Įstaigų licencijavimo ir programų įgyvendinimo skyriaus uždaviniai

Įstaigų licencijavimo ir programų įgyvendinimo skyriaus uždaviniai

1. Užtikrinti socialinių darbuotojų atestavimo ir socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo sistemos funkcionavimą.

2. Užtikrinti socialinės globos įstaigų licencijavimo sistemos funkcionavimą.

3. Užtikrinti departamento vykdomų programų ir priemonių įgyvendinimą.

 

Valstybės tarnautojų užduotys 2022 m.

Įstaigų licencijavimo ir programų įgyvendinimo skyrius

 

Vedėja Natalija Žiezdrienė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Siekti aukštesnių aptarnavimo kokybės standartų bei didesnio paslaugų gavėjų pasitenkinimo skyriaus teikiamomis paslaugomis.

Vertinimo rodiklis: Kokybiškai (negauta pagrįstų nusiskundimų) vykdytos skyriaus funkcijos. Paslaugos suteiktos laikantis nustatytų terminų. Paslaugų gavėjų pasitenkinimo skyriaus teikiamomis paslaugomis (atestacijos, profesinės kompetencijos tobulinimo programų atrankos ir licencijavimo srityje) vidurkis ne žemesnis, kaip 8,5.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Kontroliuoti socialinių darbuotojų atestaciją, socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programų atranką bei įžanginių individualios priežiūros personalo profesinės kompetencijos tobulinimo programų derinimą.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus kontroliuota ne mažiau kaip:  300 socialinių darbuotojų atestacijos procesų,  25 socialinių darbuotojų profesines kompetencijos tobulinimo programų vertinimų, 5 įžanginių individualios priežiūros personalo profesinės  kompetencijos tobulinimo programų derinimo procesų. Per einamuosius metus nepraterminuoti nei vieno proceso.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Kontroliuoti Šeimos kortelės programos įgyvendinimą.

Vertinimo rodiklis: Sudaryta ne mažiau kaip 50 sutarčių (įskaitant susitarimus) su partneriais, įgyvendinant Šeimos kortelės programą.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

4 užduotis: Kontroliuoti socialinės globos įstaigų atitikties licencijavimo sąlygoms vertinimą.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus kontroliuota ne mažiau kaip 80 atitikties licencijavimo sąlygoms vertinimų. Per einamuosius metus nepraterminuoti nei vieno proceso.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

5 užduotis: Bendradarbiauti su paslaugų gavėjais. Raštu, žodžiu, informacinėmis priemonėmis teikti konsultacijas bei metodinę pagalbą skyriaus veiklos klausimais.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus organizuotos ne mažiau kaip 4 viešosios konsultacijos

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

Vyriausioji specialistė Silva Padolskytė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Kokybiškai, laikantis nustatytų terminų nagrinėti bei vertinti paraiškas socialinės globos licencijoms gauti/ tikslinti/ papildyti ir rengti sprendimus dėl licencijų.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus teisės aktų nustatyta tvarka išnagrinėta 40 paraiškų licencijos gauti / tikslinti/ papildyti ir parengta 40 sprendimų, susijusių su globos įstaigų licencijavimu. Netinkamai įvertintų paraiškų ir parengtų sprendimų - 0,  sprendimų priimtų pasibaigus terminui - 0.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Per einamuosius metus teikti konsultacijas ir nagrinėti įstaigų paklausimus, prašymus, skundus socialinės globos įstaigų licencijavimo klausimais.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus kokybiškai (negauta pagrįstų skundų) teiktos konsultacijos. Išnagrinėti paklausimai, prašymai, skundai bei parengta ne mažiau kaip 30 atsakymų (įskaitant atsakymus pateiktus el. paštu). Visi atsakymai parengti laikantis nustatytų terminų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Per einamuosius metus pateikti siūlymus dėl licencijavimo proceso tobulinimo.

