Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2020 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. P1-94

 

 

SOCIALINIŲ PROGRAMŲ ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 


 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 1. Socialinių programų administravimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra specialistų pareigybių grupės darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas).

 2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

 

 1. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) pavestų valstybės socialinių programų, jų priemonių ir projektų įgyvendinimą ir priežiūrą, laikantis teisės aktų nustatytos tvarkos, administruojant ministerijai pavaldžių socialinių paslaugų įstaigų ir savivaldybių administracijų socialinės apsaugos srities investicijų projektus.

 

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

 

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – skyriaus kompetencijai priskirtų valstybės socialinių programų, jų priemonių ir projektų įgyvendinimo, ministerijai pavaldžių socialinių paslaugų įstaigų ir savivaldybių administracijų socialinės apsaugos srities investicijų projektų administravimo.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

 

 1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį socialinio darbo, arba vadybos, arba sociologijos krypties išsilavinimą;

 2. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą;

 3. išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo tvarką ir gebėti juos taikyti;

 4. gebėti rengti tvarkomuosius ir informacinius dokumentus;

 5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;

 6. gebėti teikti išvadas ir pasiūlymus, susijusius su veiklos sritimi;

 7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

 8. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

 

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. įgyvendindamas valstybės socialines programas, jų priemones ir projektus, rengia ir derina sutarčių ir sutarčių pakeitimų su paslaugų teikėjais, projektų vykdytojais projektus;

 2. atlikdamas socialinių programų, jų priemonių ir projektų priežiūrą, renka, kaupia ir sistemina duomenis apie programų įgyvendinimą, prižiūri socialinėms programoms skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, rengia pagal kuruojamą veiklos sritį ataskaitas, siekdamas, kad skiriamos valstybės biudžeto lėšos būtų naudojamos pagal tikslinę paskirtį;

 3. tikrina socialinių programų atitiktį nustatytiems tikslams ir iškeltiems uždaviniams, kad butų įgyvendinti Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) veiklos tikslai;

 4. rengia socialinių programų priemonių įgyvendinimo valstybės biudžeto lėšų poreikio ir jų paskirstymo prognozes;

 5. savo veiklos srityje dalyvauja ir prisideda teikiant ministerijai informaciją apie socialinių programų atitinkamų priemonių įgyvendinimą ir valstybės biudžeto lėšų, skirtų programų priemonėms, naudojimą;

 6. atlieka einamąją finansų kontrolę, siekdamas užtikrinti, kad valstybės biudžeto lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį;

 7. pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja piliečių ir kitų asmenų pateiktą informaciją ir skundus dėl vykdomų socialinių programų ar projektų;

 8. tvarko pagal dokumentacijos planą skyriui priskirtas bylas, užtikrina tinkamą bylų apskaitą ir jų saugojimą, taip pat tinkamą bylų perdavimą į archyvą;

 9. koordinuoja ir apibendrina skyriui pavestas technines užduotis;

 10. pagal kompetenciją vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Departamento direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas;

 11. pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinius skyriaus vedėjo ir Departamento vadovybės pavedimus.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

 

 

 1. šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

 

 

 

Susipažinau:

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

(Data)

_____________________