Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinės apsaugos srityje;

1.3. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius socialinių programų vykdymo klausimus;

1.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles;

1.5. mokėti rengti tvarkomuosius ir kitus dokumentus;

1.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

1.7. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

 FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. renka iš savivaldybių informaciją apie pirktų ir finansuotų socialinių paslaugų kainas per paskutinius 12 mėnesių ir skelbia informaciją apie socialinių paslaugų vidutines kainas;

2.2. renka įvairius statistinius duomenis, susijusius su socialinės apsaugos sritimi ir juos sistemina;

2.3. atlieka statistinių duomenų apibendrinimą, rengia apžvalgas ir teikia išvadas;

2.4. rengia oficialią informaciją viešinimui, susijusią su skyriaus veikla ir teikia ją skyriaus vedėjui;

2.5. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupėse, pasitarimuose, susitikimuose, komisijų posėdžiuose ir konferencijose;

2.6. esant poreikiui, turėdamas galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones ir galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, vairuoja tarnybinę „B“ kategorijos transporto priemonę, vykstant į socialinių paslaugų įstaigų patikrinimus;

2.7. pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir departamento vadovybės pavedimus.