Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą. 

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 •  neteisėtos veiklos finansavimo;
 •  neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

1) įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;
2) kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;
3) viešai.

Pranešimo nagrinėjimo schema

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ yra patvirtinti:

 • Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;
 • Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;
 • Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

Informacijos apie Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo Departamentui, jos priėmimo Departamento vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas), vertinimo ir sprendimų dėl šios informacijos priėmimo tvarką nustato Informacijos apie pažeidimus Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).


Informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmenys, kuriuos su Departamentu sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).


Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Departamente, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.  

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

 

Departamente paskirti kompetentingi subjektai:

 • Administravimo skyriaus vedėja Alina Dambrauskienė (tel. 8 658 82298);
 • Administravimo skyriaus patarėja Elena Plenkovskaja (tel. 8 686 21165);
 • Vyriausiasis patarėjas Rimvydas Ūsas (tel. 8 686 19752) - A. Dambrauskienės, E. Plenkovskajos atostogų, komandiruotės, stažuotės, ligos ar kitais nebuvimo darbe atvejais. 

Kompetentingi subjektai administruoja vidinius informacijos apie pažeidimus teikimo kanalus, nagrinėja jais gautą informaciją apie pažeidimus, šią informaciją vertina ir priima Apraše numatytą sprendimą, užtikrina asmens, pateikusio informaciją, konfidencialumą.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi nurodyti:

 • savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą (arba el. pašto adresą) ar kitus duomenis ryšiui palaikyti ir korespondencijai gauti, taip pat asmuo gali nurodyti, kaip ir kada su juo geriausia susisiekti;
 • sužinojimo apie pažeidimą datą ir konkrečias faktines pažeidimo aplinkybes;
 • asmenį (- is), kuris (-ie) rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą;
 • informaciją, ar apie šį pažeidimą jau yra pranešta. Jei taip, tai nurodyti, kam ir kada buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas;
 • jei įmanoma, pateikti dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

Teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu.

 

Asmuo taip pat gali užpildyti Pranešimo apie pažeidimą formą (pridedama).

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-14