Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje vidaus administravimo srityje;

1.3. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Viešojo administravimo įstatymą, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus su pareigybės funkcijomis susijusius teisės aktus;

1.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo tvarką;

1.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

1.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją.

FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. rengia, tvarko ir organizuoja departamento vadovybės dienotvarkę;

2.2. organizuoja asmenų priėmimą pas departamento vadovybę;

2.3. organizuoja departamento vadovybės vizitus, susitikimus, posėdžius, rūpinasi vertimo paslaugomis ir kitais su vizitais susijusiais klausimais;

2.4. užtikrina tinkamą departamento vadovybės dokumentų ir telefoninių pokalbių valdymą (rengia dokumentus, koordinuoja išorės ir vidaus bendrojo departamento telefono užklausas);

2.5. rūpinasi reprezentacinėmis prekėmis ir spaudiniais, siekiant jais aprūpinti departamento struktūrinius padalinius;

2.6. reguliuoja elektroninį departamento bendrojo pašto srautą;

2.7. prižiūri departamento internetinius puslapius bei atnaujina juose esančią informaciją;

2.8. koordinuoja departamento darbuotojų tarnybinių komandiruočių tarnybinių pranešimų ir įsakymų projektų rengimą, Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui teikia duomenis, informaciją, dokumentus ir (arba) jų kopijas departamento darbuotojų tarnybinių komandiruočių klausimais;

2.9. užsako kelionių bilietus, draudimo, viešbučio ir maitinimo paslaugas departamento darbuotojams, vykstantiems į užsienio komandiruotes;

2.10. stebi ir teikia departamento direktoriui informaciją, kaip informavimo priemonėse atsispindi departamento veikla;

2.11. koordinuoja departamento bendravimą su žiniasklaida, visuomenės atstovais;

2.12. koordinuoja visuomenės informavimą apie departamento veiklą, poziciją ir priimtus sprendimus, susijusius su departamentui pavestų funkcijų įgyvendinimu;

2.13. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir aptarnauja  asmenis, atvykusius į departamentą, taikant vieno langelio principą;

2.14. administruoja departamento Garbės ženklų ir Atminimo ženklelių įteikimą;

2.15. departamento vadovybės pavedimu organizuoja seminarus, konferencijas ir kitus renginius;

2.16. ruošia departamento vardu sveikinimus, kvietimus, padėkas švenčių ir įvairių renginių proga;

2.17. protokoluoja departamento skyrių vedėjų pasitarimus;

2.18. saugo departamento herbinį antspaudą;

2.19. rūpinasi posėdžių salės tvarka;

2.20. atlieka gaunamų dokumentų einamąją finansų kontrolę, siekiant užtikrinti, kad lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį;

2.21. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius skyriaus funkcijomis.