Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį finansų, vadybos arba viešojo administravimo krypties išsilavinimą;

1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinės apsaugos srityje;

1.3. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius socialinių programų vykdymo klausimus;

1.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles;

1.5. mokėti rengti tvarkomuosius ir kitus dokumentus;

1.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

1.7. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

 FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1.  dalyvauja planuojant priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas;

2.2. dalyvauja atliekant departamento įgyvendinamų socialinių programų priemonių (projektų) vertinimus;

2.3. dalyvauja atliekant socialinių paslaugų įstaigų socialinės apsaugos srities investicijų projektų patikrinimus;

2.4. padeda rengti atliktų programų priemonių (projektų) vertinimų ir socialinių paslaugų įstaigų socialinės apsaugos srities investicijų projektų patikrinimų ataskaitas;

2.5. padeda prižiūrėti, kaip įgyvendinamos atliktų programų priemonių (projektų) vertinimų ir socialinių paslaugų įstaigų socialinės apsaugos srities investicijų projektų patikrinimų ataskaitų rekomendacijos, įpareigojimai ir pasiūlymai;

2.6. padeda rengti ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais;

2.7. apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją;

2.8. renka įvairius duomenis, susijusius su socialinės apsaugos sritimi ir juos sistemina;

2.9. analizuoja ir identifikuoja socialinių programų priemonių (projektų) ir  socialinių paslaugų įstaigų socialinės apsaugos srities investicijų projektų įgyvendinimo rizikos veiksnius dokumentų analizės, apklausų ir kitais metodais;

2.10. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupėse, pasitarimuose, susitikimuose, komisijų posėdžiuose ir konferencijose;

2.11. esant poreikiui, turėdamas galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones ir galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, vairuoja tarnybinę „B“ kategorijos transporto priemonę, vykstant į socialinių paslaugų įstaigų patikrinimus;

2.12. pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir departamento vadovybės pavedimus.