Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA

 

 

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

 

2020-07- įsakymu Nr. P1-

 

 

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

ĮSTAIGŲ LICENCIJAVIMO IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO SKYRIUS

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

 

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Pagrindinė veiklos sritis: administracinių paslaugų teikimas.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija: socialinės globos įstaigų licencijavimas.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

 

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

8. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

9. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Dirba su globos įstaigomis susijusia Socialinės globos licencijavimo elektronine priemone (toliau – SGLEP) gaunama bei kaupiama informacija, rengia statistines ataskaitas ir apibendrina statistinę informaciją.

13. Analizuoja paraiškas bei teikia išvadas, susijusias su licencijų išdavimu.

14. Rengia išvadas dėl licencijų išdavimo, galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo.

15. Atlieka tikrinimus vietoje ar įstaigos, įmonės, šeimynos numatoma teikti socialinė globa atitiks socialinės globos normose nustatytus reikalavimus.

16. Priėmus sprendimą išduoti licenciją, sustabdyti jos galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą ar panaikinti licencijos galiojimą, apie tai praneša Juridinių asmenų registrui.

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.2. studijų kryptis – socialinis darbas;

18.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;

18.4. studijų kryptis – teisė;

18.5. studijų kryptis – vadyba;

arba:

 

18.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.7. darbo patirtis – licencijuojamos veiklos patirtis;

18.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

19.1. komunikacija – 3;

19.2. analizė ir pagrindimas – 4;

19.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

19.4. organizuotumas – 3;

19.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

 

20. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

20.1. informacijos valdymas – 3;

20.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3;

20.3. konfliktų valdymas – 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau

 

 

 

(Parašas)

 

 

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

(Data)