Įstaigų priežiūros skyriaus uždaviniai

Įstaigų priežiūros skyriaus uždaviniai

1. Vertinti, prižiūrėti ir kontroliuoti socialinės globos kokybę.

2. Vykdyti globos centrų veiklos kokybės priežiūrą.

3. Kontroliuoti asmens (šeimos) socialinių paslaugų, finansuojamų iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, poreikio nustatymą, jų skyrimą, teikimą bei asmens (šeimos) finansinių galimybių mokėti už šias paslaugas vertinimą.

4. Atlikti, pagal kompetenciją priskiriamų, administracinių nusižengimų tyrimą.

 

Valstybės tarnautojų užduotys 2022 m.

Įstaigų priežiūros skyrius

 

Vedėja Kristina Grigaitienė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Koordinuoti skyriaus veiklą, atliekant globos kokybės vertinimus

Vertinimo rodiklis: Įvykdyta 90 globos kokybės vertinimų

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

2 užduotis: Koordinuoti skyriaus veiklą, atliekant globos centrų veiklos vertinimus

Vertinimo rodiklis: Įvykdyta 20 globos centrų vertinimų

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

3 užduotis: Koordinuoti    socialinės globos įstaigoms organizuojamas grupines konsultacijas / mokymus dėl  socialinės globos normų taikymo

Vertinimo rodiklis: Įvykdytos 4 konsultacijos / mokymai

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

4 užduotis: Padidinti esamą viešųjų paslaugų pasitenkinimo indeksą

Vertinimo rodiklis: Socialinės globos kokybės vertinimo paslaugų indeksas ne mažesnis nei 8,79 (išlaikyti ne mažesnį nei 2021 metų lygį).

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

Patarėjas Audrius Natkevičius

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Organizuoti, koordinuoti ir atlikti globos centrų teikiamų paslaugų kokybės vertinimus bei teikti metodinę pagalbą

Vertinimo rodiklis: Organizuoti, koordinuoti ir atlikti globos centrų teikiamų paslaugų kokybės vertinimai bei teikta metodinė pagalba - 26

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Organizuoti, koordinuoti ir atlikti socialinės globos įstaigų teikiamų paslaugų kokybės vertinimus bei teikti metodinę pagalbą

Vertinimo rodiklis: Organizuoti, koordinuoti ir atlikti socialinės globos įstaigų(šeimynų) teikiamų paslaugų kokybės vertinimai bei teikta metodinė pagalba – 15

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Organizuoti konsultacijas / mokymus ilgalaikės socialinės globos įstaigoms (šeimynoms)  dėl Socialinės globos normų taikymo ir globos centrams dėl taikomų reikalavimų

Vertinimo rodiklis: Organizuotos konsultacijos / mokymai ilgalaikės socialinės globos įstaigoms (šeimynoms) dėl socialinės globos normų taikymo – 1 konsultacija / mokymai

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

4 užduotis: Per einamuosius metus teikti konsultacijas, atsakyti į institucijų paklausimus bei nagrinėti asmenų skundus ir pasiūlymus

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus teiktos konsultacijos, atsakyta į institucijų paklausimus bei nagrinėti asmenų skundai ir pasiūlymai – 20

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

Patarėja Deimantė Grigaliūnienė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Organizuoti, koordinuoti ir atlikti socialinės globos įstaigų teikiamų paslaugų kokybės vertinimus bei teikti metodinę pagalbą.

Vertinimo rodiklis: Organizuoti, koordinuoti ir atlikti socialinės globos įstaigų teikiamų paslaugų kokybės vertinimai - 50

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Organizuoti ir dalyvauti konsultacijų / metodinių rekomendacijų rengime bei vesti konsultacijas socialinės globos įstaigoms dėl Socialinės globos normų.

Vertinimo rodiklis: Pravestos konsultacijos / Parengtos metodinės rekomendacijos - 1.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Organizuoti ir koordinuoti slapto kliento paslaugą skyriaus darbuotojams.

Vertinimo rodiklis: Organizuotas paslaugos pirkimas ir koordinavimas - 1.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

Patarėja Viktorija Judickaitė-Abucevičienė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Organizuoti, koordinuoti ir atlikti socialinės globos įstaigų teikiamų paslaugų kokybės vertinimus bei teikti metodinę pagalbą.

