Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – socialinis darbas (arba);

1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

1.4. studijų kryptis – teisė (arba);

1.5. studijų kryptis – vadyba (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – socialinio darbo patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – 1 metai.

2. Transporto priemonių pažymėjimai:

2.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

FUNKCIJOS

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

5. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

6. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

10. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

12. Įgyvendinant Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavestas programas ir jų priemones, rengia viešųjų pirkimų technines specifikacijas, dalyvauja rengiant bei derinant sutartis su paslaugų teikėjais bei vykdo sutarčių priežiūrą.

13. Renka, kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis apie Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavestų programų ir jų priemonių įgyvendinimą, prižiūri skirtų lėšų panaudojimą, rengia ataskaitas bei pasiūlymus.

14. Organizuoja tarptautinius susitikimus, projektus ir kitus renginius, susijusius su  administruojamomis programomis.

15. Analizuoja paraiškas bei teikia išvadas, susijusias su socialinės globos įstaigų licencijų išdavimu.

16. Rengia išvadas dėl  socialinės globos įstaigų licencijų išdavimo, tikslinimo, licencijų galiojimo panaikinimo socialinės globos įstaigos iniciatyva.

17. Vykdant Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio 52 punkte Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatytą funkciją, pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nutarimus, taip pat atlieka kitus administracinių nusižengimų teisenos veiksmus.

18. Esant poreikiui, turėdamas galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones ir galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, vairuoja tarnybinę „B“ kategorijos transporto priemonę, vykstant į socialinės globos įstaigas įstaigų licencijavimo ir tikrinimo klausimais.

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.