Išteklių valdymo skyriaus uždaviniai

Išteklių valdymo skyriaus uždaviniai

1. Parengti ir pateikti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai departamento ir jo vykdomų programų valstybės biudžeto išlaidų sąmatas.

2. Užtikrinti, kad visi dokumentai ir kita informacija, reikalinga buhalterinei apskaitai tvarkyti ir ataskaitoms rengti, būtų tinkamai įforminta ir nustatyta tvarka pateikta centralizuotai apskaitos įstaigai;

3. Gautus valstybės biudžeto asignavimus naudoti racionaliai, taupiai ir tik pagal patvirtintas išlaidų sąmatas.

 

Valstybės tarnautojų užduotys 2022 m.

Išteklių valdymo skyrius

 

Vedėja Aušra Orlikaitė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Teikti pasiūlymus dėl  informacinės paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistemos (SOPAS) funkcijų išplėtimo ir tobulinimo.

Vertinimo rodiklis: Organizuojama ir siekiama, kad per 2022 metus Išteklių valdymo skyriuje sparčiau būtų gaunami, rūšiuojami  apskaitos duomenys ir dokumentai  informacinių technologijų priemonėmis. Pasibaigus kiekvienam ataskaitiniam ketvirčiui iš priemonių vykdytojų gaunamų ketvirtinių ataskaitų duomenų patikrinimo, susisteminimo ir perdavimo NBFC laikas sutrumpinamas  iki sekančio ketvirčio pirmo mėnesio 12 d.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Pateikti pasiūlymą tiesioginiam vadovui dėl  teikiamų NBFC asignavimų prognozių proceso tobulinimo.

Vertinimo rodiklis: Pateiktas detalus planas  dėl Departamento  asignavimų metinių  ir 20 darbo dienų prognozių proceso tobulinimo ir prognozių teikimo NBFC.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Užtikrinti 2022 metų  valstybės biudžeto programų priemonių įgyvendinimui skirtų lėšų naudojimo pagal sąmatas kontrolę Išteklių valdymo skyriaus kompetencijų ribose.

Vertinimo rodiklis: Pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui iki sekančio mėnesio 7 d. parengiama ir pateikiama tiesioginiam vadovui informacija apie panaudotus darbo užmokesčio asignavimus bei sutaupytas darbo užmokesčio lėšas dėl laisvų etatų, ligų ir kt. neatvykimo į darbą priežasčių ir informacija apie Departamento finansinę situaciją.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

4 užduotis: 2022 metais organizuoti ir koordinuoti biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių duomenų analizę ir teikti informaciją Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM vadovybei.

Vertinimo rodiklis: Organizuotas už 2021 metus bei 2022 metų ataskaitinius I-III ketvirčius duomenų patikrinimas Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro parengtose biudžeto vykdymo ataskaitose ir finansinių  ataskaitų rinkiniuose.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

Patarėja Antonina Miliauskienė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Konsultuoti Išteklių valdymo skyriaus darbuotojus klausimais, susijusiais su informacine paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistema (SOPAS), apibendrinti skyriaus darbuotojų pateiktas pastabas dėl sistemos klaidų ir užregistruoti juos į Jira.

Vertinimo rodiklis: Per 2022 metus užtikrinamas nuolatinis Išteklių valdymo skyriaus darbuotojų konsultavimas,  pateiktų ir apibendrintų pastabų dėl sistemos klaidų pateikimas į Jira.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Parengti ir pateikti pasiūlymus SOPAS sistemoje įdiegti naujus funkcionalumus.

Vertinimo rodiklis: SOPAS sistemoje papildomai įdiegti nauji funkcionalumai – projektų vykdytojų duomenų, mokėjimo paraiškų, prognozių, lėšų panaudojimo ataskaitų formavimą ar kt.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Parengti, pateikti ir kontroliuoti rekomendacijas dėl priemonių/projektų įgyvendinimo tobulinimo.

Vertinimo rodiklis: Parengtos ir pateiktos  rekomendacijos dėl priemonių/projektų įgyvendinimo tobulinimo.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

Patarėja Vaida Pūrienė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Įstaigos elektroninės paraiškų teikimo sistemos SOPAS SAV tobulinimo laikotarpiu teikti pastabas ir siūlymus dėl ataskaitų ruošimo ir formavimo atsiskaitant tiesioginiam vadovui. Programos diegimo metu  konsultuoti projektų vykdytojus, kuriems numatytas SOPAS naudojimas pagal vykdomas programas ir priemones. Konsultuoti Išteklių valdymo skyriaus darbuotojus klausimais susijusiais su informacine paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistema (SOPAS).

