Administravimo skyriaus uždaviniai

Administravimo skyriaus uždaviniai

1. Užtikrinti, kad departamento rengiami ar nagrinėjami teisės aktų projektai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų,  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų bei kitų teisės aktų reikalavimus.

2. Teisinėmis priemonėmis padėti įgyvendinti departamento tikslus ir nustatytas funkcijas.

3. Rengti ir padėti rengti departamento struktūriniams padalinimas teisės aktų projektus, raštus ir kitus dokumentus.

4. Vykdyti departamento personalo valdymo funkcijas.

5. Užtikrinti viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą laikantis teisės aktų reikalavimų.

6. Užtikinti tinkamą departamento dokumentų valdymą laikantis teisės aktų reikalavimų.

7. Administruoti departamento turtą užtikrinant jo priežiūrą ir saugumą.

8. Užtikrinti departamento informacinių sistemų bei kompiuterinės techninės bazės veikimą ir priežiūrą.

9. Užtikrinti tinkamą departamento patalpų ūkinę ir techninę priežiūrą.

10. Užtikrinti saugą ir sveikatą, civilinę ir priešgaisrinę saugą departamente.

11. Užtikrinti strateginio planavimo proceso įgyvendinimą departamente, jo vykdymo stebėjimą ir analizę laikantis teisės aktų reikalavimų.

12. Užtikrinti departamento veiklos planų ir veiklos ataskaitų parengimo proceso įgyvendinimą.

13. Organizuoti visuomenės informavimą apie departamento veiklą, poziciją ir priimtus sprendimus, susijusius su departamento veikla ir jam pavestų funkcijų įgyvendinimu.

14. Užtikrinti privačių interesų deklaravimo procesą ir stebėseną departamente.

15. Užtikrinti korupcijos prevencijos priemonių organizavimą ir įgyvendinimą departamente.

16. Organizuoti departamento darbuotojų vykimą į komandiruotes.

 

Valstybės tarnautojų užduotys 2022 m.

Administravimo skyrius

 

Vedėja Alina Dambrauskienė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Koordinuojant viešųjų pirkimų procesus užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021-06-21 nutarimo Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“ nuostatas dėl departamente organizuotų žaliųjų pirkimų dalies

Vertinimo rodiklis: Iki 2022 m. gruodžio 31 d. žaliųjų pirkimų įvykdyta ne mažiau kaip 50 procentų, kaip numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021-06-21 nutarimo Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarime Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarime Nr. 804 „Dėl Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Parengti dokumentus, reikalingus pereiti prie naudojimosi dokumentų informacine sistema DBSIS ir pateikti   Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai

Vertinimo rodiklis: Parengti dokumentai ir suderintas perėjimo prie DBSIS dokumentų valdymo sistemos naudojimo planas su  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Suorganizuoti departamento klientų 2022 m. pasitenkinimo departamento teikiamomis paslaugomis apklausą.

Vertinimo rodiklis: Iki 2022-03-31 parengtas priemonių planas gerinti departamento paslaugų kokybę; Iki 2022 m. gruodžio 31 d. atlikta nauja departamento klientų apklausa

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

4 užduotis: Įdiegti kokybės vadybos ISO 9001 departamente

Vertinimo rodiklis: Įdiegtas kokybės vadybos standartas ISO 9001 departamente

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31.

 

Patarėja Elena Plenkovskaja

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: 1. Užduotis: Teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka kartu su kitais Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - departamentas) skyriais parengti departamento sutarčių ir susitarimų projektus

Vertinimo rodiklis: Teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka kartu su kitais Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - departamentas) skyriais parengti departamento sutarčių ir susitarimų projektai

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

2 užduotis: Pagal kompetenciją  parengti Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vardu teikiamų procesinių dokumentų Lietuvos Respublikos teismams (į civilines, administracines bylas), administracinių ginčų komisijoms projektus, juos pateikti tiesioginiam vadovui. Teismo ar administracinių ginčų komisijų nustatytais terminais  pateikti reikiamus procesinius dokumentus Lietuvos Respublikos teismams, administracinių ginčų komisijoms.

Vertinimo rodiklis: Parengti Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadu teikiamų procesinių dokumentų Lietuvos Respublikos teismams (civilinėse, administracinėse bylose), administracinių ginčų komisijoms projektai pateikti tiesioginiam vadovui. Teismo, administracinių ginčų komisijų nustatytais terminais Lietuvos Respublikos teismams ar administracinių ginčų komisijoms pateikti procesiniai dokumentai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

3 užduotis: Parengti atnaujintų departamento vidaus teisės aktų ir dokumentų, susijusių su dokumentų valdymu, projektus.

