Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA

 

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2020-06- įsakymu Nr. P1-

 

 

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

SAVIVALDYBIŲ PROGRAMŲ VALDYMO SKYRIUS

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

 

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Pagrindinė veiklos sritis:0 stebėsena ir analizė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys): sprendimų įgyvendinimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

 

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija: pavestų ir savivaldybių administracijų bei kitų subjektų vykdomų valstybės socialinių programų bei programų priemonių0 įgyvendinimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija: sprendimų, susijusių su pavestomis ir savivaldybių administracijų bei kitų subjektų vykdomomis valstybės socialinėmis programomis bei programų priemonėmis, įgyvendinimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

 

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

9. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

10. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

11. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

12. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

13. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

15. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

16. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

17. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

18. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

19. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

20. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Rengia ir derina valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis ir jų pakeitimus su savivaldybių administracijomis bei kitais subjektais dėl valstybės socialinių programų ir jų priemonių vykdymo pagal kuruojamą sritį.

22. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų ir jų projektų, susijusių su valstybės socialinių programų ir jų priemonių pagal kuruojamą sritį įgyvendinimu.

23. Administruoja pagal kuruojamą sritį nustatytas atitinkamas valstybės socialines programas ir jų priemones informacinėse sistemose, susijusiose su pavestomis valstybės socialinėmis programomis, priemonėmis.

24. Vertina valstybės biudžeto lėšų panaudojimo tikslingumą, užtikrindamas valstybės socialinių programų ir jų priemonių atitikimą nustatytiems tikslams ir iškeltiems uždaviniams, atlieka einamąją finansų kontrolę, siekdamas užtikrinti, kad lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį.

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

26. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

26.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

26.2. studijų kryptis – finansai;

26.3. studijų kryptis – ekonomika;

26.4. studijų kryptis – apskaita;

arba:

 

26.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

26.6. darbo patirtis – finansų srities patirtis;

26.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

27. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

27.1. komunikacija – 3;

27.2. analizė ir pagrindimas – 4;

27.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

27.4. organizuotumas – 3;

27.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

 

28. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

28.1. konfliktų valdymas – 3;

28.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3;

28.3. informacijos valdymas – 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau

 

 

 

(Parašas)

 

 

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

(Data)