Įstaigų, kurioms suteikta teisė teikti akredituotą pagalbą nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims, sąrašas

Data

2021 11 29

Įvertinimas
0
111.jpg

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 26 organizacijoms suteikė teisę teikti akredituotą pagalbą nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims.

Pagalbos tarnybos organizuoja ir teikia pagalbą Lietuvos, atsižvelgdama į individualius nukentėjusio asmens poreikius ir dėl padarytos nusikalstamos veikos atsiradusius poreikius.

Pagalbos tarnybos:

1) įvertina nukentėjusio asmens poreikius, atsiradusius dėl padarytos nusikalstamos veikos, kartu su nukentėjusiu asmeniu sudaro pagalbos priemonių planą ir organizuoja pagalbos teikimą;

2) teikia informaciją apie nukentėjusių asmenų teises ir institucijas, kurios jas gali užtikrinti, o kai nukentėjęs asmuo yra vaikas, – apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą, nurodydama juridinio asmens pavadinimą, veiklos vykdymo teritorijos adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą;

3) teikia informaciją apie įstaigas ir organizacijas, teikiančias socialines paslaugas;

4) teikia emocinę ir (ar) psichologinę pagalbą arba ją organizuoja;

5) organizuoja nukentėjusių asmenų, kuriems reikia saugios vietos, laikiną apgyvendinimą (laikino apgyvendinimo paslauga, jei būtina, suteikiama nedelsiant bet kuriuo paros metu);

6) teikia informaciją nukentėjusiems asmenims apie sveikatos priežiūros įstaigų teikiamas paslaugas;

7) nukentėjusio asmens prašymu organizuoja jo palydėjimą į kitas įstaigas ir organizacijas;

8) informuoja nukentėjusį asmenį, kuris tiesiogiai kreipiasi į pagalbos tarnybą, apie galimybę baudžiamojo proceso metu pateikti kompetentingai institucijai skundą dėl nusikalstamos veikos, nuo kurios jis nukentėjo, nurodo kompetentingos institucijos pavadinimą, veiklos vykdymo teritorijos adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą;

9) teikia informaciją apie baudžiamajame procese kompetentingas institucijas (nurodo juridinio asmens pavadinimą, veiklos vykdymo teritorijos adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą) ir jų teikiamą pagalbą.

 

Pagalbos tarnybos dėl lėšų akredituotai pagalbai teikti ateinantiems biudžetiniams metams iki einamųjų metų kovo 1 d. kreipiasi į Departamentą, informuodamos apie ateinančiais biudžetiniais metais planuojamą akredituotos pagalbos gavėjų skaičių jose, nurodydamos šio skaičiaus pagrindimą, atsižvelgiant į akredituotos pagalbos poreikio patenkinimą praėjusiais biudžetiniais metais.

Pagalbos tarnybos, kurioms einamaisiais metais suteikta teisė teikti akredituotą pagalbą, dėl lėšų akredituotai pagalbai teikti ateinantiems biudžetiniams metams iki einamųjų metų gruodžio 1 d. kreipiasi į Departamentą, informuodamos apie ateinančiais biudžetiniais metais planuojamą akredituotos pagalbos gavėjų skaičių, nurodydamos šio skaičiaus pagrindimą.