Projektų, skirtų NVO paslaugoms globėjams, įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, VVTAĮT atestuotiems asmenims, globos centrų darbuotojams, BVGN darbuotojams teikti, vaiko globai šeimoje ir įvaikinimui viešinti, atrankos konkursas 2022 m.

Data

2021 10 14

Įvertinimas
0
green-chameleon-s9CC2SKySJM-unsplash.jpg

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022–2023 m. vykdomų projektų atrankos konkursų finansavimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-684 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022–2023 m. vykdomų projektų atrankos konkursų finansavimo plano patvirtinimo“, 4 punktą, skelbia Projektų, skirtų nevyriausybinių organizacijų paslaugoms globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnybos) atestuotiems asmenims, globos centrų darbuotojams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams teikti, vaiko globai (rūpybai) šeimoje ir įvaikinimui viešinti, atrankos 2022 metais konkursą.

INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, kuriuos įgyvendinant bus teikiamos šios paslaugos: organizuojami renginiai ir seminarai, skirti globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, Tarnybos atestuotiems asmenims, globos centrų darbuotojams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams, siekiant stiprinti arba skatinti vaiko globą (rūpybą) šeimoje ir įvaikinimą Lietuvoje; vaiko globos (rūpybos) šeimoje ir įvaikinimo viešinimas, pasitelkiant tvarias priemones; teikiama metodinė pagalba, konsultacijos, organizuojamos savitarpio pagalbos grupės ir vykdomos supervizijos Tarnybos atestuotiems asmenims, globos centrų darbuotojams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams; stiprinama organizuojant vaiko globą (rūpybą) dalyvaujančių institucijų specialistų kompetencija.

Konkursui numatyta skirti – 75 000 Eur (septyniasdešimt penki tūkstančiai) eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma.

Mažiausia vienam projektui galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma –       5 000 (penki tūkstančiai) eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma –      8 000 (aštuoni tūkstančiai) eurų.

KONKURSO BŪDU FINANSUOTINOS PROJEKTŲ VEIKLOS

1. mokymai Tarnybos atestuotiems asmenims, bendruomeninių vaikų globos namų ir globos centrų darbuotojams;

2. individualios konsultacijos, supervizijos Tarnybos atestuotiems asmenims, bendruomeninių vaikų globos namų ir globos centrų darbuotojams;

3. mokymai įtėviams, globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ir šeimynų dalyviams;

4. individualios konsultacijos, supervizijos įtėviams, globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ir šeimynų dalyviams;

5. renginiai (seminarai, konferencijos, apskritojo stalo diskusijos, sociokultūriniai renginiai) įtėviams, globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ir šeimynų dalyviams, Tarnybos atestuotiems asmenims, bendruomeninių vaikų globos namų, globos centrų darbuotojams;

6. vykdomų veiklų viešinimas (privaloma veikla).

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Paraiškos teikiamos nuo 2021 m. spalio 13 d. iki 2021 m. lapkričio 12 d. (imtinai) 24.00  val.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu Microsoft Word formatu ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikta .pdf formatu. Paraiška ir Nuostatų 21 punkte nurodyti dokumentai privalo būti pateikti vienu .pdf formato dokumentu. Paraiška su dokumentais gali būti pateikiama naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, kur paraiška ir kiti dokumentai būtų prieinami iki konkurso pabaigos.

Paraiškos turi būti siunčiamos vienu elektroniniu laišku kartu su Nuostatų 21 punkte nurodytais dokumentais, adresu [email protected]

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikiamos telefonais: +370 652 172 86, +370 620 146 36, taip pat el. paštu [email protected]  

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., paskutinę paraiškų teikimo dieną iki 14.00 val.

Informacija apie viešąją konsultaciją bus paskelbta pagal poreikį.

KONKURSO DOKUMENTAI:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/040b89302a8311ecad73e69048767e8c