Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – teisė;

arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;

1.5. darbo patirties trukmė – 5 metai.

FUNKCIJOS

2. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

3. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

4. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

7. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

9. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

10. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Teikia išvadas, pastabas ir motyvuotus siūlymus dėl įstaigos teisės aktų tobulinimo bei juos rengia.

12. Koordinuoja įstaigos personalo valdymą.

13. Vizuoja įstaigos struktūrinių padalinių parengtus teisės aktų projektus, dokumentų, susijusių su teisės aktų taikymu, projektus.

14. Tvirtina dokumentų, teikiamų teismams, prokuratūroms ir antstoliams, kopijas, nuorašus ir išrašus.

15. Pagal kompetenciją vertina įstaigos rengiamų sutarčių ir kitų dokumentų projektus.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.