Vertinimo rodiklis: 20.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Organizuoti, koordinuoti konsultacijas / mokymus socialinės globos įstaigoms dėl socialinės globos normų taikymo.

Vertinimo rodiklis: 1 nuotolinė konsultacija atrinktai grupei įstaigų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Dalyvauti ir rengti kontrolinius klausimynus ūkio subjektų priežiūrai.

Vertinimo rodiklis: Parengti 2 klausimynai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

Vyriausioji specialistė Jolanta Petruškevičienė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Vykdyti socialinės globos įstaigų teikiamų socialinių paslaugų priežiūrą bei kontroliuoti teikiamų paslaugų kokybę.

Vertinimo rodiklis: Parengti 20 išvadų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Teikti metodinę pagalbą vertinamoms įstaigoms dėl socialinės globos normų taikymo, pažeidimų šalinimo.

Vertinimo rodiklis: Metodinės pagalbos vertinamoms įstaigoms dėl socialinės globos normų taikymo, pažeidimų šalinimo teikimas-20.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Per einamuosius metus teikti konsultacijas bei nagrinėti asmenų skundus ir pasiūlymus.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus teikti konsultacijas bei nagrinėti asmenų skundus ir pasiūlymus – 30.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

Vyriausioji specialistė Regina Lapaitė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: 1. Vykdyti socialinės globos įstaigų teikiamų socialinių paslaugų priežiūrą bei kontroliuoti teikiamų paslaugų kokybę.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus parengta 20 socialinių paslaugų įstaigų teikiamų paslaugų atitikties globos normoms vertinimų, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais pateiktos ataskaitos ir išvados.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Teikti metodinę pagalbą vertinamoms įstaigoms dėl socialinės globos normų taikymo, pažeidimų šalinimo.

Vertinimo rodiklis: Metodinės pagalbos vertinamoms įstaigoms dėl socialinės globos normų taikymo, pažeidimų šalinimo teikimas-20.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Per einamuosius metus teikti konsultacijas bei nagrinėti asmenų skundus ir pasiūlymus.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus teikti konsultacijas bei nagrinėti asmenų skundus ir pasiūlymus – 30.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

Vyriausioji specialistė Giedrė Mikėnienė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Vykdyti socialinės globos įstaigų teikiamų socialinių paslaugų priežiūrą bei kontroliuoti teikiamų paslaugų kokybę.

Vertinimo rodiklis: Parengta 10 išvadų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Teikti metodinę pagalbą vertinamoms įstaigoms dėl socialinės globos normų taikymo, pažeidimų šalinimo.

Vertinimo rodiklis: Metodinė pagalba vertinamoms įstaigoms dėl socialinės globos normų taikymo, pažeidimų šalinimo suteikta 10 kartų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Teikti atsiliepimus teismui ir dalyvauti teismo posėdžiuose, koordinuoti ANK bylų nagrinėjimą, nagrinėti skundus ir institucijų paklausimus.

Vertinimo rodiklis: Teikti atsiliepimus teismui ir dalyvauti teismo posėdžiuose, koordinuoti ANK bylų nagrinėjimą, nagrinėti skundus ir institucijų paklausimus.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

Vyriausioji specialistė Silvija Baltakė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Vykdyti socialinės globos įstaigų teikiamų socialinių paslaugų priežiūrą bei kontroliuoti teikiamų paslaugų kokybę.

Vertinimo rodiklis: Parengti 20 išvadų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Teikti metodinę pagalbą vertinamoms įstaigoms dėl socialinės globos normų taikymo, pažeidimų šalinimo.

Vertinimo rodiklis: Metodinės pagalbos vertinamoms įstaigoms dėl socialinės globos normų taikymo, pažeidimų šalinimo teikimas - 20.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Per einamuosius metus teikti konsultacijas bei nagrinėti asmenų skundus ir pasiūlymus.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus teikti konsultacijas bei nagrinėti asmenų skundus ir pasiūlymus – 30.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

Vyriausioji specialistė Audronė Jasionienė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Vykdyti socialinės globos įstaigų teikiamų socialinių paslaugų priežiūrą bei kontroliuoti teikiamų paslaugų kokybę.

Vertinimo rodiklis: Parengti  13 išvadų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Teikti metodinę pagalbą vertinamoms įstaigoms dėl socialinės globos normų taikymo, pažeidimų šalinimo.