Vertinimo rodiklis: Analizavimas ir išvadų teikimas dėl modulio tobulinimo programos kūrėjams. Projektų vykdytojų ir skyriaus darbuotojų konsultavimas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Teikti centralizuotai apskaitos įstaigai pavestų vykdyti valstybės socialinių programų ir priemonių grąžintų ir nepanaudotų ir (arba) panaudotų pažeidžiant teisės aktus ankstesnių biudžetinių metų finansavimo lėšų mokėjimo paraiškas dėl valstybės biudžeto lėšų pervedimo ir grąžinimo.

Vertinimo rodiklis: Mokėjimo paraiškų dėl valstybės biudžeto lėšų pervedimo ir grąžinimo teikimas centralizuotai apskaitos įstaigai sekančią dieną po lėšų grįžimo.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Analizuoti ir teikti išvadas pavestų vykdyti  socialinių programų priemonių  2022 m. ataskaitinių ketvirčių Biudžeto vykdymo  ir Finansinių ataskaitų rinkinius.

Vertinimo rodiklis: 2022 m. ataskaitinių ketvirčių Biudžeto vykdymo  ataskaitų ir Finansinių ataskaitų rinkinių analizė ir išvadų pateikimas iki 2 darbo dienų nuo centralizuotos apskaitos įstaigos ataskaitų pateikimo.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

4 užduotis: Išanalizuoti pavestų vykdyti  socialinių  programų priemonių 2021 metų  Biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius ir pateikti išvadas.

Vertinimo rodiklis: 2021 metų Biudžeto vykdymo ir Finansinių ataskaitų  rinkinių analizė ir išvadų pateikimas - iki 2 darbo dienų nuo centralizuotos apskaitos įstaigos ataskaitų pateikimo.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

Vyriausioji specialistė Marija Rančienė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Rengti priskirtos srities su finansų valdymu susijusius dokumentus ir ataskaitas

Vertinimo rodiklis: Parengtų mokėjimo paraiškų  ir kitų dokumentų skaičius iki 900       Parengtų  lėšų panaudojimo ataskaitų skaičius iki 500       Parengtų grąžinimo paraiškų skaičius iki 130

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Priimti ir išanalizuoti priskirtos srities socialinių programų  priemonių  savivaldybių administracijų ir projektų vykdytojų pateiktas  ataskaitas

Vertinimo rodiklis: Priimtų ir išanalizuotų  priskirtos srities savivaldybių administracijų ir projektų vykdytojų pateiktų Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų skaičius iki 500         Priimtų ir išanalizuotų  priskirtos srities savivaldybių administracijų pateiktų finansavimo pažymų skaičius iki 240

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Konsultuoti savivaldybių administracijų ir projektų vykdytojų  finansų specialistus priskirtos srities finansavimo, lėšų grąžinimo, ataskaitų pildymo ir kitais klausimais

Vertinimo rodiklis: Savivaldybių administracijų ir projektų vykdytojų specialistams žodžiu ir raštu suteiktų konsultacijų skaičius iki 120

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

4 užduotis: Išanalizuoti priskirtos srities  socialinių programų priemonių 2021 metų metinius  ir 2022 metų pirmo-trečio ketvirčio Biudžeto  vykdymo ataskaitų ir Finansinių ataskaitų rinkinius ir pateikti išvadas

Vertinimo rodiklis: Biudžeto vykdymo ataskaitų ir Finansinių ataskaitų rinkinių analizė ir išvadų pateikimas iki 2 darbo dienų nuo  Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro  ataskaitų pateikimo

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

Vyriausioji specialistė Jolita Lukoševičienė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Vykdyti socialinių programų 09.002: ,,Socialinės išmokos“ priemonės  ,,Užtikrinti išmokų ginkluoto pasipriešinimo dalyviams mokėjimą“, priemonės ,,Užtikrinti tikslinių kompensacijų mokėjimą 4 proc.“, priemonės ,,Užtikrinti kompensacijų sovietinėje armijoje sužalotiems asmenims  bei žuvusių šeimoms mokėjimą“; 09.003: ,,Socialinė sutelktis (solidarumas)“ priemonės  ,,Įgyvendinti Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimus“, priemonės ,,Įgyvendinti jaunimo politikai skirtas priemones“ papriemones ,, Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti organizacijas, vykdančias įvairias darbo su jaunimu forma“ ir ,, Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus jaunų žmonių narystei jaunimo organizacijose bei organizacijose, vienijančiose kitas jaunimo organizacijas, jaunimo iniciatyvas“, priemonės ,,Užtikrinti jaunimo politikos funkcijų įgyvendinimą savivaldybėse“ ir priemonės ,,Teikti socialinę pagalbą asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis“ projektų vykdytojų finansavimo kontrolę.

