Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinės apsaugos srityje;

1.3. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialines paslaugas, socialinė globos licencijavimą ir kitus su pareigybės funkcijomis susijusius teisės aktus;

1.4. mokėti dirbti kompiuteriu su šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Pover Point, MS Outlook, Internet Explorer;

1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo  taisykles;

1.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

 FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. dirba su globos įstaigomis susijusia Socialinės globos licencijavimo elektronine priemone (toliau – SGLEP) gaunama bei kaupiama informacija, rengia statistines ataskaitas ir apibendrina statistinę informaciją;

2.2. analizuoja paraiškas bei teikia išvadas, susijusias su licencijų išdavimu;

2.3. dalyvauja rengiant išvadas dėl  socialinės globos įstaigų licencijų išdavimo, tikslinimo, licencijų galiojimo panaikinimo socialinės globos įstaigos iniciatyva;

2.4. dalyvauja atliekant tikrinimus vietoje ar įstaigos, įmonės, šeimynos numatoma teikti socialinė globa atitiks socialinės globos normose nustatytus reikalavimus;

2.5. priėmus sprendimą išduoti licenciją, sustabdyti jos galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą ar panaikinti licencijos galiojimą, apie tai praneša Juridinių asmenų registrui;

2.6. priėmus sprendimą išduoti licenciją, sustabdyti jos galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą ar panaikinti licencijos galiojimą vaikų globos įstaigoms, teikia duomenis socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS);

2.7. pagal savo kompetenciją, konsultuoja suinteresuotus asmenis socialinės globos licencijavimo klausimais;

2.8. pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ar Departamento vadovybės pavedimus.