Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI  REIKALAVIMAI 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:1

1.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties išsilavinimą;

1.2. Išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, socialinės apsaugos sistemos veiklą, biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą, taip pat biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisykles, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;

1.3. Mokėti rengti tvarkomuosius ir kitus su finansine apskaita susijusius dokumentus;

1.4. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, dokumentų rengimo, archyvavimo taisykles;

1.5. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;

1.6. Mokėti dirbti  kompiuteriu šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer, kompiuterizuota valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimo sistema „VBAMS“, finansų valdymo ir apskaitos sistema „eApskaita“.

FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. Vykdo pavestų vykdyti valstybės socialinių programų ir priemonių finansavimo kontrolę;

2.2. Atlieka pavestų vykdyti valstybės socialinių programų ir priemonių asignavimų panaudojimo kontrolę;

2.3. Teisės aktų nustatyta tvarka vykdo einamąją finansų kontrolę;

2.4. Teikia centralizuotai apskaitos įstaigai periodinių valstybės biudžeto asignavimų poreikio prognozes ir mokėjimo paraiškas dėl lėšų pervedimo; projektų vykdytojų duomenis  ir kitus apskaitos dokumentus pagal pavestas vykdyti valstybės socialines programas ir priemones;

2.5. Stebi ir renka valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje (toliau - VBAMS) informaciją apie valstybės lėšų programų sąmatų pokyčius, spausdina iš VBAMS valstybės biudžeto lėšų programų sąmatas ir jų pakeitimus;

2.6. Rengia suvestinę informaciją apie valstybės biudžeto lėšų programų sąmatų pakeitimus ir teikia ją išteklių valdymo ir kitų skyrių darbuotojams;

2.7. Spausdina iš VBAMS ataskaitas apie valstybės lėšų panaudojimą ir lėšų likučius pagal patvirtintas programas;

2.8. Teikia duomenis apie pavestų vykdyti valstybės socialinių programų vykdytojų grąžintų nepanaudotų ir (arba) panaudotų pažeidžiant teisės aktus ankstesnių biudžetinių metų finansavimo lėšas;

2.9. Renka, rūšiuoja ir teikia centralizuotai apskaitos įstaigai valstybės socialinių programų ir priemonių projektų vykdytojų lėšų panaudojimo duomenis;

2.10. Surenka ir teikia centralizuotai apskaitos įstaigai suvestinę informaciją apie ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruotas Viešojo sektoriaus subjektų sukauptas finansavimo pajamas ir grąžintinas finansavimo sumas pagal savivaldybių administracijų pateiktas pažymas dėl finansavimo sumų;

2.11. Rengia statistines ataskaitas (kurių nerengia Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras) Seimui, Statistikos departamentui, Finansų ministerijai ir kitoms institucijoms;

2.12. Dalyvauja inventorizacijoje, inventorizacijos įsakyme nustatyta tvarka;

2.13. Pagal departamento direktoriaus patvirtintą dokumentacijos planą vykdo priklausančių  finansų valdymo ir apskaitos dokumentų tvarkymą, saugojimą, pagal reikalavimus įformina bylas;

2.14. Pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir departamento vadovybės pavedimus.