Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – socialinis darbas (arba);

1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

1.4. studijų kryptis – sociologija (arba);

1.5. studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – kontrolės srities  patirtis ;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

FUNKCIJOS

2. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

3. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

4. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

7. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

9. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

10. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Prižiūri, kaip socialinės globos įstaigos bei jų steigėjai laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių socialinės globos įstaigų veiklą.

12. Organizuoja socialinės globos įstaigų veiklos patikrinimus, vertina jų veiklą ir atitikimą globos normų reikalavimams, kad būtų užtikrinta socialinių paslaugų kokybė.

13. Organizuoja ir koordinuoja skyriaus veiklą, susijusią su socialinės globos įstaigų, globos centrų vertinimu.

14. Esant poreikiui, organizuoja asmens (šeimos) socialinių paslaugų, finansuojamų iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, poreikio nustatymo, jų skyrimo bei teikimo kontrolę.

15. Vykdant Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio 52 punkte Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatytą funkciją, pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nutarimus, taip pat atlieka kitus administracinių nusižengimų teisenos veiksmus.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.