Išteklių valdymo skyriaus uždaviniai

Išteklių valdymo skyriaus uždaviniai

1. Parengti ir pateikti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai departamento ir jo vykdomų programų valstybės biudžeto išlaidų sąmatas.

2. Užtikrinti, kad visi dokumentai ir kita informacija, reikalinga buhalterinei apskaitai tvarkyti ir ataskaitoms rengti, būtų tinkamai įforminta ir nustatyta tvarka pateikta centralizuotai apskaitos įstaigai;

3. Gautus valstybės biudžeto asignavimus naudoti racionaliai, taupiai ir tik pagal patvirtintas išlaidų sąmatas.

Išteklių valdymo skyriaus patarėjos, laikinai vykdančios skyriaus vedėjos pareigas, Aušros Orlikaitės uždaviniai

1. Vykdyti socialinės programos „Socialinė parama“ (programos kodas – 02008) priemonių  „Teikti socialinę paramą mokiniams“, „Kompensuoti savivaldybėms rinkoje nuomojamo būsto nuomos mokesčio dalį, aprūpinant asmenis ir šeimas socialiniu būstu“ ir socialinės programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ (programos kodas – 03003) priemonės „Padidinti paramą vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių NVO veiklai“, priemonės „Perduoti Lietuvos patirtį ES Rytų partnerystės ir kitoms besivystančioms valstybėms jaunimo reikalų srityje“, priemonės „Vykdyti visuomenės švietimo ir tolerancijos ugdymo priemones ir mokyti specialistus“  papriemonės „Finansuoti nevyriausybinių organizacijų projektus skirtus vykdyti iš pataisos paleidžiamų asmenų socialinės integracijos veiklas“ ir papriemonės „Mokyti socialinių paslaugų srities darbuotojus“ projektų vykdytojų finansavimo kontrolę.

 

2. Vykdyti priemonės „Sudaryti sąlygas Socialinių paslaugų priežiūros departamento veiklai“ atsiskaitymų su prekių ir paslaugų tiekėjais kontrolę.

 

3. Kontroliuoti pavestų vykdyti socialinių programų ir priemonių grąžintų nepanaudotų ir (arba) panaudotų  pažeidžiant teisės aktus ankstesnių biudžetinių metų lėšų apskaitą, teikti  Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui paraiškas dėl lėšų pervedimo ir grąžinimo.

 

4. Išanalizuoti pavestų vykdyti socialinių programų priemonių 2021 metų ataskaitinių ketvirčių Biudžeto  vykdymo ir Finansinių ataskaitų rinkinius ir pateikti išvadas.

 

Išteklių valdymo skyriaus patarėjos Antoninos Miliauskienės uždaviniai

1. Vykdyti socialinių programų: 02.008 „Socialinė parama“ priemones „Teikti socialinę paramą mokiniams“ ir „Kompensuoti savivaldybėms rinkoje nuomojamo būsto nuomos mokesčio dalį, aprūpinant asmenis ir šeimas socialiniu būstu“; 03.003 „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemones „Padidinti darbo užmokestį socialinių paslaugų įstaigų ir socialinių paslaugų srities darbuotojams“, „Remti bendrus jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių NVO projektus, ugdant vyresnio amžiaus žmonių gebėjimus informacinių technologijų srityje“, „Organizuoti kampanijas, skatinančias įsitraukti į savanorišką ir bendruomeninę veiklą, gerųjų pavyzdžių sklaidą“, „Teikti pagalbą nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas COVID-19 pandemijos metu“ ir „Finansuoti pagalbos tarnybą, organizuojančią ir koordinuojančią pagalbos nukentėjusiam asmeniui teikimą“; 04.005 „Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas“ priemonę „Įgyvendinti Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos įgyvendinimo veiksmų plano priemones“.

2. Kontroliuoti pavestų vykdyti valstybės socialinių programų ir priemonių grąžintų ir nepanaudotų ir (arba) panaudotų pažeidžiant teisės aktus ankstesnių biudžetinių metų finansavimo lėšų apskaitą ir teikti centralizuotai apskaitos įstaigai mokėjimo paraiškas dėl valstybės biudžeto lėšų pervedimo ir grąžinimo.

