Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį viešojo administravimo arba ekonomikos arba finansų krypties išsilavinimą;

1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, socialinių programų vykdymą, viešojo sektoriaus apskaitą ir finansinę atskaitomybę;

1.3. gebėti rengti tvarkomuosius ir kitus su kuruojama veikla susijusius dokumentus;

1.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką ir gebėti juos taikyti;

1.5. mokėti rinkti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, gebėti rengti ir teikti išvadas bei pasiūlymus, susijusius su veiklos sritimi;

1.6. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer.

 FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. padeda administruoti departamento direktoriaus įsakymu nustatytas valstybės socialines programas ir jų priemones (toliau – kuruojama sritis), siekiant įgyvendinti valstybės socialines programas ir jų priemones;

2.2. įgyvendindamas valstybės socialines programas ir jų priemones, rengia ir derina valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis ir sutarčių pakeitimus su savivaldybių administracijomis bei kitais subjektais dėl valstybės socialinių programų ir jų priemonių vykdymo pagal kuruojamą sritį;

2.3. renka, kaupia, sistemina, apibendrina ir tvarko duomenis apie valstybės socialinių programų ir jų priemonių įgyvendinimą pagal kuruojamą sritį, užtikrindamas valstybės socialinių programų ir jų priemonių monitoringą;

2.4. rengia valstybės socialinių programų ir jų priemonių ataskaitas, statistines ataskaitas pagal kuruojamą sritį bei teikia pastabas ir pasiūlymus, užtikrindamas valstybės socialinių programų ir jų priemonių apibendrintų rezultatų bei pasiūlymų teikimą ministerijai;

2.5. dalyvauja vertinant valstybės biudžeto lėšų panaudojimo tikslingumą, užtikrindamas valstybės socialinių programų ir jų priemonių atitikimą nustatytiems tikslams ir iškeltiems uždaviniams;

2.6. administruoja pagal kuruojamą sritį nustatytas atitinkamas valstybės socialines programas ir jų priemones informacinėse sistemose, susijusiose su pavestomis valstybės socialinėmis programomis, priemonėmis;

2.7. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus bei rekomendacijas, susijusias su vykdoma veikla valstybės socialinių programų ir jų priemonių įgyvendinimo klausimais;

2.8. dalyvauja rengiant suvestines skyriaus veiklos ataskaitas;

2.9. dalyvauja rengiant ir apibendrinant įgyvendinamų valstybės socialinių programų ir jų priemonių pagal kuruojamą sritį informaciją departamento internetinei svetainei bei pateikia ją skyriaus vedėjui;

2.10. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus ir pasiūlymus dėl valstybės socialinių programų ir jų priemonių įgyvendinimo pagal kuruojamą sritį, siekiant valstybės socialinių programų ir jų priemonių vykdytojams bei kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims suteikti reikalingą informaciją;

2.11. palaiko ryšius su valstybės ir savivaldybės įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis bei kitais subjektais valstybės socialinių programų ir jų priemonių monitoringo klausimais.

2.12. teikia siūlymus skyriaus vedėjui apie informacinių technologijų taikymą skyriaus kompetencijai priskirtų valstybės socialinių programų ir jų priemonių administravimo efektyvumui gerinti;

2.13. atlieka einamąją finansų kontrolę, siekiant užtikrinti, kad lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį;

2.14. pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir departamento vadovybės pavedimus.