Įstaigų priežiūros skyriaus uždaviniai

Įstaigų priežiūros skyriaus uždaviniai

1. Vertinti, prižiūrėti ir kontroliuoti socialinės globos kokybę.

2. Vykdyti globos centrų veiklos kokybės priežiūrą.

3. Kontroliuoti asmens (šeimos) socialinių paslaugų, finansuojamų iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, poreikio nustatymą, jų skyrimą, teikimą bei asmens (šeimos) finansinių galimybių mokėti už šias paslaugas vertinimą.

4. Atlikti, pagal kompetenciją priskiriamų, administracinių nusižengimų tyrimą.

Įstaigų priežiūros skyriaus vedėjos Kristinos Grigaitienės uždaviniai

1. Koordinuoti skyriaus veiklą ir atlikti globos kokybės vertinimus.

2. Koordinuoti skyriaus veiklą ir atlikti globos centrų veiklos vertinimus.

3. Koordinuoti ilgalaikės socialinės globos įstaigoms organizuojamas grupines konsultacijas / mokymus dėl individualių poreikių ir individualių socialinės globos planų sudarymo, smurto ir seksualinės prievartos prevencijos, socialinės globos normų taikymo pasitelkiant geruosius ir bloguosius pavyzdžius.

Įstaigų priežiūros skyriaus patarėjo Audriaus Natkevičiaus uždaviniai

1. Organizuoti, koordinuoti ir atlikti globos centrų teikiamų paslaugų kokybės vertinimus bei teikti metodinę pagalbą.

2. Organizuoti, koordinuoti ir atlikti socialinės globos įstaigų teikiamų paslaugų kokybės vertinimus bei teikti metodinę pagalbą.

3. Organizuoti, pasitelkiant ekspertus, konsultacijas / mokymus ilgalaikės socialinės globos įstaigoms dėl rekomendacijų įgyvendinimo smurto ir seksualinės prievartos prevencijos įgyvendinimo klausimais.

4. Per einamuosius metus teikti konsultacijas, atsakyti į institucijų paklausimus bei nagrinėti asmenų skundus ir pasiūlymus.

Įstaigų priežiūros skyriaus patarėjos Deimantės Grigaliūnienės uždaviniai

1. Organizuoti, koordinuoti ir atlikti socialinės globos įstaigų teikiamų paslaugų kokybės vertinimus bei teikti metodinę pagalbą.

2. Organizuoti, koordinuoti ir atlikti socialinės globos įstaigų teikiamų paslaugų kokybės vertinimus bei teikti metodinę pagalbą.

 

3. Organizuoti pasitelkiant ekspertus ilgalaikės socialinės globos įstaigoms konsultacijas / mokymus dėl individualių poreikių vertinimo ir individualių socialinės globos planų sudarymo.

 

4. Per einamuosius metus teikti konsultacijas, institucijų paklausimus bei nagrinėti asmenų skundus ir pasiūlymus.

Įstaigų priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistės Viktorijos Judickaitės-Abucevičienės uždaviniai

1. Vykdyti socialinės globos įstaigų teikiamų socialinių paslaugų priežiūrą bei kontroliuoti teikiamų paslaugų kokybę.

2. Teikti metodinę pagalbą vertinamoms įstaigoms dėl socialinės globos normų taikymo, pažeidimų šalinimo.

3. Teikti atsiliepimus teismui ir dalyvauti teismo posėdžiuose, koordinuoti ANK bylų ir skundų nagrinėjimą.

4. Per einamuosius metus teikti konsultacijas, institucijų paklausimus bei nagrinėti asmenų skundus ir pasiūlymus.

Įstaigų priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistės Jolantos Petruškevičienės uždaviniai

1. Vykdyti socialinės globos įstaigų teikiamų socialinių paslaugų priežiūrą bei kontroliuoti teikiamų paslaugų kokybę.

2. Teikti metodinę pagalbą vertinamoms įstaigoms dėl socialinės globos normų taikymo, pažeidimų šalinimo.

3. Per einamuosius metus teikti konsultacijas bei nagrinėti asmenų skundus ir pasiūlymus.

Įstaigų priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistės Reginos Lapaitės uždaviniai

1. Vykdyti  globos centrų teikiamų paslaugų kokybės vertinimus bei teikti metodinę pagalbą.

2. Vykdyti socialinės globos įstaigų teikiamų socialinių paslaugų priežiūrą, kontroliuoti teikiamų paslaugų kokybę bei teikti metodinę pagalbą.

