Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

1.2. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą;

1.3. išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo tvarką ir gebėti juos taikyti;

1.4. gebėti rengti tvarkomuosius ir informacinius dokumentus;

1.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;

1.6. gebėti teikti išvadas ir pasiūlymus, susijusius su veiklos sritimi;

1.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.8. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer.

FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. įgyvendindamas valstybės socialines programas, jų priemones ir projektus, rengia ir derina sutarčių ir sutarčių pakeitimų su paslaugų teikėjais, projektų vykdytojais projektus;

2.2. atlikdamas socialinių programų, jų priemonių ir projektų priežiūrą, renka, kaupia ir sistemina duomenis apie programų įgyvendinimą, prižiūri socialinėms programoms skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, rengia pagal kuruojamą veiklos sritį ataskaitas, siekdamas, kad skiriamos valstybės biudžeto lėšos būtų naudojamos pagal tikslinę paskirtį;

2.3. tikrina socialinių programų atitiktį nustatytiems tikslams ir iškeltiems uždaviniams, kad butų įgyvendinti Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) veiklos tikslai;

2.4. rengia socialinių programų priemonių įgyvendinimo valstybės biudžeto lėšų poreikio ir jų paskirstymo prognozes;

2.5. savo veiklos srityje dalyvauja ir prisideda teikiant ministerijai informaciją apie socialinių programų atitinkamų priemonių įgyvendinimą ir valstybės biudžeto lėšų, skirtų programų priemonėms, naudojimą;

2.6. pagal kompetenciją nustatyta tvarka dalyvauja nagrinėjant piliečių ir kitų asmenų informaciją ir skundus dėl vykdomų socialinių programų ar projektų;

2.7. atlieka einamąją finansų kontrolę, siekdamas užtikrinti, kad valstybės biudžeto lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį;

2.8. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;

2.9. koordinuoja ir apibendrina skyriui pavestas technines užduotis;

2.10. užtikrina tarptautinių susitikimų, projektų ir kitų renginių, susijusių su administruojama programa, tinkamą organizavimą ir įgyvendinimą;

2.11. pagal kompetenciją vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Departamento direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas;

2.12. pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir Departamento vadovybės pavedimus.