Vertinimo rodiklis: Finansuojamų programų ir projektų vykdytojų skaičius – iki 200; Savivaldybių administracijų ir projektų vykdytojų pateiktų Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų patikrinimas ir analizė – iki 450 ataskaitų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Išanalizuoti pavestų vykdyti socialinių programų priemonių 2021 metų  Biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius ir pateikti išvadas.

Vertinimo rodiklis: 2021 m. biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų analizė ir išvadų pateikimas – iki 2 darbo dienų nuo centralizuotos apskaitos įstaigos ataskaitų pateikimo.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Išanalizuoti ir pateikti išvadas pavestų vykdyti  socialinių programų priemonių  2022 m. ataskaitinių ketvirčių  Biudžeto vykdymo  ir Finansinių ataskaitų rinkinius.

Vertinimo rodiklis: 2022 m.  ataskaitinių ketvirčių biudžeto vykdymo ataskaitų bei finansinių ataskaitų analizė ir išvadų pateikimas – iki 2 darbo dienų nuo centralizuotos apskaitos įstaigos ataskaitų pateikimo.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

4 užduotis: Kontroliuoti pavestų vykdyti valstybės socialinių programų ir priemonių grąžintų nepanaudotų ir (arba) panaudotų pažeidžiant teisės aktus ankstesnių biudžetinių metų finansavimo lėšų apskaitą, ir teikti centralizuotai apskaitos įstaigai mokėjimo paraiškas dėl valstybės biudžeto lėšų pervedimo ir grąžinimo.

Vertinimo rodiklis: Mokėjimo paraiškų dėl valstybės biudžeto lėšų pervedimo ir grąžinimo pateikimas centralizuotai apskaitos įstaigai – iki 700 mokėjimo paraiškų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

5 užduotis: Teikti pasiūlymus dėl SoPAS programos tobulinimo.

Vertinimo rodiklis: Pasibaigus  ataskaitiniam ketvirčiui iš priemonių vykdytojų gaunamų ketvirtinių ataskaitų  patikrinimo ir perdavimo Centrui laikas sutrumpinamas iki sekančio ketvirčio pirmo mėnesio 12 d.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

Vyriausioji specialistė Aurelija Graužinytė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Kontroliuoti pavestų vykdyti socialinių programų ir priemonių projektų vykdytojų grąžintų nepanaudotų ir (arba) panaudotų,  pažeidžiant teisės aktus, ankstesnių biudžetinių metų,  valstybės biudžeto lėšų apskaitą, teikti  centralizuotai apskaitos įstaigai paraiškas dėl valstybės biudžeto lėšų pervedimo ir grąžinimo.

Vertinimo rodiklis: Dėl valstybės biudžeto lėšų pervedimo ir grąžinimo pateiktų mokėjimo paraiškų ir grąžinimo paraiškų, centralizuotai apskaitos įstaigai, skaičius – iki 1380.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Užtikrinant efektyvesnį programos 09.004 "Šeimos politikos stiprinimas" priemonės "Įgyvendinti priemones šeimos ir vaiko gerovei" papriemonės "Finansuoti nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektus" projektų vykdytojų pateiktų Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų ataskaitų duomenų kontrolės vykdymą atlikti analizę ir kontrolę įdiegtoje finansų valdymo informacinėje sistemoje.

Vertinimo rodiklis: Projektų vykdytojų pateiktų visų Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų ataskaitų kontrolė įdiegtoje finansų valdymo informacinėje sistemoje.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Pavestų vykdyti socialinių programų ir priemonių projektų vykdytojų pateiktas Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų ataskaitas grupuoti ir registruoti į elektronines bylas, kad būtų užtikrintas greitas priėjimas prie turimų dokumentų.

Vertinimo rodiklis: Pavestų vykdyti socialinių programų ir priemonių projektų vykdytojų pateiktas Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų ataskaitas laiku registruoti dokumentų valdymo sistemoje.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-07