Socialinių programų administravimo skyriaus uždaviniai

Socialinių programų administravimo skyriaus uždaviniai

1. Įgyvendinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) Departamentui pavestas ir skyriaus kompetencijai Departamento direktoriaus įsakymu priskirtas valstybės socialines programas (toliau – socialinės programos), jų priemones, administruoti pagal šias socialines programas, jų priemones vykdomus projektus ir programas.

2. Administruoti Ministerijai pavaldžių socialinių paslaugų įstaigų bei savivaldybių administracijų socialinės apsaugos srities investicijų projektus.

3. Vykdyti kitas Ministerijos ir (arba) Departamento direktoriaus pavestas, į skyriaus kompetencijos sritį patenkančias užduotis.

Socialinių programų administravimo skyriaus vedėjos Živilės Šukytės-Kraskauskienės uždaviniai

1. Užtikrinti, koordinuoti ir tikrinti, kad per einamuosius metus pagal skyriaus administruojamas socialinių programų priemones valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartys būtų sudarytos ir pasirašytos laiku (nepažeidžiant teisės aktais nustatytų terminų), taip pat kad būtų užtikrintas priemonių ir projektų finansavimas teisės aktuose nustatytais terminais ir tvarka.

2. Laiku (nepažeidžiant teisės aktais nustatytų terminų) parengti ir pateikti tiesioginiam vadovui skyriaus veiklos planus, ataskaitas ir apibendrintas išvadas.

3. Koordinuoti viešųjų pirkimų, skirtų skyriaus administruojamoms socialinių programų priemonėms per einamuosius metus įgyvendinti, inicijavimą ir organizavimą, pirkimams skirtos skyriaus dokumentacijos tikrinimą.

4. Prisidėti prie Departamento valdomos informacinės paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistemos, veikiančios adresu https://sopas.sppd.lt:8099 (toliau SoPAS), tobulinimo skyriaus kompetencijos ribose.

5. Per einamuosius metus pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir (arba) kitos teisės aktais nustatytos institucijos suteiktus terminus teikti pastabas dėl teisės aktų, tiesiogiai susijusių su skyriaus atliekamomis funkcijoms, projektų.

Socialinių programų administravimo skyriaus patarėjos Justinos Dzičkancaitės uždaviniai

1. Laiku (nepažeidžiant teisės aktais nustatytų terminų) parengti ir teikti pasirašyti sutartis bei jų priedus, išlaidų sąmatas projektams ir programoms, parengtoms pagal administruojamas socialinių programų priemones, įgyvendinti, iš anksto tai suderinus su projektų ir programų vykdytojais, teikti Departamento Išteklių valdymo skyriui kas ketvirtį išankstines prognozes ir paraiškas dėl lėšų poreikio ir jų pervedimo projektų ir programų vykdytojams.

2. Laiku (nepažeidžiant teisės aktais nustatytų terminų) parengti ir Ministerijai ir (arba) kitoms teisės aktais nustatytoms institucijoms administruojamų socialinių programų priemonių metines ir ketvirtines veiklos ataskaitas.

3. Per einamuosius metus skyriaus kompetencijos ribose teikti kvalifikuotas konsultacijas administruojamų socialinių programų priemonių (projektų ir programų) vykdytojams.

4. Per einamuosius metus ne rečiau kaip kas pusmetį organizuoti Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos komisijos socialinėms priemonėms vykdyti posėdžius ir darbą.

Socialinių programų administravimo skyriaus patarėjos Karolinos Dapšytės uždaviniai

1. Per einamuosius metus laiku (nepažeidžiant teisės aktais nustatytų terminų) parengti ir teikti pasirašyti susitarimus dėl sutarčių pakeitimo, keičiantis išlaidų sąmatoms, bei jų priedus, parengtus pagal administruojamas socialinių programų priemones, iš anksto tai suderinus su projektų vykdytojais, teikti Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išteklių valdymo skyriui kas ketvirtį išankstines prognozes ir paraiškas dėl lėšų poreikio ir jų pervedimo projektų ir programų vykdytojams.

2. Per einamuosius metus laiku (nepažeidžiant teisės aktais nustatytų terminų) parengti ir teikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir (ar) kitoms teisės aktais nustatytoms institucijoms administruojamų socialinių programų priemonių ketvirtines veiklos ataskaitas.

3. Per einamuosius metus skyriaus kompetencijos ribose teikti kvalifikuotas konsultacijas administruojamų socialinių programų priemonių (projektų) vykdytojams.

4. Per einamuosius metus skyriaus kompetencijos ribose parengti ir pateikti pastabas dėl teisės aktų projektų, kurių pagrindu bus vykdomas projektų, finansuojamų pagal skyriui administruoti pavestas socialinių programų priemones, administravimas ateinančiais kalendoriniais metais.

Socialinių programų administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto Arvydo Makaravičiaus uždaviniai

1. Laiku (nepažeidžiant teisės aktais nustatytų terminų) parengti ir teikti pasirašyti sutartis bei jų priedus, išlaidų sąmatas projektams ir programoms, parengtoms pagal administruojamas socialinių programų priemones, įgyvendinti, iš anksto tai suderinus su projektų ir programų vykdytojais, teikti Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išteklių valdymo skyriui kas ketvirtį išankstines prognozes ir paraiškas dėl lėšų poreikio ir jų pervedimo projektų ir programų vykdytojams.

2. Laiku (nepažeidžiant teisės aktais nustatytų terminų) parengti ir teikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir (arba) kitoms teisės aktais nustatytoms institucijoms administruojamų socialinių programų priemonių ketvirtines ir metines veiklos ataskaitas.

3. Per einamuosius metus skyriaus kompetencijos ribose teikti kvalifikuotas konsultacijas administruojamų socialinių programų priemonių (projektų ir programų) vykdytojams.

4. Per einamuosius metus skyriaus kompetencijos ribose parengti ir pateikti pastabas dėl teisės aktų projektų, kurių pagrindu bus vykdomas projektų, finansuojamų pagal skyriui administruoti pavestas socialinių programų priemones, administravimas ateinančiais kalendoriniais metais.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-09