>
2024-02-21

Svarbi informacija pareiškėjams dėl atskaitomybės dokumentų teikimo

Pagal Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros ĮSTATYMO 10 straipsnio 1 dalies 6 punkto reikalavimus valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšos nevyriausybinėms organizacijoms negali būti skiriamos, jeigu juridinis asmuo teisės aktų nustatyta tvarka nėra pateikęs finansinių ataskaitų rinkinio, veiklos ataskaitos ir savo interneto svetainėje (jeigu ją turi) viešai neskelbia informacijos apie įgyvendinamus ar įgyvendintus projektus.

Subjektų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose (Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktas, Asociacijų įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 5 punktas, Labdaros ir paramos fondų įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 5 punktas) nustatyta, kad per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos visuotinis dalininkų (narių) susirinkimas tvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

Pagal Civilinio kodekso 2.66 str. 4 d. įstatymų nustatytais atvejais Juridinių asmenų registrui pateikiamas juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotasis metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita arba metinė ataskaita kiekvienais metais per trisdešimt dienų nuo jų patvirtinimo momento, jei įstatymai nenumato kito termino. Tais atvejais, kai yra atliktas finansinių ataskaitų auditas, kartu su audituotu metinių finansinių ataskaitų rinkiniu (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniu) turi būti pateikta ir auditoriaus išvada.

Taip pat subjektai pagal jų veiklą reglamentuojančių įstatymų reikalavimus (Viešųjų įstaigų įstatymo 12 straipsnio 2 dalis, Asociacijų įstatymo 101 straipsnio 2 dalis, Labdaros ir paramos fondų įstatymo 12 straipsnio 2 dalis) privalo metinių finansinių ataskaitų rinkinį (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį) kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas)) ir (arba) metinį pranešimą (konsoliduotąjį metinį pranešimą) ar veiklos ataskaitą arba metinę ataskaitą ne mažiau kaip už paskutinius 3 finansinius metus, išskyrus fizinių asmenų asmens duomenis, kurie pagal įstatymus, reglamentuojančius fizinių asmenų asmens duomenų apsaugą, viešai neskelbiami, skelbti interneto svetainėje, jeigu ją turi. Rekomenduojame informaciją svetainėje už praėjusius finansinius metus paskelbti nedelsiant po informacijos pateikimoVĮ Registrui centro Juridinių asmenų registrui.

SVARBU! Tuo atveju, jei juridinio asmens finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, paskutinė diena patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2023 metus yra 2024 04 30. Paskutinė diena finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos ar metinio pranešimo pateikimui VĮ Registrui centro Juridinių asmenų registrui yra 2024 05 30 imtinai. Tačiau pavyzdžiui, jeigu metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 metus būtų patvirtintas 2024 03 15, VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registrui jis kartu su veiklos ataskaita ar metiniu pranešimu vėliausiai turi būti pateiktas per 30 DIENŲ – t.y. iki 2024 04 14 imtinai, tačiau įvertinus, kad tai yra sekmadienis, paskutinė diena pateikimui – 2024 04 15, pirmadienis.

Naudingos nuorodos:

ATMINTINĖ pelno nesiekiantiems skelbimui.pdf (lrv.lt)
https://www.ngo.lt/
XII-717 Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros ĮSTATYMAS (lrs.lt)
VIII-1864 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civi... (lrs.lt)
I-1428 Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas (lrs.lt)
IX-1969 Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas (lrs.lt)
I-1232 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymas (lrs.lt)