Įstaigų licencijavimo ir programų įgyvendinimo skyriaus uždaviniai

Įstaigų licencijavimo ir programų įgyvendinimo skyriaus uždaviniai

 

1. Užtikrinti socialinių darbuotojų atestavimo ir socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo sistemos funkcionavimą.

2. Užtikrinti socialinės globos įstaigų licencijavimo sistemos funkcionavimą.

3. Užtikrinti departamento vykdomų programų ir priemonių įgyvendinimą.

Įstaigų priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistės, laikinai einančios Įstaigų licencijavimo ir programų įgyvendinimo skyriaus vedėjos pareigas, Natalijos Žiezdrienės uždaviniai

1. Siekti aukštesnių aptarnavimo kokybės standartų bei didesnio paslaugų gavėjų pasitenkinimo skyriaus teikiamomis paslaugomis.

2. Kontroliuoti socialinių darbuotojų atestaciją, socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programų atranką bei įžanginių individualios priežiūros personalo profesinės kompetencijos tobulinimo programų derinimą.

3. Kontroliuoti Šeimos kortelės programos įgyvendinimą.

4. Kontroliuoti socialinės globos įstaigų atitikties licencijavimo sąlygoms vertinimą.

Įstaigų licencijavimo ir programų įgyvendinimo skyriaus vyriausiosios specialistės Silvos Padolskytės uždaviniai

 

1. Nagrinėti bei vertinti paraiškas socialinės globos licencijoms gauti / keisti / papildyti ir rengti sprendimus dėl licencijų.

2. Per einamuosius metus teikti konsultacijas ir nagrinėti įstaigų paklausimus, skundus bei prašymus socialinės globos licencijavimo klausimais.

3. Per einamuosius metus pateikti siūlymus dėl licencijavimo proceso tobulinimo.

4. Vykdyti pažymų dėl atitikties licencijavimo sąlygoms vertinimo apskaitą registruose.

Įstaigų licencijavimo ir programų įgyvendinimo skyriaus vyriausiosios specialistės Ingos Sapkaitės uždaviniai

 

1. Atlikti 2020 m. vykdytų mokymų pagal patvirtintas socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programas analizę ir parengti išvadas.

2. Peržiūrėti ir tobulinti programų atrankos kriterijus, derinant juos su programų vykdytojais.

3. Vertinti atestacijos prašymus dėl kvalifikacinės kategorijos suteikimo.

4. Vertinti įžangines individualios priežiūros personalo profesinės kompetencijos tobulinimo  programas.

5. Organizuoti mokymus socialinių paslaugų srities darbuotojams su tiesioginiu vadovu suderintomis temomis.

Įstaigų licencijavimo ir programų įgyvendinimo skyriaus vyriausiosios specialistės Kristinos Žebrauskienės uždaviniai

1. Nagrinėti bei vertinti paraiškas socialinės globos licencijoms gauti/ keisti/ papildyti ir rengti sprendimus dėl licencijų.

2. Per einamuosius metus teikti konsultacijas ir nagrinėti įstaigų paklausimus, skundus bei prašymus socialinės globos licencijavimo klausimais.

3. Per einamuosius metus pateikti siūlymus dėl licencijavimo proceso tobulinimo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-09