Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA

 

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2020-07- įsakymu Nr. P1-

 

 

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

ĮSTAIGŲ LICENCIJAVIMO IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO SKYRIUS

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

 

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Pagrindinė veiklos sritis: administracinių paslaugų teikimas.0

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys): sprendimų įgyvendinimas.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija: socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo bei socialinių darbuotojų atestacijos organizavimas.0

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija: socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo organizavimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

 

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

9. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

10. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

13. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

14. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

15. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

16. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

17. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Vertina įžangines individualios priežiūros personalo profesinės kompetencijos tobulinimo programas ir organizuoja jų derinimą.

19. Organizuoja socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programų atranką bei rengia dokumentus jų tvirtinimui.

20. Analizuoja socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo mokymų poreikį, rengia analizes bei teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl naujų socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programų rengimo.

21. Vertina socialinių darbuotojų atestacijai pateiktus prašymus bei rengia išvadas.

22. Organizuoja Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių piliečių profesinės kvalifikacijos pripažinimą, norint dirbti pagal socialinio darbuotojo profesiją.

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

24.2. studijų kryptis – socialinis darbas;

24.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;

24.4. studijų kryptis – teisė;

24.5. studijų kryptis – vadyba;

arba:

 

24.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

24.7. darbo patirtis – socialinio darbo patirtis;

24.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

25. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

25.1. komunikacija – 3;

25.2. analizė ir pagrindimas – 4;

25.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

25.4. organizuotumas – 3;

25.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

 

26. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

26.1. konfliktų valdymas – 3;

26.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3;

26.3. informacijos valdymas – 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau

 

 

 

(Parašas)

 

 

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

(Data)