• Vadovai
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Alvydas Masiulis
  505 - dirba
  Rimvydas Ūsas
  411 - dirba
  Eglė Kuisienė
  506 - dirba
 • Išteklių valdymo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Aušra Orlikaitė
  408 - dirba
  Antonina Miliauskienė
  406 - dirba
  Vaida Pūrienė
  407 - dirba
  Irena Nauckūnienė
  407 - dirba
  Marija Rančienė
  406 - dirba
  Jolita Lukoševičienė
  408 - dirba
  Eglė Bartninkienė
  408 - dirba
  Aurelija Graužinytė
  407 - dirba

  IŠTEKLIŲ VALDYMO SKYRIAUS FUNKCIJOS

  Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  1.1.    Finansų ministerijos nustatyta tvarka ruošia valstybės biudžeto išlaidų sąmatų projektus, Lietuvos Respublikos Seimui priėmus valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą ruošia išlaidų sąmatas pagal programas, paskirstytas ketvirčiais; 
  1.2.    organizuoja centralizuotos apskaitos įstaigos parengtų departamento biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių pateikimą Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme ir jo įgyvendinamuose teisės aktuose nurodytoms įstaigoms šiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais ir paskelbimą laiku;
  1.3.    vykdo departamento valstybės biudžeto lėšų paskirstymo, finansavimo ir perskirstymo operacijų kontrolę;
  1.4.    analizuoja ir prognozuoja departamento valstybės biudžeto išlaidas ir teikia informaciją bei pasiūlymus departamento direktoriui;
  1.5.    organizuoja ir koordinuoja informacijos pateikimą centralizuotai apskaitos įstaigai dėl departamento apskaitos politikos, sąskaitų plano, apskaitos procedūrų keitimo, informacijos ataskaitose pateikimo; 
  1.6.    pagal kompetenciją užtikrina finansinių – ūkinių operacijų teisėtumo, valstybės biudžeto lėšų naudojimo įstatymų numatyta tvarka ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę;
  1.7.    periodiškai teikia finansinę informaciją departamento skyriams, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bei kitoms institucijoms;
  1.8.    rengia skyriaus veiklos planus ir ataskaitas (ketvirčių ir metinius);
  1.9.    dalyvauja rengiant departamento metinius veiklos planus bei ataskaitas;
  1.10.    vadovybės pavedimu dalyvauja seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose;
  1.11.    rengia oficialią informaciją ir, suderinus su departamento direktoriumi, teikią ją viešinti Veiklos kontrolės ir komunikavimo skyriui;
  1.12.    vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais bei kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, bei departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti departamento veiklos tikslai.


   

 • Administravimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Alina Dambrauskienė
  501 - dirba
  Elena Plenkovskaja
  511 - dirba
  Regina Voverytė-Šimkienė
  512 - dirba
  Rasuolė Asanavičienė
  511 - dirba
  Algirdas Černiauskas
  401 - dirba
  Zita Mikalainienė
  305 - dirba
  Vida Burbienė
  305 - nedirba
  Renata Bimbirytė
  512 - dirba
  Stanislovas Bereznovskis
  401 - dirba
  Indrė Krinickienė
  512 - dirba
  Akvilė Kavaliauskaitė-Kozlovska
  512 - nedirba

  ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS FUNKCIJOS

  1.    Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
  1.1.    pagal skyriaus kompetenciją rengia departamento direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų ir dokumentų projektus;
  1.2.    pagal skyriaus kompetenciją teikia pastabas ir išvadas dėl departamento struktūrinių padalinių bei kitų įstaigų parengtų teisės aktų projektų;
  1.3.    vizuoja:
  1.3.1.    departamento struktūrinių padalinių parengtus teisės aktų projektus;
  1.3.2.    departamento struktūrinių padalinių parengtus sutarčių projektus, dokumentų, susijusių su teisės aktų taikymu, projektus;
  1.4.    pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir skundus, rengia atsakymų į juos projektus, teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;
  1.5.     teikia departamento direktoriui analitinę medžiagą ir siūlymus dėl departamento veiklos organizavimo bei teisinės bazės tobulinimo ir departamento žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
  1.6.     teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui su personalo administravimu susijusius duomenis, kurių reikia Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro funkcijoms, susijusioms su personalo administravimu, atlikti;
  1.7.     rengia, renka, kaupia, sistemina, apibendrina ir analizuoja su personalo administravimu susijusius Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui teiktinus ir iš jo gautus duomenis;
  1.8.    kartu su kitais departamento struktūriniais padaliniais atlieka departamento struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) departamento darbuotojų pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia departamento direktoriui siūlymus dėl departamento darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose departamentui nustatytus tikslus ir funkcijas;
  1.9.    atlieka departamento personalo sudėties analizę, rengia informacinę ir analitinę medžiagą, rengia darbuotojų pareigybių sąrašus, konsultuoja departamento skyrių vedėjus darbuotojų pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
  1.10.    rengia informaciją personalo valdymo  klausimais ir teikia ją Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka kitoms institucijoms bei departamento vadovybei;
  1.11.    organizuoja departamento darbuotojų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų; 
  1.12.    organizuoja departamento darbuotojų veiklos vertinimą;
  1.13.    atlieka tarnybinių nusižengimų ir darbo pareigų pažeidimų tyrimus dėl galimų departamento darbuotojų tarnybinių nusižengimų ar darbo pareigų pažeidimų, rengia bei teikia direktoriui siūlymus dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo ar darbo pareigų pažeidimo nustatymo nurodytiems darbuotojams;
  1.14.    organizuoja ir koordinuoja departamento darbuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitą; 
  1.15.    organizuoja departamento valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą nagrinėjimą departamento nuolatinėje komisijoje;
  1.16.    padeda departamento skyrių vedėjams vykdyti darbuotojų adaptavimą ir integravimą departamente;
  1.17.    koordinuoja departamento darbuotojų einamas pareigas patvirtinančių dokumentų išdavimą ir atnaujinimą;
  1.18.    padeda departamento direktoriui formuoti departamento darbuotojų mokymo prioritetus, sudaro departamento darbuotojų metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, rengia mokymų ataskaitas, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
  1.19.    padeda departamento darbuotojams įgyvendinti teisę į karjerą departamente;
  1.20.    padeda departamento direktoriui formuoti departamento struktūrinių padalinių sudėtį;
  1.21.    padeda įgyvendinti departamento darbuotojų socialines ir kitas garantijas;
  1.22.    organizuoja ir koordinuoja studentų praktiką ir asmenų savanorišką praktiką departamente;
  1.23.    organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus, užtikrina, kad departamento prekių, paslaugų ar darbų pirkimai būtų vykdomi pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;
