Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų trukmės vairuotojo darbo patirtį;

1.3. turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos automobilį;

1.4. žinoti Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksą ir Kelių eismo taisykles;

1.5. išmanyti:

1.5.1. trumpalaikio ir ilgalaikio turto tvarkymą, priežiūrą bei naudojimą;

1.5.2. automobilio mechanizmų ir prietaisų paskirtį, sandarą, išdėstymą, gedimo požymius ir priežastis, techninės priežiūros tvarką;

1.5.3. pirmosios medicininės pagalbos suteikimo būdus ir priemones;

1.5.4. kelių eismo pažeidimų priežastis ir būdus jiems išvengti;

1.5.5. kelionės lapų ir apyskaitos apie degalų sunaudojimą pildymą;

1.6. būti pareigingam, darbščiam, komunikabiliam, organizuotam ir iniciatyviam;

1.7. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer.

FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. prižiūri departamento turto efektyvų, racionalų panaudojimą ir tinkamą eksploataciją, atlieka smulkaus ūkinio inventoriaus remontą ir priežiūrą;

2.2. užtikrina tarnybinio lengvojo automobilio (toliau – automobilis) techninę ir sanitarinę būklę, švarą prieš išvykstant į kelionę, kelyje ir iš jos parvykus;

2.3. vairuoja tarnybinį transportą tarnybos reikmėms, saugiai veža automobiliu darbuotojus į / iš paskirties vietos, komandiruotės;

2.4. vykdo tarnybinio transporto kuro pirkimus, paskirstymą;

2.5. pildo kelionės lapus, vykdo tarnybinio transporto ridos ir degalų sunaudojimo apskaitą pagal nustatytą tvarką;

2.6. pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui, per 3 darbo dienas,  pateikia Išteklių valdymo skyriui užpildytas tarnybinių automobilių degalų sunaudojimo apyskaitas, kelionės lapus, degalų pirkimo kvitus už praėjusį mėnesį;

2.7. veda kasmetinę apskaitą ir rengia metinę ataskaitą apie tarnybinių automobilių degalų sunaudojimą, ridą ir kitas eksploatacines išlaidas;

2.8. nuolat užtikrina tarnybinio transporto tinkamą darbą, naudojimą bei jų techninę ir sanitarinę būklę;

2.9. išduoda, priima ir registruoja kelionės lapus (veda kelionės lapų apskaitą);

2.10. vykdo tarnybinio transporto techninį aptarnavimą, einamąjį ir kapitalinį remontą, aprūpinimą gesintuvais, vaistinėlėmis, avariniais sustojimo ženklais, įrankiais ir kitomis būtinomis priemonėmis;

2.11 organizuoja kelyje sugedusiam tarnybiniam transportui techninę pagalbą bei jų parvilkimą;

2.12. atlieka gaunamų dokumentų einamąją finansų kontrolę, siekiant užtikrinti, kad lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį;

2.13. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir departamento vadovybės pavedimus, susijusius su jo funkcijomis.