Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Mentorius, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį (arba jam prilygintą) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą arba įgytą buhalterio profesinę kvalifikaciją;

1.2. būti ne jaunesnis kaip 65 metų buvęs karjeros valstybės tarnautojas, turėti ne mažesnę kaip 5 metų patirtį Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išlaidų planavimo, apskaitos srityje;

1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, biudžeto sudarymą bei vykdymą, buhalterinės apskaitos tvarkymą;

1.4. mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;

1.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, kaupti, sisteminti, apibendrinti finansinę ir kitokią informaciją, rengti išvadas;

1.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

FUNKCIJOS

2. Mentoriaus, einančio šias pareigas, funkcijos:

2.1. perduoda Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams savo patirtį, įgytą einant valstybės tarnautojo pareigas Departamente;

2.2. prisideda tęsiant pradėtus ilgalaikius darbus;

2.3. supažindina naujai priimtus dirbti Skyriuje specialistus su Departamento organizacine kultūra, nuostatais, naudojamomis informacinėmis sistemomis, darbo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais, kitais dokumentais;

2.4. padeda Skyriaus specialistams įgyti arba patobulinti turimas ar reikiamas pareigoms eiti žinias, kompetencijas, gebėjimus;

2.5. prisideda rengiant biudžeto projektą ir patvirtinto biudžeto tikslinimus;

2.6. padeda Skyriaus specialistams rengti Departamento direktoriaus įsakymų projektus, atsakomuosius raštus įstaigoms, organizacijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įvairias ataskaitas skyriaus veiklos klausimais;

2.7. pagal savo kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos organizacijomis, kitomis institucijomis;

2.8. renka, sistemina ir analizuoja informaciją, reikalingą pareigoms vykdyti;

2.9. suderinęs su Skyriaus vedėju, teikia informaciją kitų Departamento skyrių specialistams, suinteresuotiems piliečiams ir institucijų atstovams;

2.10. įveda informaciją apie jam paskirtų pavedimų bei suformuotų užduočių vykdymo eigą ir rezultatus į Departamento dokumentų valdymo sistemą ir (ar) kitas dokumentų ar informacijos registravimo sistemas;

2.11. dalyvauja pasitarimuose, kai svarstomi mentoriaus kompetencijai priskirti klausimai;

2.12. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus darbo pagerinimo ar kitais Skyriaus veiklos klausimais;

2.13. motyvuoja Skyriaus darbuotojus siekti geresnių veiklos rezultatų;

2.14. vykdo kitus raštiškus ar žodinius Skyriaus vedėjo, pavedimus.