  1.24.    tvarko departamente gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, registruoja ją departamento dokumentų valdymo sistemoje, pateikia departamento vadovybei arba darbuotojams pagal kompetenciją;
  1.25.    rengia departamento dokumentų bei bylų apskaitos dokumentų projektus:  dokumentacijos planą, jo papildymų sąrašą, teikia juos derinti ir tvirtinti;
  1.26.    organizuoja departamento dokumentų perdavimą į departamento archyvą, jį tvarko;
  1.27.    organizuoja departamento informacinių sistemų bei kompiuterinės techninės bazės  priežiūrą, veikimą, palaikymą bei teikia pasiūlymus jų darbo gerinimui;
  1.28.    inicijuoja departamento turto pirkimą, paskirstymą ir poreikiui esant pardavimus aukcionuose;
  1.29.    teisės aktų nustatyta tvarka aprūpina departamento darbuotojus materialiniais ištekliais;
  1.30.    užtikrina tarnybinio transporto tinkamą eksploataciją ir paskirstymą;
  1.31.    organizuoja departamento tarnybinių patalpų ir inventoriaus remontą, priežiūrą;
  1.32.    organizuoja departamento patalpose reikiamą švaros ir tvarkos palaikymą;
  1.33.    organizuoja departamento patalpų saugojimą;
  1.34.    kontroliuoja ir užtikrina priešgaisrinę saugą, civilinę saugą, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų užtikrinimą departamente;
  1.35.    koordinuoja departamente kitų institucijų atliekamus departamento veiklos vertinimų (audito) procesus ir jų pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą; 
  1.36.    laikantis teisės aktų reikalavimų, rengia departamento veiklos planus ir ataskaitas;
  1.37.    padeda departamento direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatas;
  1.38.    teisės aktų nustatyta tvarka atlieka korupcijos pasireiškimo departamente tikimybės nustatymą;
  1.39.    rengia departamento antikorupcinę programą, priemonių planą ir ataskaitą;
  1.40.    koordinuoja visuomenės informavimą apie departamento veiklą, poziciją ir priimtus sprendimus, susijusius su departamento veikla ir jam pavestų funkcijų įgyvendinimu;
  1.41.    koordinuoja departamento bendravimą su žiniasklaida ir visuomenės atstovais;
  1.42.    prižiūri departamento internetinius puslapius ir savalaikiai atnaujina juose esančią informaciją;
  1.43.    reguliuoja departamento bendrąjį elektroninį paštą;
  1.44.    administruoja departamento reprezentacinių prekių pirkimą, išdavimą ir nurašymą;
  1.45.    rūpinasi departamento spaudiniais, siekiant jais aprūpinti departamento struktūrinius padalinius;
  1.46.    užsako kelionių bilietus vykstantiems į užsienio komandiruotes departamento darbuotojams, įgyja draudimo, viešbučio ir maitinimo paslaugas;
  1.47.    organizuoja departamento vadovybės vizitus, susitikimus, rūpinasi vertimo paslaugų, bilietų ir viešbučių užsakymu, vizomis, suvenyrų pirkimu;
  1.48.    ruošia departamento vardu sveikinimus, kvietimus, padėkas švenčių ir įvairių renginių proga;
  1.49.    formuoja departamento organizacinę kultūrą, kuria darbuotojų motyvavimo sistemą ir teikia siūlymus departamento direktoriui dėl jos įgyvendinimo;
  1.50.    teisės aktų nustatyta tvarka priima ir aptarnauja asmenis, atvykstančius į departamentą, taikant vieno langelio principą;
  1.51.     konsultuoja departamento darbuotojus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  1.52.    dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  1.53.    bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitomis įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis, konsultuoja ir teikia joms išvadas bei pasiūlymus pagal kompetenciją;
  1.54.    organizuoja seminarus, konferencijas ir kitus renginius;
  1.55.    saugo departamento herbinį antspaudą; 
  1.56.    tvirtina departamento sudarytų ir gautų dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus;
  1.57.    vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais bei kitais teisės aktais nustatytas funkcijas bei departamento vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti departamento tikslai.

