Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

1.3. studijų kryptis – socialinis darbas (arba);

1.4. studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – socialinės apsaugos ir darbo srities patirtis;

1.7. darbo patirties trukmė – 5 metai.

2. Transporto priemonių pažymėjimai:

2.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

FUNKCIJOS

3. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

4. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

5. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

7. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

8. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

9. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

10. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

11. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

12. Kontroliuoja socialinių darbuotojų atestacijos bei socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo organizavimą.

13. Organizuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, susijusią su socialinės globos įstaigų licencijų išdavimu, tikslinimu, licencijų galiojimo panaikinimu socialinės globos įstaigos iniciatyva.

14. Kontroliuoja Šeimos kortelių bei papildomų mokamų kortelių šeimos nariams išdavimą.

15. Organizuoja ir koordinuoja įstaigai pavestų programų įgyvendinimą.

16. Koordinuoja socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programų bei socialinio darbo metodinių centrų atranką.

17. Esant poreikiui, turėdamas galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones ir galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, vairuoja tarnybinę „B“ kategorijos transporto priemonę, vykstant į socialinės globos įstaigas įstaigų licencijavimo ir tikrinimo klausimais.

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.