Administracija

Valstybės tarnautojų užduotys 2022 m.

Administracija

 

Direktorius Alvydas Masiulis

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: SPPD tinklapyje suformuoti metodinių rekomendacijų socialinėms paslaugoms paieškos modulį, jį užpildyti turiniu, aktyviomis nuorodomis.

Vertinimo rodiklis: Tinklapyje sppd.lrv.lt suformuotas ir užpildytas einamuoju turiniu metodinių rekomendacijų socialinėms paslaugoms paieškos modulis

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Atliepiant globos įstaigų poreikius parengti ir įvykdyti 4  konsultacijas socialinės globos įstaigoms dėl socialinės globos normomis taikomų reikalavimų įgyvendinimo.

Vertinimo rodiklis: Parengtos ir įvykdytos 4 socialinės globos įstaigų konsultacijos aktualiais socialinės globos normų taikymo klausimais

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Įdiegti kokybės vadybos sistemą ISO 9001 Socialinių paslaugų priežiūros departamente.

Vertinimo rodiklis: Įdiegta kokybės vadybos sistema ISO 9001 Socialinių paslaugų priežiūros departamente.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

4 užduotis: Įvykdyti VIP projektą: paraiškų atrankos, administravimo ir vertinimo informacinės sistemos (toliau – SOPAS, sistema) atnaujinimas.

Vertinimo rodiklis: Atnaujinta paraiškų atrankos, administravimo ir vertinimo informacinės sistema SOPAS

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

Vyriausiasis patarėjas Rimvydas Ūsas

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Koordinuoti Socialinių programų, priemonių ir projektų atrankos, administravimo ir vertinimo informacinės sistemos (SOPAS) naudojimo, vystymo ir palaikymo veiksmus.

Vertinimo rodiklis: Įgyvendinti 2022 m. sistemos vystymo planą.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Koordinuoti Departamentui pavestų valstybės socialinių programų, priemonių ir projektų įgyvendinimo, atrankos ir kontrolės procesus.

Vertinimo rodiklis: Koordinuoti atrankos procesus (formaliųjų kriterijų ir ekspertinio vertinimo) – ne mažiau 20 konkursų. Pateikti siūlymą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl nuoseklaus konkursų grafiko patvirtinimo – ne mažiau 1 siūlymą. Pateikti ir suderinus įgyvendinti ne mažiau nei 2 siūlymus dėl procesų efektyvinimo (trumpinimo, biurokratinės naštos mažinimo) departamente.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Padidinti esamą viešųjų paslaugų pasitenkinimo indeksą

Vertinimo rodiklis: Socialinių paslaugų priežiūros departamento socialinių programų, priemonių ir projektų atrankos ir administravimo sistemos (SOPAS) vertinimo pasitenkinimo indeksas ne mažiau 8,5 (kartu su projektų atrankos ir savivaldybių programų valdymo skyriais, koordinuojant šį procesą).

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-07