Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – sociologija (arba);

arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. darbo patirtis – politinės, ekonominės, socialinės ar teisinės informacijos analizės ir rengimo srityje;

1.5. darbo patirties trukmė – 2 metai.

2. Transporto priemonių pažymėjimai:

2.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

FUNKCIJOS

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

5. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

6. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

7. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

8. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

9. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

11. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

12. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

13. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

14. Renka iš savivaldybių informaciją apie pirktų ir finansuotų socialinių paslaugų kainas per paskutinius 12 mėnesių ir skelbia informaciją apie socialinių paslaugų vidutines kainas.

15. Renka įvairius statistinius duomenis, susijusius su socialinės apsaugos sritimi ir juos sistemina.

16. Atlieka statistinių duomenų apibendrinimą, rengia apžvalgas ir teikia išvadas.

17. Rengia oficialią informaciją viešinimui, susijusią su skyriaus veikla ir teikia ją skyriaus vedėjui.

18. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupėse, pasitarimuose, susitikimuose, komisijų posėdžiuose ir konferencijose.

19. Koordinuoja skyriaus veiklą, susijusią su statistinių duomenų, susijusių su socialinės apsaugos sritimi, rinkimu, sisteminimu bei analize.

20. Skyriaus vedėjo nesant (atostogos, komandiruotė, liga ir kt.), vykdo jo pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.

21. Esant poreikiui, turėdamas galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones ir galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, vairuoja tarnybinę „B“ kategorijos transporto priemonę, vykstant į socialinių paslaugų įstaigų patikrinimus.

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.