Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų krypties išsilavinimą;

1.2. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos Respublikos piliečių socialinę apsaugą;

1.3. gebėti teikti išvadas ir pasiūlymus, susijusius su veiklos sritimi;

1.4. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;

1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles;

1.6. mokėti rengti organizacinius, informacinius, tvarkomuosius ir kitus su funkcijomis susijusius dokumentus;

1.7. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. dirba su gaunama bei kaupiama informacija, apibendrina statistinę informaciją, susijusią su globos įstaigomis, socialinių paslaugų įstaigomis, globos centrais;

2.2. dalyvauja socialinių paslaugų įstaigų veiklos patikrinimuose, vertina socialinės globos įstaigų atitiktį socialinės globos normų reikalavimams, globos centrų teikiamų paslaugų atitiktį teisės aktų reikalavimams;

2.3. rengia išvadų, susijusių su paslaugų kokybės vertinimu, priežiūra bei kontrole projektus;

2.4. dalyvauja nagrinėjant socialinės globos centrų, socialinės globos įstaigų ir gyventojų skundus, siūlymus, pareiškimus;

2.5. dirba su elektroninėje socialinės globos licencijavimo priemonėje gaunama bei kaupiama informacija, rengia išvadas dėl licencijų galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo;

2.6. dalyvauja rengiant išvadas dėl globos centrų teikiamų socialinių paslaugų;

2.7. konsultuoja socialinių paslaugų įstaigas, savivaldybes dėl jiems taikomų reikalavimų įgyvendinimo praktikos;

2.8. esant poreikiui, turėdamas galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones ir galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, vairuoja tarnybinę „B“ kategorijos transporto priemonę, vykstant į globos centrų veiklos vertinimus, socialinės globos kokybės vertinimus;

2.9. pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir departamento vadovybės pavedimus.