Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – finansai (arba);

1.4. studijų kryptis – apskaita (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

FUNKCIJOS

2. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

3. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.

4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

5. Koordinuoja kitų su finansų valdymu susijusių ataskaitų rengimą.

6. Koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.

7. Koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.

8. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

9. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.

10. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.

11. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

12. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

13 Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

14. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.

16. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

17. Vykdo pavestų valstybės socialinių programų ir priemonių finansavimo kontrolę.

18. Priima, tikrina ir analizuoja pavestų valstybės socialinių programų ir priemonių projektų vykdytojų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas.

19. Atlieka pavestų vykdyti valstybės socialinių programų ir priemonių vykdytojų grąžintų nepanaudotų ir (arba) panaudotų, pažeidžiant teisės aktus ankstesnių biudžetinių metų finansavimo lėšų apskaitos kontrolę.

20. Analizuoja ir teikia išvadas skyriaus vedėjui pavestų vykdyti valstybės socialinių programų  ir priemonių biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius.

21. Vykdo gautų, parengtų ir perduodamų Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui dokumentų, reikalingų buhalterinės apskaitos vykdymui ir biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių sudarymui, finansų kontrolę.

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.