Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA

 

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2020-07- įsakymu Nr. P1-

 

 

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

SOCIALINIŲ PROGRAMŲ ADMINISTRAVIMO SKYRIUS

SKYRIAUS (BIURO, TARNYBOS), KURIE NĖRA KITAME ĮSTAIGOS PADALINYJE, VEDĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui (įstaigos vadovo pavaduotojui).

 

 

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Pagrindinė veiklos sritis:0 stebėsena ir analizė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):0 sprendimų įgyvendinimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:0 socialinių programų ir projektų stebėsena ir analizė.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:0 sprendimų įgyvendinimas atliekant pagal socialines programas vykdomų projektų ir programų administravimą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Organizuoja socialinių programų, jų priemonių ir projektų priežiūrą, vertina valstybės biudžeto lėšų panaudojimo tikslingumą, siekdamas, kad valstybės biudžeto lėšos būtų naudojamos racionaliai ir pagal tikslinę paskirtį.

17. Teikia pasiūlymus dėl kitų institucijų rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų, siekdamas tobulinti teisinę bazę.

18. Organizuoja ir užtikrina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldžių socialinių paslaugų įstaigų ir savivaldybių administracijų socialinės apsaugos srities investicijų projektų administravimą.

19. Atlieka einamąją finansų kontrolę, siekdamas užtikrinti, kad valstybės biudžeto lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį.

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.2. studijų kryptis – viešasis administravimas;

21.3. studijų kryptis – vadyba;

arba:

 

21.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.5. darbo patirtis – socialinių paslaugų organizavimo ar teikimo srities patirtis;

21.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

 

 

22. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

22.1. kalba – anglų ir rusų;

 

22.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

23.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

23.2. organizuotumas – 4;

23.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

23.4. analizė ir pagrindimas – 5;

23.5. komunikacija – 4.

 

24. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

24.1. strateginis požiūris – 4;

24.2. veiklos valdymas – 4;

24.3. lyderystė – 4.

 

25. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

25.1. informacijos valdymas – 4;

25.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 4;

25.3. konfliktų valdymas – 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau

 

 

 

(Parašas)

 

 

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

(Data)