Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – teisė (arba);

1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

1.4. studijų kryptis – socialinis darbas (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – nacionalinių programų administravimo patirtis;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

FUNKCIJOS

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą arba prireikus atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.

5. Koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą arba prireikus planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.

6. Koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo, koordinuoja atsakymų rengimą arba prireikus rengia atsakymus.

7. Koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą arba prireikus prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

9. Koordinuoja su stebėsena ir (ar) analize susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.

10. Koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą arba prireikus atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

12. Koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais.

13. Koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą arba prireikus organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą.

14. Koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją.

15. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

16. Dalyvauja formuojant Įstaigos prioritetus valstybės socialinių programų, priemonių ir projektų įgyvendinimo, atrankos ir kontrolės veiklų, kurioms skiriamos lėšos, ir valstybės biudžeto lėšų tikslinio naudojimo srityse, siekiant užtikrinti priemonių ir projektų vykdymo kokybę, teikia strateginius siūlymus.

17. Koordinuoja informacinių sistemų (registrų), susijusių su valstybės socialinių programų, priemonių ir projektų įgyvendinimu, kūrimo, diegimo bei tobulinimo procesus, siekiant gerinti socialinių programų/priemonių/projektų administravimo kokybę.

18. Koordinuoja Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavestų valstybės socialinių programų, priemonių ir projektų įgyvendinimo, atrankos ir kontrolės procesus.

19. Koordinuoja Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  kitų institucijų atliekamus departamento veiklos vertinimų (audito) procesus ir jų pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą (rekomendacijų įgyvendinimo planų rengimas, jų įgyvendinimo stebėsena, atsiskaitymas už rekomendacijų, planų įgyvendinimą).

20. Atstovauja Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės ir savivaldybių institucijose, taip pat santykiuose su kitais šalies ar užsienio fiziniais ar juridiniais asmenimis, tarptautinėmis organizacijomis.

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.