Vertinimo rodiklis: Tiesioginiam vadovui pateiktas bent vienas siūlymas dėl licencijavimo proceso tobulinimo.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

4 užduotis: Vykdyti pažymų dėl atitikties licencijavimo sąlygoms vertinimo apskaitą registruose.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus kokybiškai vykdyta ne mažiau kaip 80 pažymų dėl atitikties licencijavimo sąlygoms vertinimo apskaita registruose.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

5 užduotis: Bendradarbiauti su paslaugų gavėjais ir teikti konsultacijas bei metodinę pagalbą socialinės globos įstaigų licencijavimo klausimais.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus organizuota ne mažiau kaip viena vieša konsultacija socialinės globos įstaigų licencijavimo klausimais.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

Vyriausioji specialistė Inga Sapkaitė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Organizuoti mokymus socialinių paslaugų srities darbuotojams

Vertinimo rodiklis: Organizuoti mokymai ne mažiau kaip 400 socialinių paslaugų srities darbuotojų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-15

2 užduotis: Siekti aukštesnių aptarnavimo kokybės standartų socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programų atrankos srityje.

Vertinimo rodiklis: Pateikti ne mažiau kaip 2 siūlymai siekiant didesnio programų atrankos kriterijų objektyvumo, aiškumo, bei suderintų programų viešumo.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-06-30

3 užduotis: Kokybiškai (negauta pagrįstų skundų dėl įvertinimo), laikantis nustatytų terminų vertinti atestacijos prašymus dėl kvalifikacinės kategorijos suteikimo.

Vertinimo rodiklis: Kokybiškai (negauta pagrįstų skundų dėl įvertinimo) įvertinta ne mažiau kaip 90 atestacijos prašymų dėl kvalifikacinės kategorijos suteikimo. Sprendimų priimtų pasibaigus terminui - 0.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

4 užduotis: Kokybiškai (negauta pagrįstų skundų dėl įvertinimo), laikantis nustatytų terminų vertinti įžangines individualios priežiūros personalo profesinės kompetencijos tobulinimo programas

Vertinimo rodiklis: Kokybiškai (negauta pagrįstų skundų dėl įvertinimo) įvertinta ne mažiau kaip 7 įžanginės individualios priežiūros personalo profesinės kompetencijos tobulinimo programos. Programų įvertintų pasibaigus terminui - 0.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

5 užduotis: Bendradarbiauti su paslaugų gavėjais ir teikti konsultacijas bei metodinę pagalbą atestacijos, programų vertinimo/ derinimo klausimais

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus organizuota ne mažiau kaip 1 vieša konsultacija atestacijos, programų vertinimo/derinimo klausimais.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

Vyriausioji specialistė Kristina Žebrauskienė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Kokybiškai, laikantis nustatytų terminų nagrinėti bei vertinti paraiškas socialinės globos licencijoms gauti/ tikslinti/ papildyti ir rengti sprendimus dėl licencijų

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus teisės aktų nustatyta tvarka išnagrinėta 40 paraiškų licencijos gauti / tikslinti/ papildyti ir parengta 40 sprendimų, susijusių su globos įstaigų licencijavimu. Netinkamai įvertintų paraiškų ir parengtų sprendimų - 0,  sprendimų priimtų pasibaigus terminui - 0

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Per einamuosius metus teikti konsultacijas ir nagrinėti įstaigų paklausimus, prašymus, skundus socialinės globos įstaigų licencijavimo klausimais

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus kokybiškai (negauta pagrįstų skundų) teiktos konsultacijos. Išnagrinėti paklausimai, prašymai, skundai bei parengta ne mažiau kaip 30 atsakymų (įskaitant atsakymus pateiktus el. paštu). Visi atsakymai parengti laikantis nustatytų terminų

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Per einamuosius metus pateikti siūlymus dėl licencijavimo proceso tobulinimo.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus pateiktas bent vienas siūlymas dėl licencijavimo proceso tobulinimo

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

4 užduotis: Bendradarbiauti su paslaugų gavėjais ir teikti konsultacijas bei metodinę pagalbą socialinės globos įstaigų licencijavimo klausimais.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus organizuota ne mažiau kaip viena vieša konsultacija licencijavimo klausimais

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-07