Įgyvendintas pirmasis projekto „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“ etapas

Data

2021 10 12

Įvertinimas
0
8888.jpg

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM kartu su partneriais – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestų bei Akmenės ir Jonavos rajonų savivaldybių administracijomis – ir VšĮ Diversity Development Group baigė įgyvendinti pirmąjį projekto „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“ (toliau – Projektas) etapą. 

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios 2020 m. viduryje iki 2021 m. gegužės mėnesio Projekto partnerio VšĮ Diversity Development Group tyrėjai kiekvienoje iš 6 savivaldybių atliko didelės apimties Ne Europos Sąjungos šalių piliečių poreikių analizės tyrimą. 

Tyrimo objektas – savivaldybėse teikiamos paslaugos, aktualios sėkmingai ne Europos Sąjungos šalių piliečių integracijai. 

Tyrimo tikslas – ištirti trečiųjų šalių piliečių (toliau – TŠP) poreikius ir savivaldybių kompetencijų bei resursų atitiktį gaunamoms paslaugoms, aktualioms sėkmingai TŠP integracijai (švietimo ir vaikų ugdymo, užimtumo, socialinių paslaugų ir būsto, sveikatos priežiūros, kultūros paslaugų ir infrastruktūros, politinio ir pilietinio dalyvavimo, lygių galimybių ir antidiskriminacijos, moterų teisių ir įgalinimo bei vietinės bendruomenės ir TŠP bendradarbiavimo srityse) Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių miestų, Jonavos bei Akmenės rajonų savivaldybėse: paslaugų aprėptis (pakankamumas), tikslingumas (TŠP poreikių atitikimas), prieinamumas, kokybė ir įtrauktis. 

Tyrimui panaudoti kontekstinės TŠP integracijos savivaldybėse analizės, empirinio lauko tyrimo ir anoniminės anketinės apklausos metodai. Tyrimo rezultatas, vainikuojantis pirmojo Projekto etapo pabaigą – kiekvienai savivaldybės administracijai atskirai parengtos ir pristatytos TŠP poreikių analizės ataskaitos.

Pirmąjį Projekto įgyvendinimo etapą vainikavo 6 apskritojo stalo diskusijos, vykusios 2021 m. birželio–rugsėjo mėn. Jonavoje, Vilniuje, Naujojoje Akmenėje, Kaune, Klaipėdoje ir, pristatant Šiaulių miesto savivaldybės ataskaitą, nuotoliniu būdu. 

Apskritojo stalo diskusijose be SPPD ir VšĮ Diversity Development Group atstovų aktyviai dalyvavo savivaldybių administracijų, socialines ir kitas integracijai svarbias paslaugas teikiančių įstaigų, Užimtumo tarnybos prie SADM  teritorinių padalinių darbuotojai, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos, Lietuvos Carito ir jo padalinių, kitų nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su trečiųjų šalių piliečiais, atstovai, kultūros centrų, tautinių bendruomenių atstovai, švietimo įstaigų bendruomenės nariai ir ugdytiniai iš trečiųjų šalių, patys trečiųjų šalių piliečiai, juos atstovaujančių organizacijų atstovai. 


Apskritojo stalo diskusijos Kaune metu Narmin Aliyeva, VšĮ SPEAK Kaunas įkūrėja, pristatė SPEAK iniciatyvą, kuri padeda ne tik išmokti kalbos, bet ir susirasi bičiulių, bendraminčių ir taip lengviau integruotis į visuomenę, ištirpdyti kultūrinius skirtumus ir atrasti neformalaus bendravimo ir bendradarbiavimo pridėtinę vertę integracijos procese. 

Detaliau su iniciatyva galima susipažinti ČIA

Tačiau tuo mūsų darbai nesibaigia. Pagrindinis Projekto tikslas – stiprinti integracijos paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimą Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių miestų, Jonavos bei Akmenės rajonų savivaldybėse. Taigi, toliau įtraukiant visas suinteresuotąsias šalis, formuluojamos rekomendacijos integracijos paslaugų kūrimui bei teikimui kiekvienoje savivaldybėje. Projekto dalyviai bus konsultuojami rekomendacijų įgyvendinimo ir strateginio integracijos planavimo proceso metu. 

Taip pat bus vykdoma rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena, orientuota į kokybiško grįžtamojo ryšio teikimą. Be to, naudojant inovatyvius mokymų metodus, projekto dalyviai bus visapusiškai apmokomi, kaip teikti integracijos paslaugas TŠP. Projekto dalyviams taip pat bus užtikrintas bendradarbiavimas su užsienio ekspertais. 

Projekto trukmė – 2020–2022 metų laikotarpis. 

Projektas yra bendrai finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos lėšų.

Detalesnę informaciją apie Projektą, atliktą tyrimą, jo rezultatus, įvykusias apskirtojo stalo diskusijas ir jose pristatytus pranešimus rasite ČIA