Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA

 

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2020-06- įsakymu Nr. P1-

 

 

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

SAVIVALDYBIŲ PROGRAMŲ VALDYMO SKYRIUS

SKYRIAUS (BIURO, TARNYBOS), KURIE NĖRA KITAME ĮSTAIGOS PADALINYJE, VEDĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui (įstaigos vadovo pavaduotojui).

 

 

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Pagrindinė veiklos sritis: stebėsena ir analizė.0

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys): sprendimų įgyvendinimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija: pavestų ir savivaldybių administracijų bei kitų subjektų vykdomų valstybės socialinių programų bei programų priemonių0 įgyvendinimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija: sprendimų, susijusių su pavestomis ir savivaldybių administracijų bei kitų subjektų vykdomomis valstybės socialinėmis programomis bei programų priemonėmis, įgyvendinimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Organizuoja ir koordinuoja pasiūlymų teikimą dėl teisės aktų ir jų projektų, susijusių su pavestų valstybės socialinių programų ir jų priemonių įgyvendinimu.

17. Rengia skyriaus veiklos planus ir ataskaitas.

18. Atlieka einamąją finansų kontrolę, siekiant užtikrinti, kad lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį.

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.2. studijų kryptis – ekonomika;

20.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;

20.4. studijų kryptis – vadyba;

arba:

 

20.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.6. darbo patirtis – finansų srities patirtis;

20.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

21.1. komunikacija – 4;

21.2. analizė ir pagrindimas – 5;

21.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

21.4. organizuotumas – 4;

21.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.

 

22. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

22.1. lyderystė – 4;

22.2. veiklos valdymas – 4;

22.3. strateginis požiūris – 4.

 

23. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

23.1. konfliktų valdymas – 4;

23.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 4;

23.3. informacijos valdymas – 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau

 

 

 

(Parašas)

 

 

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

(Data)