Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų trukmės darbo patirtį informacinių technologijų srityje;

1.3. turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos automobilį;

1.4. išmanyti ir gebėti pagal savo kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su informacinėmis technologijomis, duomenų apsauga, turto priežiūra, civiline sauga ir priešgaisrine sauga, taip pat dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

1.5. išmanyti informacinių sistemų projektavimo ir kūrimo principus;

1.6. išmanyti kompiuterinius tinklus ir jų administravimą, Windows Server administravimą, turėti SQL programavimo ir Linux administravimo pagrindus;

1.7. išmanyti pastatų naudojimo, priežiūros, kapitalinio ir einamojo remonto tvarką;

1.8. išmanyti ilgalaikio turto tvarkymą;

1.9. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;

1.10. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;

1.11. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.12. mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu.

 FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. atlieka departamento informacinių sistemų bei kompiuterinės techninės bazės priežiūrą:

2.1.1. stebi techninės įrangos (kompiuterių, serverių, duomenų saugyklų, duomenų perdavimo tinklų) veikimą, šalina iškilusias problemas;

2.1.2. vykdo departamento dokumentų valdymo informacinės sistemos administravimą, stebėseną, nustato gedimus ar klaidas, inicijuoją jų šalinimą;

2.1.3. techninėmis, programinėmis ir organizacinėmis priemonėmis stebi, valdo, užtikrina ir organizuoja departamento duomenų bazių nepertraukiamą veikimą ir atkūrimą trikdžių ar avarijų atvejais;

2.2. informuoja skyriaus vedėją apie 6.1 papunktyje nustatytas/pastebėtas  problemas, gedimus ir teikia pasiūlymus darbo gerinimui;

2.3. teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl departamento informacinių sistemų naudojimo, tobulinimo, kūrimo ir palaikymo, rengia technines specifikacijas;

2.4. organizuoja ir dalyvauja įgyvendinant departamento duomenų mainus su kitomis informacinėmis sistemomis ir registrais;

2.5. prižiūri kompiuterizuotas darbo vietas, organizacinę techniką posėdžių salėse, mobiliuosius įrenginius, organizuoja jų remontą;

2.6. teisės aktų nustatyta tvarka aprūpina valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) telefono ryšių, organizacine ir kompiuterine technika, taip pat instaliuoja ir konfigūruoja programinę įrangą departamento kompiuterizuotose darbo vietose;

2.7. konsultuoja departamento darbuotojus kompiuterinių  programų MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer naudojimosi ir veikimo klausimais;

2.8. koordinuoja departamento tarnybinio transporto tinkamą eksploataciją;

2.9. koordinuoja tarnybinio transporto priskyrimą vykimui į tarnybines komandiruotes;

2.10. pagal poreikį vairuoja tarnybinį transportą tarnybos reikmėms;

2.11. rūpinasi, kad departamento darbuotojų darbo vietos atitiktų civilinės saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimus;

2.12. vykdo departamento patalpų civilinę saugą ir priešgaisrinę saugą;

2.13. veda civilinės saugos ir priešgaisrinės saugos žurnalą;

2.14. supažindina darbuotojus su civilinės saugos ir priešgaisrinės saugos darbe laikymosi taisyklėmis;

2.15. koordinuoja departamento patalpų saugojimą;

2.16. atsako už ilgalaikio turto priežiūrą ir naudojimą;

2.17. vykdo pastatų, įrenginių priežiūrą, organizuoja jų remonto darbus.

2.18. organizuoja nereikalingo, bet tinkamo naudoti ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto aukcionus;

2.19. atlieka gaunamų dokumentų einamąją finansinę kontrolę, siekiant užtikrinti, kad lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį;

2.20. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir departamento vadovybės pavedimus, susijusius su jo funkcijomis.