 • Socialinių programų administravimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Živilė Šukytė - Kraskauskienė
  504 - dirba
  Justina Dzičkancaitė
  509 - dirba
  Karolina Jankeliūnienė
  509 - dirba
  Arvydas Makaravičius
  509 - dirba
  Milda Venclovienė
  510 - dirba
  Justina Ulevičienė
  510 - dirba
  Simona Vainauskienė
  510 - dirba
  Ana Praprovienė
  508 - dirba
  Agnė Steiblienė
  508 - dirba

  SOCIALINIŲ PROGRAMŲ ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS FUNKCIJOS


  1.    Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
  1.1.    dalyvauja rengiant teisės aktų, skirtų socialinėms programoms, jų priemonėms įgyvendinti, projektus;
  1.2.    įgyvendina socialines programas, jų priemones, administruoja pagal šias socialines programas, jų priemones vykdomus projektus ir programas, prižiūri socialinėms programoms, jų priemonėms, pagal šias socialines programas, jų priemones vykdomiems projektams ir programoms skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, prognozuoja ir koordinuoja valstybės biudžeto lėšų poreikį;
  1.3.    analizuoja ir vertina socialinių programų, jų priemonių įgyvendinimo finansinių ir veiklos ataskaitų duomenis;
  1.4.    tikrina, ar socialinės programos, jų priemonės atitinka nustatytus tikslus ir iškeltus uždavinius;
  1.5.    apibendrina ir teikia Ministerijai ir kitoms institucijoms informaciją apie socialinių programų, jų priemonių įgyvendinimo rezultatus;
  1.6.    teikia Ministerijai ir kitoms institucijoms siūlymus dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo socialinėms programoms, jų priemonėms įgyvendinti ir (arba) valstybės biudžeto lėšų paskirstymo;
  1.7.    teikia rekomendacijas Ministerijai, kitoms socialines programas įgyvendinančioms institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms socialinių programų, jų priemonių įgyvendinimo klausimais;
  1.8.    įvertina Ministerijai pavaldžių socialinių paslaugų įstaigų ir savivaldybių administracijų pateiktų socialinės apsaugos srities investicijų projektų atitiktį teisės aktų reikalavimams, kontroliuoja jų įgyvendinimo eigą, vertina pasiektus rezultatus ir rengia apibendrintas veiklos ataskaitas; 
  1.9.    rengia skyriaus veiksmų planus ir ataskaitas;
  1.10.    pagal skyriaus kompetenciją rengia Departamento direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų ir dokumentų projektus;
  1.11.    pagal skyriaus kompetenciją teikia pastabas ir išvadas dėl Ministerijos, kitų institucijų bei kitų viešųjų juridinių asmenų parengtų teisės aktų projektų;
  1.12.    teikia Departamento vadovybei siūlymus apie naujausių informacinių technologijų taikymą skyriaus funkcijų vykdymo efektyvumui gerinti;
  1.13.    pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, prašymus ir skundus, siūlymus bei pareiškimus dėl administruojamų valstybės socialinių programų, jų priemonių, pagal šias socialines programas, jų priemones vykdomų projektų ir programų;
  1.14.    bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitomis įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis, konsultuoja ir pagal skyriaus kompetenciją teikia joms išvadas ir pasiūlymus;
  1.15.    pagal skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;
  1.16.    dalyvauja rengiant Departamento metinius veiklos planus ir ataskaitas;
  1.17.    Departamento vadovybės pavedimu organizuoja seminarus, konferencijas ir kitus renginius skyriaus kompetencijos klausimais, rengia ir teikia jiems medžiagą;
  1.18.    Departamento vadovybės pavedimu dalyvauja Ministerijos ar kitų institucijų arba įstaigų sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;
  1.19.    rengia oficialią informaciją ir, suderinęs su Departamento direktoriaus pavaduotoju, teikia ją viešinti Administravimo skyriui;
  1.20.    teikia Departamento Programų vertinimo skyriui visus reikiamus dokumentus ir informaciją apie institucijas, įstaigas, įmones bei organizacijas, su kuriomis pasirašytos valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartys dėl įgyvendinamų socialinių programų, jų priemonių, ir pagal šias socialines programas, jų priemones vykdomų projektų ir programų finansavimo;
  1.21.    vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Departamento direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas bei Departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento tikslai. 

 • Programų vertinimo ir analizės skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Almantas Bakutis
  503 - dirba
  Dalia Matulytė
  402 - dirba
  Ernesta Paulauskė
  303 - dirba
  Augustas Valius
  503 - dirba
  Daiva Dumbravienė
  402 - dirba
  Irma Švabauskienė
  303 - dirba
  Inga Žuravliova
  303 - dirba

