Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – socialinis darbas (arba);

1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

1.4. studijų kryptis – teisė (arba);

1.5. studijų kryptis – vadyba (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – licencijuojamos veiklos patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – 1 metai.

2. Transporto priemonių pažymėjimai:

2.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

FUNKCIJOS

3. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

5. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

6. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

7. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

10. Dirba su globos įstaigomis susijusia Socialinės globos licencijavimo elektronine priemone (toliau – SGLEP) gaunama bei kaupiama informacija, rengia statistines ataskaitas ir apibendrina statistinę informaciją.

11. Analizuoja paraiškas bei teikia išvadas, susijusias su licencijų išdavimu.

12. Rengia išvadas dėl socialinės globos įstaigų licencijų išdavimo, tikslinimo, licencijų galiojimo panaikinimo socialinės globos įstaigos iniciatyva.

13. Atlieka tikrinimus vietoje ar įstaigos, įmonės, šeimynos numatoma teikti socialinė globa atitiks socialinės globos normose nustatytus reikalavimus.

14. Priėmus sprendimą išduoti licenciją, sustabdyti jos galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą ar panaikinti licencijos galiojimą, apie tai praneša Juridinių asmenų registrui.

15. Vykdant Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio 52 punkte Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatytą funkciją, pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nutarimus, taip pat atlieka kitus administracinių nusižengimų teisenos veiksmus.

16. Esant poreikiui, turėdamas galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones ir galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, vairuoja tarnybinę „B“ kategorijos transporto priemonę, vykstant į socialinės globos įstaigas įstaigų licencijavimo ir tikrinimo klausimais.

17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.