Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Socialinių paslaugų priežiūros

departamento prie Socialinės apsaugos

ir darbo ministerijos direktoriaus

2020 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. P1-94

 

ĮSTAIGŲ LICENCIJAVIMO IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Įstaigų licencijavimo ir programų įgyvendinimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra specialistų pareigybių grupės darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės lygis A2.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3. Įstaigų licencijavimo ir programų įgyvendinimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti skyriaus uždavinius, susijusius socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo bei socialinių darbuotojų atestacijos organizavimu.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo bei socialinių darbuotojų atestacijos organizavimo ir tobulinimo.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinės apsaugos srityje;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimą, socialinių darbuotojų atestaciją, suaugusiųjų švietimą;

5.4. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Pover Point, MS Outlook, Internet Explorer;

5.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo  taisykles;

5.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. išduoda pažymėjimus specializuotiems konsultantams, teikiantiems metodinę pagalbą įstaigoms, organizacijoms socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo bei praktinės veiklos vertinimo klausimais;

6.2. registruoja socialinius darbuotojus Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – departamentas) informacinėje sistemoje (SDDKAIS);

6.3. tvirtina naudotojų registracijos anketas departamento informacinėje sistemoje (SDDKAIS);

6.4. kaupia, sistemina, analizuoja informaciją apie socialinius darbuotojus ir teikia šią informaciją Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;

6.5. dalyvauja socialinių darbuotojų atestacijai pateiktų prašymų vertinime;

6.6. skelbia viešai departamento interneto svetainėje informaciją apie socialiniams darbuotojams suteiktas, panaikintas kvalifikacines kategorijas;

6.7. rengia, skelbia bei nuolat atnaujina informaciją, susijusią su skyriaus veikla, Departamento interneto svetainėje;

6.8. skleidžia pažangią socialinio darbo inovacijų patirtį;

6.9. organizuoja seminarus, konferencijas ir kitus renginius socialinių paslaugų srities darbuotojams;

6.10. tvarko skyriaus archyvą;

6.11 pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinius skyriaus vedėjo ar departamento vadovybės pavedimus.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO Pavaldumas

 

7. šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

(Data)