  PROGRAMŲ VERTINIMŲ IR ANALIZĖS SKYRIAUS FUNKCIJOS

  1.    Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
  1.1.    vykdo įgyvendinamų socialinių programų priemonių (projektų) vertinimus (veiklų, kurioms įgyvendinti skiriamos lėšos, vykdymą ir valstybės biudžeto lėšų tikslinį panaudojimą) pagal departamento direktoriaus patvirtintą vertinimų atlikimo planą ir neplaninius vertinimus programų priemonių (projektų) įgyvendinimo vietose ir (ar) nuotoliniu būdu;
  1.2.    rengia atliktų programų priemonių (projektų) vertinimų ataskaitas ir teikia departamento direktoriui;
  1.3.    kontroliuoja, kaip įgyvendinamos atliktų programų priemonių (projektų) vertinimų ataskaitų rekomendacijos ir pasiūlymai;
  1.4.    organizuoja metinio ir ketvirtinių vertinimų planų rengimą, tuo tikslu renka ir apibendrina informaciją iš socialines programas administruojančių departamento skyrių ir derina su jais vertinimų planų projektus;
  1.5.    vertina programų priemonių (projektų) įgyvendinimo atitikimą konkursų nuostatams, valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių ir kitų teisės aktų nuostatoms;
  1.6.    analizuoja ir identifikuoja socialinių programų priemonių (projektų) įgyvendinimo rizikos veiksnius dokumentų analizės, apklausų ir kitais metodais;
  1.7.    rengia ir teikia departamento vadovybei skyriaus veiklos planus ir ataskaitas;
  1.8.    renka iš savivaldybių informaciją apie pirktų ir finansuotų socialinių paslaugų kainas ir skelbia informaciją apie socialinių paslaugų vidutines kainas;
  1.9.    renka įvairius statistinius duomenis, susijusius su socialinės apsaugos sritimi, juos sistemina ir analizuoja;
  1.10.    analizės metu gautus rezultatus ir išvadas teikia departamento vadovybei;
  1.11.    pagal kompetenciją teikia pasiūlymus, išvadas ir rekomendacijas dėl socialinių programų priemonių (projektų) įgyvendinimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – ministerija);
  1.12.    rengia ir dalyvauja rengiant bei svarstant teisės aktų projektus, susijusius su skyriui priskirtomis veiklos sritimis;
  1.13.    pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, prašymus ir skundus, siūlymus bei pareiškimus dėl socialinių programų priemonių (projektų) vertinimo;
  1.14.    bendradarbiauja su ministerijos vidaus audito skyriumi, Lietuvos Respublikos valstybės kontrole, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitomis įstaigomis, įmonėmis bei organizacijomis;
  1.15.    bendradarbiauja su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis pagal skyriaus kompetenciją;
  1.16.    rengia oficialią informaciją susijusią su skyriaus veikla ir teikią ją viešinti Administravimo skyriui;
  1.17.    vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais bei kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, bei departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti departamento tikslai.

 • Projektų atrankos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Agnė Vinciūnė
  403 - dirba
  Tomas Milevičius
  410 - dirba
  Aistė Švažaitė
  410 - dirba
  Nataša Pacevičienė
  410 - dirba
  Edita Karpavičienė
  410 - dirba

  PROJEKTŲ ATRANKOS SKYRIAUS FUNKCIJOS

  1.    Skyrius, įgyvendindamas jam pavestą uždavinį, vykdo šias funkcijas:
  1.1.    koordinuoja įgyvendinamų valstybės socialinių programų priemonių projektų (paraiškų) atranką pagal Projektų administravimo taisykles, patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-155 (toliau – PAT), konkursus organizuojančių įstaigų patvirtintus konkursų nuostatus (toliau – Konkursų nuostatai);
  1.2.    vykdo paraiškų formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, analizuoja ir apibendrina formaliųjų kriterijų atitikties vertinimo procedūrų duomenis;
  1.3.    organizuoja konkursams pateiktų projektų paraiškų ekspertinį vertinimą, analizuoja ir apibendrina ekspertinio vertinimo procedūrų duomenis;
  1.4.    vertina programų priemonių projektų (paraiškų) įgyvendinimo, atrankos procesų atitikimą PAT, Konkursų nuostatams, valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių ir kitų teisės aktų nuostatoms;
  1.5.    vykdant pavestų socialinių priemonių projektų atranką, komunikuoja su ekspertais, pareiškėjais ir kitomis institucijomis;
  1.6.    atstovauja Departamentą socialinių priemonių konkursus organizuojančių įstaigų konkursų komisijų posėdžiuose;
  1.7.    rengia ir teikia Departamento vadovybei skyriaus veiklos planus ir ataskaitas;
  1.8.    pagal kompetenciją teikia pasiūlymus, išvadas ir rekomendacijas dėl socialinių programų priemonių (projektų) įgyvendinimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;
  1.9.    koordinuoja Departamento veiksmus dėl Socialinių programų, priemonių ir projektų atrankos, administravimo ir vertinimo informacinės sistemos (SoPas) naudojimo, vystymo ir palaikymo;
  1.10.    rengia ir dalyvauja rengiant bei svarstant teisės aktų projektus, susijusius su skyriui priskirtomis veiklos sritimis;
  1.11.    pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, prašymus ir skundus, siūlymus bei pareiškimus dėl socialinių programų priemonių projektų (paraiškų) atrankos;
  1.12.    bendradarbiauja su konkursus organizuojančiais ministerijos skyriais, kitomis socialinių programų priemonių konkursus organizuojančiomis įstaigomis, valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitomis įstaigomis, įmonėmis bei organizacijomis;
  1.13.    bendradarbiauja su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis pagal skyriaus kompetenciją;
  1.14.    rengia oficialią informaciją ir, suderinus su departamento direktoriaus pavaduotoju, teikia ją viešinti Veiklos kontrolės ir komunikavimo skyriui;
  1.15.    vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais bei kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, bei departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti departamento tikslai.

