Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – finansai (arba);

1.4. studijų kryptis – apskaita (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;

1.7. darbo patirties trukmė – 1 metai.

                                                 FUNKCIJOS                                                                                    

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

4. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.

5. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.

7. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą.

8. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.

9. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

10. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

12. Vykdo pavestų valstybės socialinių programų ir priemonių finansavimo kontrolę.

13. Priima, tikrina ir analizuoja pavestų socialinių programų ir priemonių projektų vykdytojų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas.

14. Atlieka pavestų vykdyti programų ir priemonių vykdytojų grąžintų nepanaudotų ir (arba) panaudotų, pažeidžiant teisės aktus ankstesnių biudžetinių metų finansavimo lėšų apskaitos kontrolę.

15. Analizuoja ir teikia išvadas skyriaus vedėjui  pavestų vykdyti valstybės socialinių programų  ir priemonių biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius.

16. Priima ar parengia, sutikrina apskaitos dokumentus ir nustatytais terminais pateikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui.