Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – finansai (arba);

1.4. studijų kryptis – apskaita (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

FUNKCIJOS

2. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą.

5. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.

6. Vykdo pavestų valstybės socialinių programų ir priemonių  finansavimo kontrolę.

7. Priima, tikrina ir analizuoja pavestų socialinių programų ir priemonių projektų vykdytojų Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas.

8. Atlieka pavestų vykdyti programų  ir priemonių vykdytojų grąžintų nepanaudotų ir (arba) panaudotų, pažeidžiant teisės aktus ankstesnių biudžetinių metų finansavimo lėšų apskaitos kontrolę.

9. Analizuoja ir teikia išvadas skyriaus vedėjui pavestų vykdyti valstybės socialinių programų  ir priemonių Biudžeto vykdymo ir Finansinių ataskaitų rinkinius.

10. Priima ar parengia, sutikrina apskaitos dokumentus ir nustatytais terminais pateikia  Nacionaliniam  bendrųjų funkcijų centrui.

11. Teisės aktų nustatyta tvarka vykdo einamąją finansų kontrolę pagal skyriaus vedėjo priskirtas socialines programas ir priemones.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.