Administravimo skyriaus uždaviniai

Administravimo skyriaus uždaviniai

1. Užtikrinti, kad departamento rengiami ar nagrinėjami teisės aktų projektai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų,  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų bei kitų teisės aktų reikalavimus.

2. Teisinėmis priemonėmis padėti įgyvendinti departamento tikslus ir nustatytas funkcijas.

3. Rengti ir padėti rengti departamento struktūriniams padalinimas teisės aktų projektus, raštus ir kitus dokumentus.

4. Vykdyti departamento personalo valdymo funkcijas.

5. Užtikrinti viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą laikantis teisės aktų reikalavimų.

6. Užtikinti tinkamą departamento dokumentų valdymą laikantis teisės aktų reikalavimų.

7. Administruoti departamento turtą užtikrinant jo priežiūrą ir saugumą.

8. Užtikrinti departamento informacinių sistemų bei kompiuterinės techninės bazės veikimą ir priežiūrą.

9. Užtikrinti tinkamą departamento patalpų ūkinę ir techninę priežiūrą.

 

10. Užtikrinti saugą ir sveikatą, civilinę ir priešgaisrinę saugą departamente.

11. Užtikrinti strateginio planavimo proceso įgyvendinimą departamente, jo vykdymo stebėjimą ir analizę laikantis teisės aktų reikalavimų.

12. Užtikrinti departamento veiklos planų ir veiklos ataskaitų parengimo proceso įgyvendinimą.

13. Organizuoti visuomenės informavimą apie departamento veiklą, poziciją ir priimtus sprendimus, susijusius su departamento veikla ir jam pavestų funkcijų įgyvendinimu.

14. Užtikrinti privačių interesų deklaravimo procesą ir stebėseną departamente.

15. Užtikrinti korupcijos prevencijos priemonių organizavimą ir įgyvendinimą departamente.

16. Organizuoti departamento darbuotojų vykimą į komandiruotes.

Administravimo skyriaus vedėjos

Alinos Dambrauskienės uždaviniai

1. Suorganizuoti departamento klientų patenkinimo apklausą.

2. Parengti departamento darbo reglamento pakeitimo projektą, peržiūrint vidaus procesus, projektą pateikti direktoriui.

3. Peržiūrėti 2020 m. departamento dokumentacijos planą ir atsižvelgiant į praktines ir teorines įžvalgas pateikti pasiūlymus  skyriams dėl dokumentacijos plano tobulinimo (paprastinimo).

Administravimo skyriaus patarėjos

Elenos Plenkovskajos uždaviniai

1. Teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka kartu su kitais Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - departamentas) skyriais parengti departamento sutarčių ir susitarimų projektus.

2. Pagal kompetenciją parengti Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vardu teikiamų procesinių dokumentų Lietuvos Respublikos teismams (į civilines, administracines bylas) projektus, juos pateikti tiesioginiam vadovui. Teismo nustatytais terminais  pateikti reikiamus procesinius dokumentus Lietuvos Respublikos teismams.

3. Pateikti pasiūlymus dėl civilinės saugos priemonių įgyvendinimo Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Administravimo skyriaus patarėjos Reginos Voverytės-Šimkienės uždaviniai

1. Užtikrinti Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pirkimų atlikimą pagal viešųjų pirkimų iniciatorių paraiškas, koordinuoti viešųjų pirkimų planą, esant poreikiui atlikti pakeitimus.

2. Peržiūrėti Departamento Antikorupcinę programą, pateikti siūlymus, parengti Antikorupcinės programos pakeitimo projektą.

3. Pagal priskirtą kompetenciją peržiūrėti departamento teisės aktus tiesiogiai siejamus su funkcijų atlikimu, pateikti siūlymus, parengti teisės aktų pakeitimo projektus.

Administravimo skyriaus vyriausiosios specialistės Indrės Krinickienės uždaviniai

1. Parengti Departamento 2021 m. prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą.

2. Koreguoti Departamento Viešųjų pirkimų organizavimo taisykles.

3. Koreguoti Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi Departamente tvarkos aprašą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-09