Vertinimo rodiklis: Parengti atnaujintų departamento vidaus teisės aktų ir dokumentų, susijusių su dokumentų valdymu, projektai. Teises aktų projektai pateikti tiesioginiam vadovui.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

 

Patarėja Regina Voverytė-Šimkienė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Parengti ir patvirtinti Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) Korupcijos rizikos valdymo ir skaidrumo didinimo 2022–2025 metų programą, parengti ir patvirtinti Korupcijos rizikos valdymo ir skaidrumo didinimo 2022–2025 metų programos 2023-2025 m. priemonių planą.

Vertinimo rodiklis: Parengta ir patvirtinta Departamento Korupcijos rizikos valdymo ir skaidrumo didinimo 2022–2025 metų programa ir  parengtas ir patvirtintas Korupcijos rizikos valdymo ir skaidrumo didinimo 2022–2025 metų programos 2023-2025 m. priemonių planas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Užtikrinti Departamento pirkimų atlikimą pagal viešųjų pirkimų iniciatorių paraiškas, koordinuoti viešųjų pirkimų planą, esant poreikiui atlikti pakeitimus.

Vertinimo rodiklis: Įvykdyti pirkimai, pakeistas viešųjų pirkimų planas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Suderinti ir patvirtinti Kibernetinio saugumo dokumentus (Informacinių sistemų naudotojų administravimo taisyklės, Informacinių sistemų saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, Informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo planas). Esant poreikiui pagal priskirtą kompetenciją peržiūrėti galiojančius, jei reikalinga inicijuoti naujus departamento teisės aktus tiesiogiai siejamus su funkcijų atlikimu, pateikti siūlymus, parengti teisės aktų pakeitimo projektus, jei reikia parengti naujus teisės aktų projektus.

Vertinimo rodiklis: Suderinti ir patvirtinti Kibernetinio saugumo dokumentai. Pagal priskirtą kompetenciją peržiūrėti departamento teisės aktai tiesiogiai siejami su funkcijų atlikimu, pateikti siūlymai, parengti projektai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

Vyriausioji specialistė Indrė Krinickienė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Parengti Departamento  2022 m. prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą.

Vertinimo rodiklis: Parengtas, suderintas su Departamento struktūrinių padalinių vadovais ir pateiktas tvirtinti direktoriui Departamento 2022 m. viešųjų pirkimų planas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-03-15

2 užduotis: Teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti Departamento viešųjų pirkimų komisijų veikloje: nustatyti pirkimo būdą, rengti pirkimo dokumentus, nagrinėti ir vertinti tiekėjų pateiktus pasiūlymus, juridinių ir fizinių asmenų pretenzijas, prašymus ir rengti atsakymus į juos, rengti pirkimo-pardavimo sutarčių projektus.

Vertinimo rodiklis: Pirkimo procedūras vykdyti Viešųjų pirkimų įstatyme bei poįstatyminiuose teisės aktuose nustatytais terminais.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

3 užduotis: Teisės aktų nustatyta tvarka viešinti Departamento raštu sudarytas viešųjų pirkimų sutartis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Vertinimo rodiklis: Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paviešintos Departamento raštu sudarytos viešųjų pirkimų sutartys.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

 

Vyriausioji specialistė Rasuolė Asanavičienė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Parengti apibendrintą informaciją ir analizę duomenų, susijusių su neeiliniu valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimu iki 2022 m. liepos 1 d.

Vertinimo rodiklis: Pateikti tiesioginiam vadovui apibendrintą informaciją ir analizę duomenų, susijusių su neeiliniu valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimu.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-07-01

2 užduotis: Parengti apibendrintą informaciją ir analizę duomenų, susijusių su valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos kėlimu, teikti išvadas ir pasiūlymus dėl kvalifikacijos kėlimo tobulinimo.

Vertinimo rodiklis: Pateikti tiesioginiam vadovui apibendrintą analizę duomenų, susijusių su valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos kėlimu.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

3 užduotis: Peržiūrėti departamento vidaus teisės aktus (tvarkas, aprašus, taisykles, darbo reglamentą), įvertinti personalo valdymo nuostatų atitiktis teisės aktų reikalavimams bei jų tobulinimo poreikį, parengti jų pakeitimo projektus, pateikti tiesioginiam vadovui.

Vertinimo rodiklis: Esant poreikiui keisti departamento vidaus teisės aktus (tvarkas, aprašus, taisykles, darbo reglamentą), pateikti tiesioginiam vadovui keičiamų  vidaus teisės aktų projektus.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-07