Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Socialinių paslaugų priežiūros

departamento prie Socialinės apsaugos

ir darbo ministerijos direktoriaus

2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. P1-31

 

 

 

ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 1. Administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra kvalifikuotų darbuotojų pareigybių grupės darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

 2. Pareigybės lygis – C.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

 1. Administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – departamentas) turto priežiūros darbus, užtikrinti tarnybinių automobilių tinkamą eksploataciją, saugumą ir remontą.

 

IV SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje –transporto ir turto priežiūros.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

 1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

  2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų trukmės vairuotojo darbo patirtį;

  3. turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos automobilį;

  4. žinoti Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksą ir Kelių eismo taisykles;

  5. išmanyti:

   1. trumpalaikio ir ilgalaikio turto tvarkymą, priežiūrą bei naudojimą;

   2. automobilio mechanizmų ir prietaisų paskirtį, sandarą, išdėstymą, gedimo požymius ir priežastis, techninės priežiūros tvarką;

   3. pirmosios medicininės pagalbos suteikimo būdus ir priemones;

   4. kelių eismo pažeidimų priežastis ir būdus jiems išvengti;

   5. kelionės lapų ir apyskaitos apie degalų sunaudojimą pildymą;

  6. būti pareigingam, darbščiam, komunikabiliam, organizuotam ir iniciatyviam;

5.7. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  1. prižiūri departamento turto efektyvų, racionalų panaudojimą ir tinkamą eksploataciją, atlieka smulkaus ūkinio inventoriaus remontą ir priežiūrą;

  2. užtikrina tarnybinio lengvojo automobilio (toliau – automobilis) techninę ir sanitarinę būklę, švarą prieš išvykstant į kelionę, kelyje ir iš jos parvykus;

  3. vairuoja tarnybinį transportą tarnybos reikmėms, saugiai veža automobiliu darbuotojus į / iš paskirties vietos, komandiruotės;

  4. vykdo tarnybinio transporto kuro pirkimus, paskirstymą;

  5. pildo kelionės lapus, vykdo tarnybinio transporto ridos ir degalų sunaudojimo apskaitą pagal nustatytą tvarką;

  6. pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui, per 3 darbo dienas, pateikia Išteklių valdymo skyriui užpildytas tarnybinių automobilių degalų sunaudojimo apyskaitas, kelionės lapus, degalų pirkimo kvitus už praėjusį mėnesį;

  7. veda kasmetinę apskaitą ir rengia metinę ataskaitą apie tarnybinių automobilių degalų sunaudojimą, ridą ir kitas eksploatacines išlaidas;

  8. nuolat užtikrina tarnybinio transporto tinkamą darbą, naudojimą bei jų techninę ir sanitarinę būklę;

  9. išduoda, priima ir registruoja kelionės lapus (veda kelionės lapų apskaitą);

  10. vykdo tarnybinio transporto techninį aptarnavimą, einamąjį ir kapitalinį remontą, aprūpinimą gesintuvais, vaistinėlėmis, avariniais sustojimo ženklais, įrankiais ir kitomis būtinomis priemonėmis;

  11. organizuoja kelyje sugedusiam tarnybiniam transportui techninę pagalbą bei jų parvilkimą;

  12. atlieka gaunamų dokumentų einamąją finansų kontrolę, siekiant užtikrinti, kad lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį;

  13. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir departamento vadovybės pavedimus, susijusius su jo funkcijomis.

 

VII SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

 

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau:

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

 

__________________________