 • Savivaldybių programų valdymo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Audronė Mozūrienė
  405 - nedirba
  Rasa Savickienė
  409 - dirba
  Liucija Neroda
  409 - dirba
  Kristina Unikauskienė
  409 - dirba
  Alvita Moškaitė
  409 - atostogauja
  Mantas Stulgaitis
  409 - dirba
  Jolita Pašukonienė
  409 - dirba

  SAVIVALDYBIŲ PROGRAMŲ VALDYMO SKYRIAUS FUNKCIJOS

  1.    Skyriaus uždavinys yra rengti bei įgyvendinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) Departamentui pavestas ir savivaldybių administracijų bei kitų subjektų vykdomas valstybės socialines programas bei programų priemones  (toliau – socialinės programos). Skyrius, įgyvendindamas jam pavestą uždavinį, vykdo šias funkcijas:
  1.1.    dalyvauja rengiant Departamentui pavestas ir skyriaus kompetencijai Departamento direktoriaus įsakymu priskirtas socialines programas;
  1.2.    administruoja Departamentui pavestas socialines programas ir prižiūri skirtų lėšų panaudojimą;
  1.3.    organizuoja, koordinuoja ir prižiūri Departamentui pavestų socialinių programų, įgyvendinimą, reguliuoja šioms socialinėms programoms skiriamų lėšų naudojimą;
  1.4.    apibendrina ir teikia ministerijai informaciją apie Departamentui pavestų socialinių programų rezultatus bei pasiūlymus dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo šioms socialinėms programoms įgyvendinti;
  1.5.    teikia rekomendacijas socialines programas įgyvendinančioms įstaigoms;
  1.6.    teikia Departamento Programų vertinimo skyriui pagal skyriaus kompetenciją visus reikiamus dokumentus bei informaciją apie institucijas, įstaigas, įmones bei organizacijas, su kuriomis pasirašytos valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartys dėl įgyvendinamų socialinių programų finansavimo;
  1.7.    administruoja informacines sistemas, susijusias su Departamentui pavestomis socialinėmis programomis; 
  1.8.    analizuoja ir vertina Departamentui pavestų socialinių programų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaitų duomenis;
  1.9.    pagal apskaitos duomenimis, pagal valstybės biudžeto lėšų, skirtų socialinėms programoms, priemonėms, panaudojimo ataskaitų duomenis rengia analitines, statistines ataskaitas ir teikia ministerijai bei kitoms institucijoms;
  1.10.    rengia ir teikia pagal skyriaus kompetenciją išvadas ir rekomendacijas ministerijai;
  1.11.    rengia skyriaus veiklos planus ir ataskaitas; 
  1.12.    rengia Departamento direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų bei dokumentų projektus pagal skyriaus kompetenciją;
  1.13.    teikia pastabas bei išvadas dėl ministerijos bei kitų viešųjų juridinių asmenų parengtų teisės aktų projektų pagal skyriaus kompetenciją;
  1.14.    teikia Departamento vadovybei siūlymus apie naujausių informacinių technologijų taikymą skyriaus funkcijų vykdymo efektyvumui gerinti;
  1.15.    pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, prašymus ir skundus, siūlymus bei pareiškimus dėl administruojamų socialinių programų;
  1.16.    bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, kitomis įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis, konsultuoja ir teikia joms išvadas bei pasiūlymus pagal skyriaus kompetenciją;
  1.17.    bendradarbiauja su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis pagal skyriaus kompetenciją;
  1.18.    dalyvauja rengiant Departamento metinius veiklos planus bei ataskaitas;
  1.19.    Departamento vadovybės pavedimu dalyvauja organizuojant seminarus, konferencijas ir kitus renginius skyriaus kompetencijos klausimais, rengia ir teikia jiems medžiagą;
  1.20.    Departamento vadovybės pavedimu dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų arba įstaigų sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;
  1.21.    rengia oficialią informaciją ir, suderinęs su Departamento direktoriaus pavaduotoju pagal nustatytą administravimo sritį, teikią ją viešinti Departamento Administravimo skyriui;
  1.22.    vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais bei kitais teisės aktais nustatytas funkcijas bei Departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Departamento tikslai.

