Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą; 

1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;

1.3. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialines paslaugas, šeimos kortelės administravimą ir kitus su pareigybės funkcijomis susijusius teisės aktus;

1.4. mokėti dirbti kompiuteriu su šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Pover Point, MS Outlook, Internet Explorer;

1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo  taisykles;

1.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

1.7. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. rengia viešųjų pirkimų, susijusių su Šeimos kortelės administravimu techninių specifikacijų projektus;

2.2. vykdo Šeimos kortelių bei papildomų mokamų kortelių šeimos nariams išdavimą bei apskaitą;

2.3. rengia sutarčių su Šeimos kortelės partneriais dėl nuolaidų suteikimo projektus, organizuoja jų pasirašymą bei vykdo jų priežiūrą;

2.4. vykdo bendravimą ir palaiko bendradarbiavimą su esamais Šeimos kortelės partneriais, konsultuoja juos ir (ar) teikia informaciją klausimais, susijusiais su Šeimos kortele ir partnerių dalyvavimu Šeimos kortelės programoje;

2.5. vykdo naujų galimų Šeimos kortelės partnerių paiešką ir pritraukimą į Šeimos kortelės programą, konsultuoja juos ir (ar) teikia informaciją klausimais, susijusiais su Šeimos kortele ir partnerių dalyvavimu Šeimos kortelės programoje;

2.6. tvarko Šeimos kortelės partnerių duomenų bazę;

2.7. pagal savo kompetenciją administruoja interneto svetainę www.seimos-kortelė.lt: skelbia informaciją apie Šeimos kortelės partnerius, jų teikiamas nuolaidas bei kitą susijusią informaciją;

2.8. rengia ataskaitas apie Šeimos kortelės priemonių įgyvendinimą;

2.9. pagal savo kompetenciją, konsultuoja suinteresuotus asmenis su Šeimos kortele susijusiais klausimais;

2.10. konsultuoja savivaldybes socialinės priežiūros akreditavimo klausimais;

2.11. teikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai informaciją apie Šeimos kortelės naujienas ir kitą, su Šeimos kortele, prašomą informaciją;

2.12. esant poreikiui, turėdamas galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones ir galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, vairuoja tarnybinę „B“ kategorijos transporto priemonę;

2.13. pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ar Departamento vadovybės pavedimus.