Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Socialinių paslaugų priežiūros

departamento prie Socialinės apsaugos

ir darbo ministerijos direktoriaus

2021 m. spalio  6  d. įsakymu Nr. P1-194

 

ĮSTAIGŲ PRIEŽIŪROS skyriaus vyriausiojo specialisto

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Įstaigų priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra specialistų pareigybių grupės darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės lygis A2.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3. Įstaigų priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti skyriaus uždavinius, susijusius su socialinių paslaugų įstaigų veiklos vertinimu bei priežiūra.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – socialinių paslaugų įstaigų veiklos priežiūros ir licencijavimo.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų krypties išsilavinimą;

5.2. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos Respublikos piliečių socialinę apsaugą;

5.3. gebėti teikti išvadas ir pasiūlymus, susijusius su veiklos sritimi;

5.4. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;

5.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles;

5.6. mokėti rengti organizacinius, informacinius, tvarkomuosius ir kitus su funkcijomis susijusius dokumentus.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. dirba su gaunama bei kaupiama informacija, apibendrina statistinę informaciją, susijusią su socialinės globos įstaigomis, socialinių paslaugų įstaigomis, globos centrais;

6.2. dalyvauja socialinių paslaugų įstaigų veiklos patikrinimuose, vertina socialinės globos įstaigų atitiktį socialinės globos normų reikalavimams, globos centrų teikiamų paslaugų atitktį teisės aktų reikalavimams ;

6.3. rengia išvadų, susijusių su paslaugų kokybės vertinimu, priežiūra bei kontrole projektus;

6.4. dalyvauja nagrinėjant globos centrų, socialinės globos įstaigų ir gyventojų skundus, siūlymus, pareiškimus;

6.5. dirba su elektroninėje socialinės globos licencijavimo priemonėje gaunama bei kaupiama informacija, rengia išvadas dėl licencijų galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo;

6.6. dalyvauja rengiant išvadas dėl globos centrų teikiamų socialinių paslaugų;

6.7. konsultuoja socialinių paslaugų įstaigas, savivaldybes dėl jiems taikomų reikalavimų įgyvendinimo praktikos;

6.8. pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir departamento vadovybės pavedimus.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas, pavardė)