 • Įstaigų priežiūros skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Kristina Grigaitienė
  307 - dirba
  Audrius Natkevičius
  307 - dirba
  Deimantė Grigaliūnienė
  307 - dirba
  Viktorija Judickaitė-Abucevičienė
  306 A - dirba
  Jolanta Petruškevičienė
  308 - dirba
  Regina Lapaitė
  308 - dirba
  Silvija Baltakė
  304 - dirba
  Liubov Kotova
  304 - dirba
  Giedrė Mikėnienė
  306 A - dirba
  Rasa Garnevičienė
  308 - dirba
  Jurgita Jokubauskienė
  308 - dirba
  Gediminas Grigaliūnas
  306 A - dirba
  Indrė Kurminovičienė
  306 A - dirba
  Audronė Jasionienė
  304 - dirba
  Rita Padervinskienė
  Dirba

  ĮSTAIGŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS FUNKCIJOS

  1.    Įgyvendindamas pavestus uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:
  1.1.    prižiūri kaip socialinės globos įstaigos bei jų steigėjai savo veikloje laikosi įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių socialinės globos įstaigų veiklą;
  1.2.    vadovaudamasis socialinės globos normomis, vertina socialinės globos kokybę;
  1.3.    teikia metodinę pagalbą dėl socialinės globos normų taikymo;
  1.4.    teikia metodinę pagalbą dėl bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės;
  1.5.    formuoja bendrą socialinės globos normų ir bendrosioms socialinėms paslaugoms bei socialinei priežiūrai teikiamų reikalavimų praktiką;
  1.6.    vykdo socialinės globos įstaigų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą ir kontrolę;
  1.7.    teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pasiūlymus dėl informacinių sistemų, susijusių su socialinės globos įstaigų teikiamomis paslaugomis, kūrimo, tobulinimo bei jas administruoja; 
  1.8.    vykdo Globos centrų veiklos kokybės priežiūrą bei kontroliuoja teikiamų paslaugų kokybę;
  1.9.    vykdo socialinę globą teikiančių socialinės globos įstaigų apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka;
  1.10.    kontroliuoja asmens (šeimos) socialinių paslaugų, finansuojamų iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, poreikio nustatymą, jų skyrimą bei teikimą asmens (šeimos) finansinių galimybių mokėti už šias paslaugas vertinimą;
  1.11.    nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, prašymus ir skundus, pasiūlymus bei pareiškimus dėl socialinių paslaugų įstaigų teikiamų paslaugų;
  1.12.    pagal savo kompetenciją konsultuoja socialinės globos įstaigų bei kitų įstaigų darbuotojus, gyventojus socialinės globos klausimais;
  1.13.    teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pasiūlymus dėl socialinių paslaugų tinklo vystymo, veiklos organizavimo bei teisinės bazės tobulinimo;
  1.14.    bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitomis įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis, konsultuoja ir teikia joms išvadas bei pasiūlymus pagal kompetenciją;
  1.15.    bendradarbiauja su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis pagal savo kompetenciją;
  1.16.     rengia skyriaus veiksmų planus ir ataskaitas;
  1.17.    dalyvauja rengiant departamento metinius veiklos planus bei ataskaitas;
  1.18.    vadovybės pavedimu organizuoja seminarus, konferencijas ir kitus renginius;
  1.19.    rengia oficialią informaciją ir suderinus su departamento direktoriaus pavaduotoju pagal nustatytą administravimo sritį, teikia viešinti Administravimo skyriui;
  1.20.    pagal savo kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus;
  1.21.    vykdo kitas, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais bei kitais teisės aktais, nustatytas funkcijas bei departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti departamento veiklos tikslai.

