Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – apskaita (arba);

1.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.4. studijų kryptis – teisė (arba);

1.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – finansų kontrolės ar vidaus audito srities patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – 5 metai.

2. Transporto priemonių pažymėjimai:

2.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

FUNKCIJOS

3. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

4. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

5. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

7. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

8. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

9. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

10. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

11. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

12. Organizuoja ir koordinuoja skyriaus veiklą, susijusią su valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų socialinių programų, priemonių ir projektų vertinimu, socialinių paslaugų įstaigų socialinės apsaugos srities investicijų projektų patikrinimu ir statistinių duomenų, susijusių su socialinės apsaugos sritimi,  rinkimu, sisteminimu bei analize.

13. Sudaro vertinimų ir patikrinimų užduotis, vykdo ir dalyvauja atliekant įgyvendinamų socialinių programų, jų priemonių ir projektų vertinimus ir patikrinimus, juos  apibendrina, parengia ataskaitas ir išvadas.

14. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

15. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja jų nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

16. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

17. Esant poreikiui, turėdamas galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti "B" kategorijos transporto priemones ir galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, vairuoja tarnybinę "B" kategorijos transporto priemonę, vykstant į socialinių paslaugų įstaigų patikrinimus.

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.