 

3. Išanalizuoti pavestų vykdyti socialinių programų priemonių 2020 metų Biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius ir pateikti išvadas.

4. Išanalizuoti ir pateikti išvadas pavestų vykdyti  socialinių programų priemonių 2021 m. ataskaitinių ketvirčių Biudžeto vykdymo ir Finansinių ataskaitų rinkinius.

Išteklių valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Jolitos Lukoševičienės uždaviniai

1. Vykdyti socialinių programų 02.008: ,,Socialinė parama“ priemonės  ,,Pervesti lėšas išmokoms ginkluoto pasipriešinimo dalyviams mokėti“, priemonės ,,Pervesti lėšas tikslinėms kompensacijoms administruoti, dalyvauti vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje“, priemonės ,,Pervesti lėšas kompensacijoms sovietinėje armijoje sužalotiems asmenims  bei žuvusių šeimoms mokėti“; 03.003: ,, Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonės  ,,Įgyvendinti Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimus“, priemonės ,,Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektus, kurie skatintų jaunus žmones tobulėti socialinėje, edukacinėje ir asmeninėje srityse“, priemonės ,,Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti savanorišką veiklą  organizuojančias organizacijas, siekiant įtraukti jaunimą į savanorišką veiklą“; priemonės ,,Pervesti lėšas jaunimo politikai įgyvendinti“ ir priemonės ,,Teikti socialinę pagalbą asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis“ projektų vykdytojų finansavimo kontrolę.

2. Išanalizuoti pavestų vykdyti socialinių programų priemonių 2020 metų  Biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius ir pateikti išvadas.

 

3. Išanalizuoti ir pateikti išvadas pavestų vykdyti  socialinių programų priemonių  2021 m. ataskaitinių ketvirčių  Biudžeto vykdymo  ir Finansinių ataskaitų rinkinius.

 

4. Kontroliuoti pavestų vykdyti valstybės socialinių programų ir priemonių grąžintų nepanaudotų ir (arba) panaudotų pažeidžiant teisės aktus ankstesnių biudžetinių metų finansavimo lėšų apskaitą, ir teikti centralizuotai apskaitos įstaigai mokėjimo paraiškas dėl valstybės biudžeto lėšų pervedimo ir grąžinimo.

 

Išteklių valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Irenos Nauckūnienės uždaviniai

1. Vykdyti socialinių programų: 02.008 ,,Socialinė parama“ priemonės ,,Pervesti lėšas išmokoms vaikams mokėti“ 2 priemonės, bei priemonės ,,Pervesti lėšas socialinėms išmokoms ir  kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti“; 01.002 ,,Užimtumo didinimas“ priemonės ,,Įgyvendinti savivaldybių patvirtintas užimtumo didinimo programas“, 03.003 ,,Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonės ,,Įgyvendinti smurto artimoje aplinkoje (įskaitant vaikus) prevencijos ir pagalbos teikimo priemones“ 2 priemonių: priemonės ,,Skirti lėšų Nevyriausybinių organizacijų projektams, skirtiems smurto artimoje aplinkoje prevencijai, ir priemonės „Finansuoti nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su asmenimis, siekiančiais atsisakyti smurtinio elgesio, projektus“ , projektų vykdytojų finansavimo kontrolę.

 

2. Kontroliuoti pavestų vykdyti valstybės socialinių programų ir priemonių grąžintų ir nepanaudotų ir (arba) panaudotų pažeidžiant teisės aktus ankstesnių biudžetinių metų finansavimo lėšų apskaitą ir teikti centralizuotai apskaitos įstaigai mokėjimo paraiškas dėl valstybės biudžeto lėšų pervedimo ir grąžinimo.

 

3. Išanalizuoti pavestų vykdyti  socialinių  programų priemonių 2020 metų  Biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius ir pateikti išvadas.

 

4. Išanalizuoti ir pateikti išvadas pavestų vykdyti  socialinių programų priemonių  2021 m. I- III ketvirčių Biudžeto vykdymo  ir Finansinių ataskaitų rinkinius ir pateikti išvadas.