 • Įstaigų licencijavimo ir programų įgyvendinimo skyrius

  ĮSTAIGŲ LICENCIJAVIMO IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO SKYRIAUS FUNKCIJOS

  6. Įgyvendindamas pavestus uždavinius, Skyrius atlieka šias funkcijas:    
  6.1.    administruoja departamento informacinę sistemą (SDDKAIS);
  6.2.    vykdo socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo poreikių stebėseną;
  6.3.    inicijuoja naujų socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programų rengimą;
  6.4.    vykdo įžanginių individualios priežiūros personalo profesinės kompetencijos tobulinimo programų derinimą;
  6.5.    koordinuoja ir vykdo socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programų bei socialinio darbo metodinių centrų atranką; 
  6.6.    koordinuoja socialinio darbo metodinių centrų, kitų įstaigų, organizacijų organizuojančių socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimą, mokymų vykdymą;
  6.7.    vykdo socialinio darbo metodinių centrų veiklos vertinimą; 
  6.8.     organizuoja bei vykdo socialinių darbuotojų atestaciją; 
  6.9.     pagal kompetenciją organizuoja Kvalifikacinės kategorijos pažymėjimų blankų įsigijimą, apskaitą, naudojimą, saugojimą, registravimą ir išdavimą;
  6.10.    registruoja departamento informacinėje sistemoje (SDDKAIS) ir skelbia viešai departamento interneto svetainėje apie socialiniams darbuotojams suteiktas, panaikintas kvalifikacines kategorijas;
  6.11.    koordinuoja ir techniškai prižiūri Vyriausiosios socialinių darbuotojų atestacijos komisijos veiklą;
  6.12.    organizuoja socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimą;
  6.13.    kaupia, sistemina, analizuoja informaciją apie socialinius darbuotojus ir teikia šią informaciją Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;
  6.14.    teikia metodinę pagalbą įstaigoms, organizacijoms dėl socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo ir praktinės veiklos vertinimo;
  6.15.    išduoda pažymėjimus specializuotiems konsultantams, teikiantiems metodinę pagalbą įstaigoms, organizacijoms socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo bei praktinės veiklos vertinimo klausimais; 
  6.16.    skleidžia pažangią socialinio darbo inovacijų patirtį;
  6.17.     išduoda licencijas teikti socialinę globą, sustabdo ir naikina jų galiojimą;
  6.18.    rengia teisės aktų, reglamentuojančių globos įstaigų licencijavimą, projektus;
  6.19.    administruoja Socialinės globos licencijavimo elektroninę priemonę (SGLEP) bei teikia siūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl jos tobulinimo;
  6.20.    vykdo šeimos kortelių bei papildomų mokamų kortelių šeimos nariams išdavimą bei apskaitą;
  6.21.    rengia šeimos kortelių turėtojų sąrašus kortelių gamybai;
  6.22.    administruoja mobiliosios šeimos kortelės programą;
  6.23.    organizuoja šeimos kortelių pristatymą asmenims, turintiems teisę į šeimos kortelę;
  6.24.    rengia sutarčių su šeimos kortelės partneriais dėl nuolaidų suteikimo projektus, organizuoja jų pasirašymą bei vykdo jų priežiūrą;
  6.25.    tvarko šeimos kortelės partnerių duomenų bazę;
  6.26.    įgyvendina departamento vykdomas programas ir priemones;
  6.27.    konsultuoja fizinius bei juridinius asmenis Skyriaus kompetencijos klausimais;
  6.28.     bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitomis įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis, konsultuoja ir teikia joms išvadas bei pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;
  6.29.    bendradarbiauja su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis Skyriaus kompetencijos klausimais;
  6.30.     rengia Skyriaus veiksmų planus ir ataskaitas;
  6.31.     dalyvauja rengiant departamento metinius veiklos planus bei ataskaitas;
  6.32.     vadovybės pavedimu organizuoja seminarus, konferencijas ir kitus renginius;
  6.33.     informuoja visuomenę apie Skyriaus veiklą, pateikdamas informaciją departamento interneto tinklapyje ir kituose visuomenės informavimo šaltiniuose;
  6.34.     vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais bei kitais teisės aktais nustatytas funkcijas bei departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti departamento tikslai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-27