rengimo ir registravimo iki informacijos apie įgyvendinamas programas kaupimo ir analizės.

Materialinių išteklių valdymo tobulinimas. Planuojamas didesnis departamento valdymo efektyvumas tobulinant departamento materialinių išteklių valdymo sritį. Numatoma įsigyti technologijas ir įdiegti materialinių išteklių valdymo sistemą, leidžiančią tiksliai, kokybiškai ir mažesnėmis laiko sąnaudomis administruoti departamento turimų materialinių išteklių bazę bei užtikrinti jų apskaitą.

Dokumentų (archyvų) valdymo tobulinimas. Dokumentų (archyvo) valdymo srities tobulinimas leis efektyviau administruoti departamento dokumentaciją. Planuojama įsigyti technologijas ir įdiegti dokumentų (archyvo) valdymo sistemą, užtikrinančią optimalią dokumentų apyvartą nuo jų rengimo, vidinio naudojimo ir saugojimo iki mainų su išore, bei jų apskaitos elektroninėje erdvėje.

Projekto viešinimas. Projekto metu bus organizuojamas informacinis renginys socialinės apsaugos sistemos įstaigų ir kitų valstybės ar savivaldybių įstaigų atstovams, kurio metu numatoma pateikti išsamią informacija apie projekto teikiamą naudą. Be šio renginio, projekto viešinimas yra numatytas spaudoje, radio transliacijų metu, bus vykdomas įsigyjant projeką viešinančias prekes bei naudojant kitas populiarias viešinimo priemones.


„Per technologijas žinojimo ir darbo link!" (2004-2008)

Europos bendrijų iniciatyvos EQUAL vystymo bendrijos projektas „Per technologijas žinojimo ir darbo link!" Lietuvoje vykdomas nuo 2004 m. Iki 2007 m. sėkmingai įgyvendinti du šio projekto etapai. Šiuo metu vyksta III-iasis projekto etapas. Jo metu antrojo etapo projekto rezultatai yra viešinami ir ieškomi keliai kuo efektyviau pritaikyti juos praktikoje.

Šio projekto tikslas – integruoti į Lietuvos Respublikos socialinę politiką priemones, įgalinančias gyventojus savarankiškai susirasti informaciją apie šalyje teikiamas socialines paslaugas, įsidarbinimo galimybes ir pasinaudojus jomis sugrįžti į darbo rinką.

Projektas orientuotas teikti socialinę pagalbą šioms tikslinėms grupėms: nedirbantiems šeimos nariams, negalintiems suderinti šeimos ir profesinio gyvenimo, nes globoja neįgalius vaikus ir suaugusius ar savimi pasirūpinti negalinčius senyvo amžiaus žmones.

Projektą vykdo Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Elektrėnų savivaldybės slaugos ir socialinių paslaugų centras, B. Į. Klaipėdos miesto socialinės paramos centras, Kauno apskrities moterų krizių centras UAB „NRD", Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis".

Šis projektas taip pat įsijungęs į tarptautinę vystymo bendriją kartu su šių šalių projektais: „ConciliArte" (Portugalija), „ARTDEVIE" (Prancūzija), „Pełnia Życia – wsparcie rodziców dzieci niepełnosprawnych" (Lenkija).


Socialinių paslaugų paiešką padeda vykdyti informacijos sistema SIPRIS (2004-2008)

2008 m. sukurta informacinė sistema SIPRIS, leidžia efektyviai kaupti ir atnaujinti informacijos apie stacionarias ir nestacionarias socialines paslaugas teikiančias institucijas bazę. Sistemoje įvesta visa tyrimo metu sukaupta informacija, kuri yra lengvai prieinama Lietuvos žmonėms.

Informacinė sistema SIPRIS sukurta pagal Europos bendrijų iniciatyvos EQUAL vystymo bendrijos projekto „Per technologijas žinojimo ir darbo link!" trečiajame etape numatytas priemones. Primenama, kad projektas „Per technologijas žinojimo ir darbo link!" Lietuvoje vykdomas nuo 2004 m. Iki 2007 m. sėkmingai įgyvendinti du šio projekto etapai. Šiuo metu vyksta III-iasis projekto etapas.

Projektą kartu su partneriais vykdo Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.


Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL projektas „In Corpore” (2005-2008)

Nuo 2005 m. Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei kitų septynių partnerių vykdomas projektas „In Corpore" sėkmingai baigtas 2008 m.

Europos Sąjungos ir Lietuvos Vyriausybės iš dalies finansuojamu Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL projektu „In Corpore" buvo siekiama sukurti tokią socialinės ir profesinės integracijos sistemą, kuri padėtų mūsų šalyje prieglobstį gavusiems užsieniečiams susirasti darbą ir tapti pilnaverčiais visuomenės nariais.

Vykdant šį projektą, buvo sukaupta nemažai vertingos informacijos apie prieglobsčio prašančių užsieniečių tradicijas, jų kultūrą, išsilavinimą, profesinį pasirengimą. Jiems buvo organizuojami pirminiai lietuvių kalbos mokymai, teisinės, socialinės ir psichologinės konsultacijos.

Bendrauti su užsieniečiais, tinkamai įvertinti jų poreikius ir integracijos į visuomenę galimybes buvo mokomi ir už šią sritį atsakingų Lietuvos valstybinių institucijų darbuotojai.

Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, 2006 m. mūsų šalyje iš viso priimti 459 prašymai suteikti prieglobstį. Tuo tarpu per devynis šių metų mėnesius gauti jau 357 prašymai. Šiemet, kaip ir pernai, daugiausia jų gaunama iš Rusijos piliečių. Tačiau bent po vieną prašymą yra pateikę 25 skirtingų valstybių piliečiai. SPPD projektą „In Corpore" vykdė kartu su Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Užsieniečių registracijos centru, Pabėgėlių priėmimo centru Rukloje, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, VšĮ „Eupro", Vilniaus arkivyskupijos „Caritas", Mykolo Riomerio universitetu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-01