Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1.  Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1  turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

1.2  turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;

1.3  išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius socialinių programų vykdymo klausimus;

1.4  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles;

1.5  mokėti rengti tvarkomuosius ir kitus dokumentus;

1.6 mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer.

FUNKCIJOS

2.  Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. atlieka socialinių programų priemonių konkursams pateiktų projektų paraiškų analizės ir vertinimo duomenų apdorojimą;

2.2. komunikuoja su ekspertais, pareiškėjais ir kitomis institucijomis vykdant pavestų socialinių priemonių projektų atranką;

2.3. rengia atliktų formaliųjų kriterijų ir ekspertinių vertinimų suvestines ir kitus dokumentus ir teikia derinti skyriaus vedėjui;

2.4. ruošia informaciją nagrinėjant fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, prašymus ir skundus, siūlymus bei pareiškimus dėl socialinių programų priemonių (projektų) atrankos;

2.5. rengia operatyvią informaciją viešinimui dėl projektų atrankos ir teikia ją programų vertinimo skyriaus vedėjui;

2.6. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupėse, pasitarimuose, susitikimuose;

2.7. pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir departamento vadovybės pavedimus.