 

Išteklių valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Vaidos Pūrienės uždaviniai

1. Vykdyti socialinės programos: 03.003 ,,Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonių: „Sudaryti sąlygas Socialinių paslaugų priežiūros departamento veiklai“, „Remti nevyriausybinių organizacijų projektus, skirtus tėvystės įgūdžiams ugdyti ir tėvams konsultuoti, siekiant , kad tėvystės įgūdžių ugdymas būtų prieinamas visiems tėvams“, „Finansuoti emocinės (psichologinės) pagalbos tarnybas, teikiančias emocinės (psichologinės) pagalbos telefonu paslaugas“; priemonės „Įgyvendinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo“ 4 priemonių“ Finansuoti konkurso būdu atrinktus NVO vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektus“; “Finansuoti konkurso būdu nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektus“; „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“; “Stiprinti NVO, vienijančias, Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenis“. Vykdyti socialinės programas: 02.008 „Socialinė parama“ priemonių: „Teikti finansinę paskatą jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą“, „Teikti paramą šeimoms ir asmenims būstui išsinuomoti“.

 

 

2. Kontroliuoti pavestų vykdyti valstybės socialinių programų ir priemonių grąžintų ir nepanaudotų ir (arba) panaudotų pažeidžiant teisės aktus ankstesnių biudžetinių metų finansavimo lėšų apskaitą ir teikti centralizuotai apskaitos įstaigai mokėjimo paraiškas dėl valstybės biudžeto lėšų pervedimo ir grąžinimo.

 

3. Išanalizuoti pavestų vykdyti socialinių  programų priemonių 2020 metų Biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius ir pateikti išvadas.

 

4. Išanalizuoti ir pateikti išvadas pavestų vykdyti  socialinių programų priemonių  2021 m. ataskaitinių ketvirčių Biudžeto vykdymo  ir Finansinių ataskaitų rinkinius.

 

Išteklių valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Aurelijos Graužinytės uždaviniai

1.Vykdyti socialinių programų : 02008 "Socialinė parama" priemonių  "Pervesti lėšas išmokoms vaikams administruoti" , "Vienkartinei išmokai administruoti", "Pervesti lėšas tikslinėms kompensacijoms mokėti" ; 03003 "Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra" priemonės "Teikti emocinės psichologinės pagalbos telefonu paslaugas vyresnio amžiaus žmonėms", priemonės "Įgyvendinti priemones šeimos ir vaiko gerovei" papriemonės "Finansuoti nevyriausybinių organizacijų dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektus", priemonės "Įgyvendinti Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą veiksmų planą", priemonės "Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektams konkurso būdu finansuoti"  projektų vykdytojų finansavimo kontrolę.

2. Kontroliuoti pavestų vykdyti socialinių programų ir priemonių grąžintų nepanaudotų ir (arba) panaudotų, pažeidžiant teisės aktus, ankstesnių biudžetinių metų lėšų apskaitą, teikti  centralizuotai apskaitos įstaigai paraiškas dėl lėšų pervedimo ir grąžinimo.

3. Išanalizuoti pavestų vykdyti socialinių programų priemonių 2020 m. Finansinių ataskaitų rinkinį ir pateikti išvadas.

4. Išanalizuoti pavestų vykdyti socialinių programų priemonių 2021 m. ataskaitinių ketvirčių Biudžeto vykdymo ir Finansinių ataskaitų rinkinius, ir pateikti išvadas.

Išteklių valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Marijos Rančienės uždaviniai

1. Parengti ir pateikti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai planavimo dokumentus dėl lėšų poreikio ir asignavimų limitų 2022-2024 metams.

2. Atlikti 2020 metų metinių Biudžeto vykdymo ataskaitų ir finansinių ataskaitų rinkinių analizę ir pateikti išvadas.

3. Išanalizuoti  2021 metų ketvirtinių Biudžeto vykdymo ataskaitų ir finansinių ataskaitų rinkinių analizę ir pateikti išvadas.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-09