3. Per einamuosius metus teikti konsultacijas bei nagrinėti asmenų skundus ir pasiūlymus.

Įstaigų priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistės Natalijos Žiezdrienės uždaviniai

1. Siekti aukštesnių aptarnavimo kokybės standartų bei didesnio paslaugų gavėjų pasitenkinimo skyriaus teikiamomis paslaugomis.

2. Kontroliuoti socialinių darbuotojų atestaciją, socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programų atranką bei įžanginių individualios priežiūros personalo profesinės kompetencijos tobulinimo programų derinimą.

3. Kontroliuoti Šeimos kortelės programos įgyvendinimą.

4. Kontroliuoti socialinės globos įstaigų atitikties licencijavimo sąlygoms vertinimą.

Įstaigų priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistės Giedrės Mikėnienės uždaviniai

1. Vykdyti socialinės globos įstaigų teikiamų socialinių paslaugų priežiūrą bei kontroliuoti teikiamų paslaugų kokybę.

2. Teikti metodinę pagalbą vertinamoms įstaigoms dėl socialinės globos normų taikymo, pažeidimų šalinimo.

3. Teikti atsiliepimus teismui ir dalyvauti teismo posėdžiuose, koordinuoti ANK bylų ir skundų nagrinėjimą.

4. Per einamuosius metus teikti konsultacijas į institucijų paklausimus bei nagrinėti asmenų skundus ir pasiūlymus.

Įstaigų priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistės Silvijos Baltakės uždaviniai

1. Vykdyti socialinės globos įstaigų teikiamų socialinių paslaugų priežiūrą bei kontroliuoti teikiamų paslaugų kokybę.

2. Teikti metodinę pagalbą vertinamoms įstaigoms dėl socialinės globos normų taikymo, pažeidimų šalinimo.

3. Per einamuosius metus teikti konsultacijas bei nagrinėti asmenų skundus ir pasiūlymus.

Įstaigų priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistės Modestos Šakarnytės uždaviniai

1. Vykdyti socialinės globos įstaigų teikiamų socialinių paslaugų priežiūrą bei kontroliuoti teikiamų paslaugų kokybę.

2. Teikti metodinę pagalbą vertinamoms įstaigoms dėl socialinės globos normų taikymo, pažeidimų šalinimo.

3. Per einamuosius metus teikti konsultacijas bei nagrinėti asmenų skundus ir pasiūlymus.

Įstaigų priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistės Rasos Garnevičienės uždaviniai

1. Vykdyti socialinės globos įstaigų teikiamų socialinių paslaugų priežiūrą bei kontroliuoti teikiamų paslaugų kokybę.

2. Teikti metodinę pagalbą vertinamoms įstaigoms dėl socialinės globos normų taikymo, pažeidimų šalinimo.

3. Per einamuosius metus teikti konsultacijas bei nagrinėti asmenų skundus ir pasiūlymus.

Įstaigų priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistės Liubov Kotovos uždaviniai

1. Vykdyti socialinės globos įstaigų teikiamų socialinių paslaugų priežiūrą bei kontroliuoti teikiamų paslaugų kokybę

2. Teikti metodinę pagalbą vertinamoms įstaigoms dėl socialinės globos normų taikymo, pažeidimų šalinimo.

3. Per einamuosius metus teikti konsultacijas bei nagrinėti asmenų skundus ir pasiūlymus.

Įstaigų priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistės Jurgitos Jokubauskienės uždaviniai

1. Vykdyti socialinės globos įstaigų teikiamų socialinių paslaugų priežiūrą bei kontroliuoti teikiamų paslaugų kokybę.

2. Teikti metodinę pagalbą vertinamoms įstaigoms dėl socialinės globos normų taikymo, pažeidimų šalinimo.

3. Organizuoti grupines konsultacijas / diskusijas globos įstaigų vadovams, aptariant praktinius socialinės globos normų taikymo aspektus, pasitelkiant bloguosius ir geruosius pavyzdžius.

4. Teikti konsultacijas, atsakant į institucijų paklausimus, bei nagrinėti asmenų skundus ir pasiūlymus.

Įstaigų priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto Gedimino Grigaliūno uždaviniai

1. Vykdyti globos centrų teikiamų paslaugų kokybės vertinimus bei teikti metodinę pagalbą.

2. Vykdyti socialinės globos įstaigų teikiamų socialinių paslaugų priežiūrą, kontroliuoti teikiamų paslaugų kokybę bei teikti metodinę pagalbą.

3. Per einamuosius metus teikti konsultacijas bei nagrinėti asmenų skundus ir pasiūlymus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-09