Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinės apsaugos srityje;

1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimą, socialinių darbuotojų atestaciją, suaugusiųjų švietimą;

1.4. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Pover Point, MS Outlook, Internet Explorer;

1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo  taisykles;

1.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

 FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1.  išduoda pažymėjimus specializuotiems konsultantams, teikiantiems metodinę pagalbą įstaigoms, organizacijoms socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo bei praktinės veiklos vertinimo klausimais;

2.2. registruoja socialinius darbuotojus Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – departamentas) informacinėje sistemoje (SDDKAIS);

2.3. tvirtina naudotojų registracijos anketas departamento informacinėje sistemoje (SDDKAIS);

2.4. kaupia, sistemina, analizuoja informaciją apie socialinius darbuotojus ir teikia šią informaciją Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;

2.5. dalyvauja socialinių darbuotojų atestacijai pateiktų prašymų vertinime;

2.6. skelbia viešai departamento interneto svetainėje informaciją apie socialiniams darbuotojams suteiktas, panaikintas kvalifikacines kategorijas;

2.7. rengia, skelbia bei nuolat atnaujina informaciją, susijusią su skyriaus veikla, Departamento interneto  svetainėje;

2.8. skleidžia pažangią socialinio darbo inovacijų patirtį;

2.9. organizuoja seminarus, konferencijas ir kitus renginius socialinių paslaugų srities darbuotojams;

2.10. tvarko skyriaus archyvą;

2.11 pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinius skyriaus vedėjo ar departamento vadovybės pavedimus.