Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

1.2. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialines paslaugas, šeimos kortelės administravimą ir kitus su pareigybės funkcijomis susijusius teisės aktus;

1.3. mokėti dirbti kompiuteriu su šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Pover Point, MS Outlook, Internet Explorer;

1.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles;

1.5. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija);

1.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

 FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. vykdo Šeimos kortelių bei papildomų mokamų kortelių šeimos nariams išdavimą bei apskaitą;

2.2. rengia Šeimos kortelių turėtojų sąrašus kortelių gamybai bei siuntimui;

2.3. nustatytu periodiškumu tikrina, ar kortelės turėtojai priskiriami kuriai nors Lietuvos Respublikos šeimos kortelės įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytai asmenų, turinčių teisę į šeimos kortelę, kategorijai;

2.4. administruoja mobiliosios šeimos kortelės programą;

2.5. koordinuoja Projektų atrankos konkurso būdu atrinktų nevyriausybinių organizacijų veiklą;

2.6. pagal savo kompetenciją, konsultuoja suinteresuotus asmenis šeimos kortelės administravimo klausimais;

2.7. dalyvauja socialinių darbuotojų atestacijai pateiktų prašymų vertinime;

2.8. rengia, skelbia bei nuolat atnaujina informaciją, susijusią su skyriaus veikla, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) interneto svetainėje;

2.9. rengia informaciją Departamento interneto svetainei apie numatomus vykdyti socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo mokymus, patvirtintas socialinių darbuotojų bei suderintas įžangines individualios priežiūros personalo profesinės kompetencijos tobulinimo programas bei atsako už aktualių teisės aktų bei kitų naujienų susijusių su skyriaus veikla savalaikį paskelbimą;

2.10. organizuoja seminarus, konferencijas ir kitus renginius socialinių paslaugų srities darbuotojams;

2.11. organizuoja socialinio darbo metodinių centrų atranką;

2.12. esant poreikiui, turėdamas galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones ir galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, vairuoja tarnybinę „B“ kategorijos transporto priemonę;

2.13. pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ar Departamento vadovybės pavedimus.