Vertinimo rodiklis: Metodinės pagalbos vertinamoms įstaigoms dėl socialinės globos normų taikymo, pažeidimų šalinimo teikimas -13 kartų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Per einamuosius metus teikti konsultacijas bei nagrinėti asmenų skundus ir pasiūlymus.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus teikti konsultacijas bei nagrinėti asmenų skundus ir pasiūlymus – 20 kartų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31.

 

Vyriausioji specialistė Rasa Garnevičienė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Vykdyti socialinės globos įstaigų teikiamų socialinių paslaugų priežiūrą bei kontroliuoti teikiamų paslaugų kokybę.

Vertinimo rodiklis: Parengti 20 išvadų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

2 užduotis: Teikti metodinę pagalbą vertinamoms įstaigoms dėl socialinės globos normų taikymo, pažeidimų šalinimo.

Vertinimo rodiklis: Metodinės pagalbos vertinamoms įstaigoms dėl socialinės globos normų taikymo, pažeidimų šalinimo teikimas-20.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

3 užduotis: Per einamuosius metus teikti konsultacijas bei nagrinėti asmenų skundus ir pasiūlymus.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus teikti konsultacijas bei nagrinėti asmenų skundus ir pasiūlymus – 30.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30.

 

Vyriausioji specialistė Liubov Kotova

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Vykdyti globos centrų teikiamų paslaugų kokybės vertinimus ir teikti metodinę pagalbą.

Vertinimo rodiklis: Parengta 15 išvadų ir pateikta metodinių rekomendacijų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Vykdyti socialinės globos įstaigų teikiamų socialinių paslaugų priežiūrą, kontroliuoti teikiamų paslaugų kokybę ir teikti metodinę pagalbą.

Vertinimo rodiklis: Parengtos 2 išvados ir pateiktos metodinės rekomendacijos.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Per einamuosius metus teikti konsultacijas ir nagrinėti asmenų skundus, pasiūlymus.

Vertinimo rodiklis: Išnagrinėti skundai ir vestos konsultacijos dėl teisės aktų taikymo - 2.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

Vyriausioji specialistė Jurgita Jokubauskienė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Vykdyti socialinės globos įstaigų teikiamų socialinių paslaugų priežiūrą bei kontroliuoti teikiamų paslaugų kokybę.

Vertinimo rodiklis: Parengta 10 išvadų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Teikti metodinę pagalbą vertinamoms įstaigoms dėl socialinės globos normų taikymo, pažeidimų šalinimo.

Vertinimo rodiklis: Teikta metodinė pagalba įstaigoms, dėl kurių teikiamų socialinių paslaugų 2021 m. rengtos išvados (10 išvadų).

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Organizuoti grupines konsultacijas / diskusijas globos įstaigoms, aptariant praktinius socialinės globos normų taikymo aspektus, pasitelkiant bloguosius ir geruosius pavyzdžius.

Vertinimo rodiklis: Senyvo amžiaus ir suaugusių asmenų su negalia globos įstaigų vadovams organizuota 1 konsultacija / diskusija.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

4 užduotis: Teikti konsultacijas, atsakant į institucijų paklausimus, bei nagrinėti asmenų skundus ir pasiūlymus.

Vertinimo rodiklis: Suteikta ne mažiau nei 30 konsultacijų / atsakymų juridiniams, fiziniams asmenims (el. paštu, telefonu, raštu).

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

Vyriausiasis specialistas Gediminas Grigaliūnas

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Vykdyti  globos centrų teikiamų paslaugų kokybės vertinimus bei teikti metodinę pagalbą

Vertinimo rodiklis: Parengta 13 išvadų bei pateikta metodinių rekomendacijų

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Vykdyti socialinės globos įstaigų teikiamų socialinių paslaugų priežiūrą, kontroliuoti teikiamų paslaugų kokybę bei teikti metodinę pagalbą.

Vertinimo rodiklis: Parengtos 7 išvados ir pateiktos metodinės rekomendacijos

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Per einamuosius metus teikti konsultacijas bei nagrinėti asmenų skundus ir pasiūlymus

Vertinimo rodiklis: Išnagrinėti 5 skundai bei vestos konsultacijos dėl teisės aktų taikymo.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-07